Het stalklimaatDovnload 44.46 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte44.46 Kb.Het stalklimaat

Inleiding - theorie                     

Stalinrichting en klimaat zijn sterk bepalend voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Een goed klimaat, goede vloeren en een goede maatvoering leiden tot minder problemen en een betere levensduur. Ook de juiste hoeveelheid licht verbetert de prestaties.

Praktijkopdracht:

De Welzijnswijzer Melkvee is een handig managementinstrument voor de optimalisering van dierenwelzijn en productie. Het geeft zicht op problemen, die vaak al langer spelen en samenhangen met de stal en het management. Gebruik de Welzijnswijzer als graadmeter voor de welzijnssituatie op uw bedrijf. Download de welzijnwijzer via

http://www.wur.nl/nl/show/Welzijnswijzer-Melkvee.htm


 1. Ga naar blz. 56 en voer de checklist huisvestings- en dierkenmerken op het bedrijf uit

 2. Voer hierna de bedrijfsvergelijking huisvestings- en dierkenmerken uit

Schoolopdracht:

Maak een korte rapportage van de resultaten uit de welzijnwijzer van je praktijkbedrijf. Noteer hierin de sterke en de voor verbeterings vatbare punten.

Bronnen:

http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/management/stalklimaat-en-huisvesting/stalinrichting-melkvee

http://www.smk.nl/files/categories/5/554/Verkorte%20versie%20MDVA%202-1%20MDV5%20versie%201%20Melkveestallen.pdf
Beoordeling matrassen

Biobedding en celgetal

Over de bacteriologische risico's van het gebruik vaste fractie als biobedding

Gescheiden mest in de boxen, enkele tips

Eindverslag Gebruik van gescheiden mest in de boxen

kalk+stro+water


Jongvee opfok

Het doel van jongveeopfok is het produceren van een melkkoe die in staat is om 6 lactaties en langer optimaal melk te geven, snel drachtig wordt en geen gezondheids- of andere problemen krijgt of veroorzaakt. Hier hoort allereerst een probleemloze opfok bij. Dit moet resulteren in een dier dat op 22-24 maanden voor het eerst afkalft, een gewicht heeft van tenminste 580 kg en 100% gezond is.Praktijktopdracht

Beschrijf nauwkeurig van je praktijkbedrijf de volgende punten over de jongveeopfok.

Punten voor het beoordelen van de jongveeopfok zie onderstaande link.

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/6c2d648cd283742583af0fcb1710aa28.pdf • Levensfase van 0 – 14 dagen, vergeet niet het biestbeleid!

 • 14 dagen tot aan spenen

 • Spenen tot aan insemineren

 • Insemineren tot aan afkalven

 • Beweiding/beweidingssysteem

 • Gewicht insemineren en afkalfleeftijd

 • Meet van elke hierboven genoemde groepen ten minste 4 dieren en zet deze in de curve. (= groeicurve)

 • Informatie over opfokschema’s, rantsoenen, entschema’s (toevoegen als bijlage)

 • Beweiding.

 • Jonkos. Voeg een uitdraai van het rekenprogramma opfokkosten jongvee toe.

http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/JONKOS-1.htm

Verzamel voor deze opdracht actuele vergelijkingscijfers die passen bij het bedrijf. ( In de bijlage).

Schoolopdracht

Analyseren

Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd. Dus de (cijfers) huidige situatie vergelijken met de actuele vergelijkingscijfers die passen bij het bedrijf. Maak ook gebruik van onderstaande link.www.vetvice.nl/upload/files/Future%20Farming/StandaardwerkwijzenJongvee.pdf

Schoolopdracht

Opstellen van een actieplan

Na de analyse worden er praktijkgerichte verbeteringen aangegeven.

Maak over de jongopfok van je praktijkbedrijf een opsomming van de sterke en zwakke punten. Breng ook economisch voordeel in beeld wanneer de zwakke punten verbetert worden tot een gemiddeld niveau. Gebruik hiervoor

http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/JONKOS-1.htm

Special kalveropfok Veeteelt oktober 2014

snel voldoende biest op de juiste temperatuur november 2013

Regio heeft invloed op levensvatbaarheid Veeteelt september 2014

In jongveeopfok is veel geld te verdienen boerderij 12 aug 2014

Biestkwaliteit meten geeft inzicht

Drie pinken minder is 1 melkkoe meer

Biestkwaliteit kan nog beter!.

Beter biest geeft gezonder kalf

Eerste maanden bepalen ontwikkeling

Klauwen en benen


Inleiding

Klauw- en beenproblemen zijn belangrijke redenen voor de afvoer van melkvee. Gemiddeld gaat een derde van de afgevoerde koeien weg vanwege klauw- en beenproblemen. Problemen doen zich in alle leeftijdsgroepen voor en ook in alle stadia van de productiecyclus. Ze zorgen ook voor een fikse economische schade die in de duizenden euro's per jaar kan lopen. Op tijd ingrijpen loont absoluut en daarvoor zijn meerdere mogelijkheden. Het is dan ook belangrijk dat een veehouder goed klauw en beengebreken kan waarnemen en goed en tijdig kan ingrijpen

Praktijkopdracht

Inventariseer de klauwgezondheid binnen je prakiijkbedrijf • Beoordeel de klauwgezondheid van totale veestapel d.m.v. de locomotionscore

 • Maak een overzicht van handelingen die op dit bedrijf uitgevoerd worden om de klauwen van totale veestapel zo gezond mogelijk te houden.

 • Verzamel actuele gegevens over de klauwgezondheid van de koeien in Nederland

Schoolopdracht

De gegevens van het praktijkbedrijf ga je vergelijken met de actuele gegevens over de klauwgezondheid van de koeien in Nederland. • Noteer de sterke punten

 • Noteer de verbeterpunten

 • Wat is de financiele schade binnen dit bedrijf naar aanleiding van de klauwgezondheidsbeoodeling

 • Schrijf een advies of doe aanbevelingen t.a.v. de verbeterpunten.

Bronnen:

Special Klauwgezondheid Veeteelt september 2014

Klauw staat nog niet bovenaan actielijst boerderij 14 okt 2014

Op gezonde klauwen fokken Veeteelt dec 2010

Digiklauw onmisbaar voor klauwgezondheid

Tweede huid geneest Mortellaro

De koe geneest zichzelf

niek kengetal voor klauwgezondheid

Voetbad hoort in totaalaanpak

Sterke daling zoolbloeding digklauw

Management


Het woord management betekent “bestuurlijk ondernemen”. Dit is een heel ruim begrip. De MPR (Melkproductieregistratie) uitslag is voor het management op een melkveebedrijf een zeer waardevolle informatiebron. De melkveehouder kan in de eerste plaats de informatie gebruiken om de productie van de koppel, de groep en iedere afzonderlijke koe te beoordelen. Daarnaast biedt de MPR-Uitslag ook veel onmisbare informatie over de vruchtbaarheid van de koeien, de uiergezondheid en stofwisselingsziekten.


Praktikopdracht

Verzamel de volgende formulieren: MPR- bedrijfsoverzicht, dieroverzicht en leeftijdsopbouw veestapel van de laatste vijf MPR uitslagen. Bekijk en beoordeel deze uitslagen aan de hand van de volgende aandachtspunten en voer de vermelde opdrachten uit.

Aandachtspunten:


 • Hoe vaak vindt er melkcontrole plaats op je praktijkbedrijf?

 • Beschrijf hoe de melkcontrole tijdens het melken wordt uitgevoerd.

 • Hoe wordt de uitslag van de melkcontrole ontvangen?

 • Waarom doet de veehouder mee aan de melkcontrole?

 • Welke kengetallen vindt de veehouder belangrijk?

 • Waarom vindt de veehouder de kengetallen belangrijk?

 • Hoe gebruikt de veehouder deze kengetallen.

 • Wat vindt jij belangrijke kengetallen?

 • Waarom vindt je deze kengetallen belangrijk?

 • Waarom is het belangrijk dat de veehouder allerlei bijzonderheden op geeft tijdens de melkcontrole?

 • Wat is de voorspelde 305 dagen productie?

 • Waarom is de leeftijd, die staat vermeld bij het rollend jaargemiddelde niet gelijk aan de gemiddelde leeftijd van de 305 dagen productie?

 • Wat is de dan de gemiddelde melkproductie, het vet- , eiwit- en het lactosegehalte en eventueel het ureumgehalte van de melk van de diverse diercategorieën?

 • Hoeveel dieren zitten in de diverse groepen van lactatiestadia?

 • Wat is de dan de gemiddelde melkproductie, het vet- , eiwit- en het lactosegehalte en eventueel het ureumgehalte van de melk van de diverse lactatiestadia?

 • Wat is een persistente melkproductie?

 • Is de productie op het bedrijf persistent?

 • Wat is netto opbrengst?

 • Wat kan je met de lactatiewaarde doen?

 • Wat doet je praktijkbedrijf met de lactatiewaarde?

 • Waar wordt de BSK gebruikt?

 • Maak een grafiek van het BSK verloop van alle koeien over de drie MPR uitslagen

a)    Zet in deze grafiek ook het verloop van de BSK van de vaarzen, de tweede kalfs koeien en de oudere koeien.

b)    Maak ook een grafiek waar het verloop van de lactatie stadia te zien is over de periode januari tot juli. • Wat zijn de meest voorkomende redenen van schommelingen in het BSK-verloop?

 • Maak een grafiek met het verloop van de vet- ,eiwit- en lactose gehalten over de periode van drie MPR uitslagen.

 • Bespreek per MPR uitslag iedere koe die minder dan 21 dagen in lactatie is. (geef hiervan de melkproductie, het vet-, eiwit-, en lactosegehalte en zeg of de niveaus hoog of laag zijn).

 • Bespreek (geef de gehalten weer en geef aan of het verloop normaal is of niet en wat de eventuele redenen en oplossingen zijn als het niet normaal is) per MPR uitslag het verloop van melkproductie, het vet- en eiwitgehalte per lactatiestadium (groep 0-60 dgn, enz.).Schoolopdracht

 1. Om tot een beoordeling van de verschillende kengetallen als BSK, lactatiewaarde, celgetal enz. te komen ga de resultaten vergelijken met de gemiddelde kengetallen die in Nederland behaald zijn. Maak hiertoe een overzicht waarin je de kengetallen die afwijken van het gemiddelde vermeld.

 2. Ga ook na wat de financiële schade is bij afwijkende kengetallen.

 3. Geef ook de mogelijke redenen aan van de afwijking en overleg met veehouder welke maatregelen er genomen moeten worden om deze kengetallen te verbeteren.Bronnen:

https://www.crv4all.nl/downloads/crv/boeken/


BSK

Lactatiewaarde (LW).

Netto-opbrengst NO

Uiergezondheid

Uiergezondheid is belangrijk voor de koe en de melkveehouder. Minder mastitis (uierontsteking) betekent namelijk minder kosten, meer werkplezier, minder antibioticum gebruik en betere melk. Bovendien leidt een betere uiergezondheid tot een beter welzijn van het dier, mastitis is namelijk een zeer pijnlijke aandoening.

Praktijkopdracht

Verzamel van de laatste vijf MPR controles de celgetaloverzichten en beoordeel de uiergezondheid van je praktijkbedrijif m.b.v. deze celgetaloverzichten.Het celgetaloverzicht kunnen we verdelen we in drie blokken:

Blok 1: Celgetal van de drie groepen vee te weten: vaarzen, 2e kalfsdieren en de oudere dieren

Blok 2: Dit celgetal is gericht op uiergezondheid. Hier ziet u van de melkgevende dieren het percentage dat een verhoogd celgetal heeft, dat nieuw is op het overzicht en dat een verhoogd celgetal heeft na afkalven.


. Blok 3 geeft deze gegevens grafisch weer. De ontwikkeling van de uiergezondheid is over een periode van twee jaar duidelijk te volgen via deze grafieken.


Schade door een hoog celgetal uiergezondheid

22 tips om mastitis te tackelen 5 november 2013

De normwaarden voor een goede uiergezondheid

De normwaarden voor een goede uiergezondheid.pdf

De balans na 2 jaar selectief droogzetten

Een betere uiergezondheid met minder antibioticaDeel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina