Het GeheugenPaleisDovnload 283.73 Kb.
Pagina3/3
Datum20.05.2018
Grootte283.73 Kb.
1   2   3Het Geheugenpaleis


Zo is de wens ontstaan om nieuwe ontmoetingsplekken te creëren, om er te spelen met het geheugen 'dat het nog doet' en er verbinding met anderen te vinden, voor ouderen die bij zichzelf merken dat zij wat vergeetachtig raken. In de hele fase van beginnende vergeetachtigheid tot uiteindelijke opname, kan en wil SOL met het Geheugenpaleis meer kwaliteit van leven toevoegen in die tijd dat het nog kan.

Doelstelling

Het Geheugenpaleis wil ouderen met beginnende dementie en mantelverzorgers effectief helpen, bij het omgaan met alle veranderingen en beperkingen die de ziekte met zich meebrengt, lang voordat professionele ondersteuning geboden wordt.
SOL wil met het Geheugenpaleis en ondersteuning door vrijwilligers, de zorg voor juist deze groep licht dementerende ouderen versterken:
* ter behoud of bevordering van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van burgers
* om in staat te zijn langer zelfstandig te wonen en de regie over het eigen leven te laten behouden
* tot wederkerigheid als het gaat om Zorg in de eigen buurt

De geïntegreerde begeleiding die het ondersteuningsprogramma biedt zorgt ervoor dat de oudere, de partner en andere mantelverzorgers zich geholpen weten bij het omgaan met alle veranderingen en beperkingen. Lang voordat professionele ondersteuning nodig is.


Ambities 2015 -2020


Het Geheugenpaleis is een ingenieuze ondersteuning van ouderen die 'vergeetachtig' worden en de mensen om heen die mantelzorg verlenen. Ingenieus ontwikkeld maar niet ingewikkeld om na te doen. Dat is dan ook onderdeel van de ambities met het project, om na de ervaringen met vestigingen in Rotterdam andere organisaties te helpen om hun eigen Geheugenpaleis te organiseren. Het project Geheugenpaleis wordt opgezet en gecoördineerd door SOL Ouderen en een lokale kwartiermaker. We wilden eerst in Rotterdam ervaring opdoen met Geheugenpaleizen in heel verschillende wijken. We ontwikkelden met uw steun vier nieuwe Geheugenpaleizen in de regio Rotterdam.

Resultaat
Er zijn thans vier Geheugenpaleizen operationeel. In het gebied Delfshaven is samen met Laurens Zorg een geheugenpaleis voor allochtone vrouwen gestart en voortijdig moeten eindigen. In de gebieden Noord (SOL), Ijsselmonde (met PIT010), Charlois (SOL) en Overschie (met Radar) zijn Geheugenpaleizen geopend.

In 2017 zal in randgemeente Ridderkerk een Geheugenpaleis openen en met Welzijn partner Dock wordt thans onderhandeld over participatie in Charlois en het opzetten van nieuw Geheugenpaleis in het gebied Feijenoord.

Hierna doen wij verslag van de ontwikkeling van de eerste Geheugenpaleizen in Rotterdam in 2015 en 2016, waarin ervaringen zijn opgedaan met vijf Geheugenpaleizen in heel verschillende wijken.

Doelgroep


Deelnemers zijn thuiswonende licht dementerende personen en hun mantelverzorgers. In het algemeen gaat het om mensen met een diagnose ‘matige’ dementie, die (nog) wel in staat zijn te functioneren in een groep en in de setting van een buurthuis en aan het ontmoetingscentrum plezier kunnen beleven.

Ouderen met toenemende vergeetachtigheid die bewust een diagnosestelling vermijden wilde wij juist bereiken via het Geheugenpaleis. Ook wilden wij de autochtone en de allochtone ouderen met dementieklachten bereiken.Resultaat
Het geheugenpaleis blijkt enorm goed te passen bij de behoefte van mensen die met de klachten te maken krijgen. Zij willen het aanvankelijk niet zo serieus nemen (noemen zichzelf vergeetachtig) maar weten heus dat ze niet altijd meer op hun eigen geheugen kunnen vertrouwen. In het Geheugenpaleis kunnen zij er zelf zo veel mogelijk aan doen om hun zelfstandigheid, hun zelfstandig functioneren, te behouden en te versterken. En op een plezierige manier, waarbij veel wordt gelachen. Er is nog niet een maal iemand afgehaakt na een paar keer het Geheugenpaleis bezocht te hebben. We hebben dus vaste klanten ;-)

Doordat het Geheugenpaleis een programma is van activiteiten in een gewoon wijkactiviteitencentrum worden de deelnemers gewoon gezien als bezoekers aan het wijkcentrum, zonder een stempeltje. Ze zitten samen een kopje koffie te drinken en hebben dan echt niet van elkaar door wie nu deelnemers zijn en wie niet. Het zijn gewoon wijkbewoners onder elkaar. Een van de echtgenoten ziet het wekelijkse Geheugenpaleis zelfs als een leuke dagje uit met zijn vrouw.

We hebben in Delfshaven (de ontwikkeling van het eerste nieuwe Geheugenpaleis na de primeur in het gebied Noord) moeten vaststellen dat voornamelijk autochtone en goed geïntegreerde Rotterdammers met beginnende klachten in beeld komen voor deelname aan het Geheugenpaleis.Inbedding van het Geheugenpaleis


De deelnemers vinden voor een Geheugenpaleis bleek bij de start van een tweede Geheugenpaleis nog niet zo eenvoudig. Ondanks dat in de nieuwe (2016) Welzijnsaanbesteding vele duizenden huisbezoeken door Welzijnsorganisaties uitgevoerd werden, om met ouderen een zelfredzaamheidmatrix in te vullen, bleek dat het probleem van beginnende dementie bij huisbezoeken maar weinig geduid wordt. Dankzij de inbedding van het geheugenpaleis via de wijkteams, verpleegkundigen en huisartsen lukte het toch.

Instroom
Voor de instroom van deelnemers is gebleken dat de in stad werkzame Casemanagers moeten weten wat het geheugenpaleis te bieden heeft en wat de voordelen van deelname zijn. Met een case-manager wordt eigenlijk gewoon bedoeld de professional die de mensen ziet en toegang tot een (medisch) dossier heeft. Het gaat dus om huisartsen(assistenten), verwijzers, fysiotherapeuten, WMO consulenten, wijkverpleegkundigen en ouderen maatschappelijk werkers in de wijkteams.

Zij ontvangen een aankondigingsbrief en folder waarin staat wat er geregeld is en wat er aanvullend geregeld zou moeten worden (vervoer of hulp van een buddy bijv). Zo blijven de lijntjes tussen Zorg en Welzijn kort. De professional meldt iemand dan voor deelname aan. Samen met de professional en de mantelzorger kan men eens komen kijken, wat eigenlijk altijd goed verloopt. Zo helpen zij een drempel overwinnen.

Deelname Geheugenpaleis


Bij deelname onderhoudt het Geheugenpaleis niet alleen contact met de oudere zelf, maar ook met de mantelverzorger en met de casemanager. De case manager blijft immers de directe schakel naar de zorg, mocht dat nodig zijn. Het Geheugenpaleis houdt vinger aan de pols en trekt aan de bel als iemands gezondheid verslechtert.

Het kan de professional daarmee wat tijd besparen, aan betrokkenheid bij de mensen doet het niets af. We zien de meeste professionals ook gewoon binnenlopen bij een Geheugenpaleis om te kijken hoe het mevrouw x of meneer y gaat. Ze vinden het vaak fijn om hun cliënt eens in een andere context te zien functioneren.

Aanmelding Zorg
Het Geheugenpaleis biedt zelf geen zorg, maar zorgt kan er altijd binnen komen. We bespreken met de professional dat de Zorg op locatie verleend kan worden. Dus als iemand deelneemt aan het Geheugenpaleis en suikerziekte heeft dan komt de wijkverpleegkundige gewoon naar het Geheugenpaleis in plaats van naar de woning.

Effect
Het geheugenpaleis biedt werkelijk uitstel voor de PG, de dag opname, durven we te stellen. Er zijn deelnemers die al recht hebben op PG dag verzorging en dat toch niet verkiezen. Ze vinden dat mensen in verpleegopvang zo gaan zeuren. En in het geval dat opname toch echt aan de orde is, heeft de Geheugenpaleis bezoeker i.i.g. het voordeel al gewend te zijn aan een groepsverband met lotgenoten. Voor hen is eventuele dag verzorging iets geworden dat erbij komt en niet iets in plaats van het dagelijkse leven. Voor hen is de drempel minder hoog als het zo ver komt.


Betekenis voor de deelnemer


Kennismaken
Bij elke deelnemer komt de begeleider van het Geheugenpaleis in het begin een keer op huisbezoek en dat is om eventueel terug te koppelen naar de zorg of er binnenshuis andere risico’s in kunnen optreden als gevolg van de klachten. De kennismaking met het Geheugenpaleis daarna is heel veilig ingericht. Een bezoekje aan een Geheugenpaleis samen met de mantelzorger en eventueel een betrokken professional. En gelijk eens meedoen, kijken of het goed voelt. Het plezier dat dan ervaren wordt houdt mensen er bij.

Een deelnemer zei: Je merkt met lotgenoten samen wel dat je nog zoveel toekomst hebt ondanks dat je dingen vergeet, we maken veel grapjes en iedereen kan gewoon zichzelf zijn hier.

Plezier maken
De deelnemer weet dat het Geheugenpaleis geen zorg biedt, maar puur plezier en handvatten om goed met de klachten om te gaan of ze te ondervangen. Mensen vinden het fijn dat de zorg de zorg blijft; en dat de dag in het Geheugenpaleis in feite hun eigen wekelijkse uitstapje is.

Een echtgenoot vertelde: Ik ben zo blij voor haar, want iedere dag dat ze gaat heeft ze er van tevoren al zoveel zin in.

Er is nog nooit iemand afgehaakt. Stoppen doen deelnemers alleen als ze worden opgenomen, overlijden of ver weg verhuizen. Een mevrouw bleef ondanks haar opname nog een tijd trouw naar het Geheugenpaleis komen omdat ze het er zo fijn vond.Vrienden maken
Er zijn in het Geheugenpaleis ook nieuwe vriendschappen ontstaan, omdat het leuker is om een gezamenlijke liefhebberij samen te doen. Twee heren spelen wekelijks biljart samen, twee dames hebben elkaar gevonden en doen samen mee aan allerlei creatieve cursussen in de wijk. Er zijn deelnemers die enthousiast zijn gaan meedoen aan andere activiteiten in het wijkgebouw. Ook genoemd is het voordeel dat je samen meer durft dan alleen. De drempel is lager om samen de tram te pakken omdat je het met twee halve geheugens gewoon beter redt dan alleen.

Een mevrouw in Noord nam een paar keer haar kleindochter van zes jaar mee. Ze vinden het samen gezellig en zij wilde haar kleinkind ook eens aan haar vrienden laten zien.

Effect:
De activerende werking van deelname aan het Geheugenpaleis en het contact met zowel lotgenoten als andere wijkbewoners is zichtbaar. Het programma geeft deelnemers een hernieuwd (gerelativeerd) gevoel van persoonlijke vrijheid, kracht om zich te oefenen met de beperking en oprechte zin in het contact met anderen.


Betekenis voor de mantelzorger


In de eerste plaats betekent een dag Geheugenpaleis voor de partner, een dag wat meer vrijheid en even geen kopzorgen voor de mantelzorger. Die ontlasting wordt als bevrijdend ervaren door bijna alle mantelzorgers die we geregeld spreken.

Gewoon een dag de ruimte hebben om zelf even een boodschap te doen of wat mensen te bellen of dingen te regelen is vrijheid.

Natuurlijk is het vertrouwen van mantelzorgers in het Geheugenpaleis er ook niet zomaar gekomen.Persoonlijk contact met verantwoordelijke
Iedere Mantelzorger heeft het nummer van Resy Abel, de kwartiermaakster en projectleider voor alle Geheugenpaleizen. Iedereen heeft met haar ook een gesprek gehad bij de start van deelname van degen voor wie zij de zorg hebben. De afspraak is dat voor dringende zaken de whatsapp gebruikt mag worden, zodat een antwoord nooit lang op zich laat wachten. Resy en een andere collega kunnen de mantelzorger bovendien helpen om een zorg zwaarte pakket (indicatie is recht op zorg) aan te vragen. De mantelzorger staat er niet alleen voor.

Genoeg toezicht en hulp
Bij het Geheugenpaleis zijn er altijd enkele vrijwilligers aanwezig die hand en spandiensten verlenen en goed omkijken naar de deelnemers. Het is dus niet alleen een ‘juf’ en een klasje deelnemers. Ook de deelnemers zelf doen wat zij kunnen doen, de afwas, de koffie schenken, de lunch helpen voorbereiden, opruimen van materialen, etc.

Informatie
De vrijwilligers informeren zowel deelnemers als de mantelzorgerstussen de bedrijven door over allerlei dingen die in het gebied gebeuren en misschien leuk zijn om deel aan te hebben.

Mantelzorgers wordt gewezen naar websites met heldere informatie en eenmaal per maand is er in de vestiging in Noord een speciale Mantelzorg bijeenkomst, waar allerlei zaken aan bod kunnen komen. Mantelzorgers worden tevens geattendeerd op hulpbronnen dichtbij huis. Of het nu een wijkbus is, een vrijwillige buddy die wat in huis kan helpen doen of om een boodschap gestuurd kan worden enzovoort.

Effect:
Het Geheugenpaleis heeft een ander, positief gewaardeerd, effect op hoe de mantelzorger die dag zijn/haar tijd ervaart ten opzichte van Odensehuizen en Zorg. Omdat de Odensehuizen vijf dagen per week programmeren is het logisch dat in die vorm meer meegewerkt wordt door de vrijwilligers. In het Geheugenpaleis zijn er eigenlijk geen activiteiten die door de mantelzorgers zelf worden georganiseerd.

Ten opzichte van dagbehandeling door de professionele zorg is er bij de mantelzorger minder schuldgevoel (men voelt zich vaak niet vrij om weg te gaan of iets buitenhuis te doen) en soms spelen er zelfs gevoelens van stress bij professionele zorg (gehoord: “ze vliegen in en uit en ik moet goed opletten hoe ze met haar omgaan”). Aan Het Geheugenpaleis geeft men zich wat makkelijker over, zowel deelnemer als verzorger.

Het programma van het Geheugenpaleis

Het ondersteuningsprogramma is in de praktijk verder ontwikkeld. In het kort biedt het geheugenpaleis activiteiten voor ouderen die vergeetachtig worden en activiteiten voor mantelverzorgers of voor beiden samen.Het ondersteuningsprogramma kent een aantal vaste onderdelen. Deze programmaonderdelen zijn:

 1. Ontmoetingssoos Doel van de ontmoetingssoos is het ontlasten van de mantelverzorger én de dementerende in een ongedwongen manier te leren omgaan met zijn/haar beperkingen, contacten te laten opdoen, emoties te uiten en plezier te hebben.

  In de ontmoetingssoos zien we als effect dat vriendschappen ontstaan, mensen met elkaar dingen ondernemen buiten het wijkgebouw en meer gebruik maken van aanbod binnen het wijkgebouw waar ook het Geheugenpaleis plaats heeft.Populair zijn verder de pauzes met een spelletje domino of klaverjassen omdat mensen voelen dat hiermee ook hun geheugen trainen.

 1. Muziek therapie
  Muziek blijkt een positieve uitwerking te hebben op mensen met dementie. Het beïnvloedt de stemming positief en is een manier om contact te maken. Vaak komen naar aanleiding van de muziek allerlei herinneringen, verhalen en emoties los. Een uurtje samen zingen en een uurtje samen bewegen is altijd onderdeel van de dag. Er zijn via de verschillende Geheugenpaleizen talloze oude liedjes boven water gekomen. Vaak zijn die liedjes zo oud dat ze niet online te vinden zijn maar alleen als tekst ergens. Deelnemers nemen zelf teksten mee. In het zang uur doet de groep doet dan samen echt een beroep op hun geheugen om er met elkaar de melodie er weer bij te herinneren en die samen te zingen.

Naast het zingen zijn er ook groepsoefeningen in een spelvorm om ritmisch samenspel te laten ontstaan met eenvoudige instrumenten. Dit vraagt een scherpe coördinatie van de hersenen en is een heel goede oefening om jezelf in een alerte concentratie te brengen. Dit is heel handig als je het even niet meer weet, dat je dan net als met ritmisch samenspel even goed dat moment weten te laten rusten en weet te luisteren (voelen) wat het moment is om iets te doen.
Die vaardigheid kan in praktijk een paniekerige gedachte tot rust brengen.

Ook ademhalingsoefeningen die bij het zingen van pas komen (en bij bewegingsleer) dienen ook in het dagelijkse leven een functie om het lichaam kalm te laten reageren op situaties die de mensen verontrusten of situatie die emotioneel maken.

Er is ongeveer een derde van de deelnemers die actief muziek opzoeken, delen en aan elkaar laten horen via de I-pods. Een erg grappige oplossing om te zorgen dat de I-pods wekelijks uit de tas komen is dat een vrijwilliger bedacht om de opladers bij het geheugenpaleis te laten. Een enkeling laadt thuis bij, maar voor het overige is het geheugenpaleis de plek om muziek op te halen en de I-pod op te laden. In-ear plugs bleken voor ouderen onhandige dingen, dus er zijn goede over-ear koptelefoons bij aangeschaft. Het leuke van het i-pod gebruik is dat de omgeving een beetje mee gaat doen. Zij zoeken mee naar muziek uit de wereld van hun partner of ouder.De partner weet nog, hier luisterde hij bij het werken vroeger graag naar, of de kinderen weten nog, dit stuk speelde moeder vroeger op de piano.

Op de computer in het geheugenpaleis (in the cloud) staat een hele bibliotheek inmiddels, die door alle Geheugenpaleizen gebruikt en aangevuld kan worden. Centraal zijn ook al bladteksten verzameld, zodat we gemakkelijk een klein boekje zouden kunnen samenstellen met talloze oude liedjes. 1. Psychomotorische therapie
  Doel is om personen met dementie in een ongedwongen sfeer door middel van aangepaste bewegingsactiviteiten te leren omgaan met de eigen beperkingen en sociale contacten op te doen, emoties te uiten en plezier te beleven.

In de Geheugenpaleis therapie speelt het blijven bewegen een enorm belangrijke rol. Het is voor de hersenen heel belangrijk om te bewegen en er wordt bij elke oefening aan de deelnemers ook keer op keer geduid waarom. Inactief worden is het grootste gevaar, omdat dan ook de hersenen het opgeven zich in te spannen.
“Achter de geraniums zitten” is voor de meeste deelnemers gelukkig een schrikbeeld waar ze graag preventief voor willen werken. In de therapie ligt nadruk op:

 • Ademhalingsoefeningen. Deze zijn ook dagelijks huiswerk.

 • Oefeningen om de gewrichten van armen en handen soepel en actief te houden, ook veelal oefeningen om ook thuis te oefenen.

 • Oefeningen om de benen soepel in te zetten met andere bewegingen dan lopen alleen, om zo actief mogelijk door het leven te gaan.

Het activeren van lichaam en geest is niet zomaar wat. Voor de buitenstaander ziet het er niet zo inspannend uit, maar voor deelnemer en mantelzorger is deelname aan het Geheugenpaleis echt iets dat dagelijks aandacht vraagt. Misschien geen topsport, maar het vraagt wel heel frequent trainen

 1. Spreekuur (voor mantelverzorgers en dementerenden)
  Het spreekuur geeft de mantelverzorgers en de dementerende de gelegenheid om allerlei zaken met de ouderen maatschappelijk werker te bespreken. In praktijk is het geen echt spreek uur, maar veeleer de gelegenheid bieden (wel op afgesproken tijden) om even face to face iets te kunnen voorleggen. Bij de gesprekken komt er een aanbeveling uit om te doen, of een verwijzing om meer informatie te kunnen vinden. Soms moet het samen aangepakt worden, zoals het aanvragen van extra zorg. 1. Gespreksgroepen: Elkaar steunen en leren van elkaar (voor mantelverzorgers en dementerenden)

Aanvankelijk zijn gestart in het eerste Geheugenpaleis met tweewekelijkse gespreksgroepen. Het idee daarbij was dat mantelzorgers en deelnemers ook van elkaar tips en tricks zouden kunnen leren. Al gauw bleek dat mantelzorgers liever uitwisselen met andere mantelzorgers en deelnemers liever met andere deelnemers. Het lotgenoten contact. De deelnemers komen elke week spelenderwijs met elkaar in gesprek tijdens de therapie en dan wordt er van alles besproken en de mantelzorgers bleken genoeg te hebben aan persoonlijk contact en de maandelijkse bijeenkomst voor mantelzorgers onder elkaar.

 1. Informatieve / educatieve bijeenkomsten (voor mantelverzorgers)
  Het doel van deze bijeenkomsten is het bieden van informatie over allerlei onderwerpen. De bijeenkomsten worden maandelijks gehouden.


De mantelzorgers hebben direct contact met de projectleider als zij specifieke vragen hebben. Mantelzorgers ontmoeten elkaar eens per maand bij een bijeenkomst die elke maand speciaal voor de uitwisseling van mantelverzorgers wordt georganiseerd. Vaak worden ook onderwerpen door de mensen zelf ingebracht om ieders ervaringen met elkaar te bespreken.

 1. Informele zorg versterken
  En ook buiten de locatie biedt het Geheugenpaleis verlichting aan de deelnemers en hun mantelverzorgers.

Hulp (voor thuis) is in de buurt met de Buurtbuddie
Vrijwilligers van SOL Ouderen en Wilskracht Werkt zetten zich in Rotterdam in om de mantelverzorgers een helpende hand toe te steken. Zij ondersteunden in de informele sfeer met het doen van een boodschapje, meegaan met de oudere naar een doktersbezoek het organiseren van vervoer in Noord. Aanvankelijk was het idee deze vrijwilligers extra te trainen in het omgaan met mensen die last krijgen van dementie, maar dat gebeurde eigenlijk al afdoende door partners in de zorg en welzijn, dus daar konden we hen heen sturen.

 1. Stageplaatsen verpleegkunde opleidingen
  Het Geheugenpaleis biedt stage en werkervaringsplaatsen voor leerlingen in een verpleegopleiding. Per periode van een half jaar, zijn er twee stagiaires vijf maanden lang actief in de ondersteuning van de Geheugenpaleizen in de stad. Bij elk Geheugenpaleis lopen zij een dag in de week mee, en de vijfde dag besteden zij aan onderzoek 1. Vrijwilligers in de uitvoering
  Tijdens het programma van het geheugenpaleis lopen altijd vrijwilligers mee. Er zijn negen vaste vrijwilligers die elke week een Geheugenpaleis dag mede begeleiden. Onder de vrijwilligers hebben we ook twee gepensioneerde welzijnswerkers die het geweldig soepel oppakken. Dat is echt boffen.

CommunicatieAan het werkveld
De communicatie voor het Geheugenpaleis wordt duidelijk gericht naar stakeholders in het tot stand komen van een Geheugenpaleis.

Triade: Sol netwerk is met Het Geheugenpaleis gekozen als een van de best practice om te tonen aan de Europese partnersWat is de Traide: In een inclusieve samenleving, mainstream en de gemeenschap gebaseerde diensten te ondersteunen alle burgers, gehandicapt of niet. De overgang naar een inclusieve samenleving krachten service aanbieders uit verschillende vakgebieden om samen te werken en van elkaar te leren. Diensten voor ouderen, moeten leren hoe de zorg voor en ondersteuning van ouderen, ook als ze zijn uitgeschakeld: personeel moet om nieuwe, extra vaardigheden die verband houden met de behoeften van mensen met een handicap te verwerven. Op hetzelfde moment, de diensten voor de DISA bloedde noodzaak om vaardigheden te verwerven om uitputten lijkheden te creëren voor de gehandicapte ouderen aan de leeftijd op de plaats van hun keuze voor zo lang als ze willen en kunnen. Deze diensten moeten nieuwe vaardigheden, gerelateerd aan 'ouder worden' te verwerven. Beide velden kunnen van elkaar leren; doen ze het niveau van de kerncompetenties die nodig zijn voor inclusieve ondersteuning.

Dit project is gericht op de huidige praktijken, uitgewerkte-beoordeeld door de partnerorganisaties, die verband houden met de behoefte aan ondersteuning van ouderen en hun kwaliteit van Leven. De beroepsopleiding behoeften van het personeel in het kader van de overgang die gaande is te evalueren, de mate deze praktijken verbeteren van de professionele houding en competenties, en de mate waarin zij deel uitmaken van een inclusief beleid. Evaluatie van deze "goede praktijken" zal resulteren in aanbevelingen voor de organisatie HR-beleidsmakers en degenen die verantwoordelijk voor beroepsonderwijs en leerplanontwikkeling. De nadruk ligt op formele als op informele zorg.

Kernactiviteiten zijn internationale bijeenkomsten en mee-gen van een lokale groep van deskundigen in elk land gevestigd. Deze lokale groep van deskundigen werkt de 'lessons learned' van de internationale vergaderingen en formuleert aanbevelingen. Zij zorgen voor de nationale verspreiding van de resultaten, terwijl de mee-gen van de ENSA-netwerk zijn de belangrijkste voertuig voor de verspreiding op Europees niveau.

Coalitie erbij: Pitch gehouden bij de Rotterdamse Coalitie Erbij, omdat Het Geheugenpaleis wordt gezien als een van vernieuwde methodieken in Rotterdam om de eenzaamheid “te Lijf”te gaan.

Campagne van de Gemeente Rotterdam “Wie nodig jij deze zomer uit”: Fotoreportage van Het Geheugenpaleis is actie, om te tonen dat ook al ben je vergeetachtig of licht dementerend, je hoort er nog helemaal bij.

Zorg Dichtbij: Het informatieblad van de gemeente Rotterdam besteed aandacht aan Het Geheugenpaleis.

Verwijzers en hulpverleners in de 4 gebieden waar de GHP’s zitten:

Contact: Per gebied wordt in kaart gebracht welke verwijzers op de hoogte gebracht moeten worden van Het Geheugenpaleis en waar contact mee wordt onderhouden dat zijn o.a: casemanagers dementie, huisartsen en arts assistenten wijkverpleegkundigen, ouderen maatschappelijk werkers, wijkteams, vraagwijzermedewerkers, ketenzorg dementie, welzijnsorganisaties in het gebied, kerken en vrijwilligersorganisaties, mantelzorgondersteuners, signaleringsnetwerken, ambtenaren, thuiszorgmedewerkers, zorgaanbieders en woningbouwverenigingen.

Aan Rotterdamse Zorg en Welzijn professionals

Daarnaast hebben er afgelopen periode veel organisaties interesse getoond in het gedachtegoed van Het Geheugenpaleis. Wij werden gezien als een expert met kennis van zaken.

Het is geen fabeltje dat er in meer familie georiënteerde culturen de klachten binnenhuis worden gehouden. Verontrustend is het dat de klachten verborgen kunnen blijven ondanks talloze huisbezoeker bij alle 75plussers in de stad. Via welzijnsorganisaties bleek het erg lastig om oudere immigranten als deelnemers in beeld te krijgen.In Delfshaven waren we blij dat we enkele vrouwen van Turkse en Marrokaanse afkomst hadden gevonden die mee wilden doen aan een Geheugenpaleis speciaal voor vrouwen. Toen bleken de klachten al van die omvang dat deelname in een groepsverband al een brug te ver was. Bij enige Marokkaanse ouderen die we na veel moeite om via de wijkverpleging wisten te vinden en zo ver waren dat zij graag hadden willen deelnemen, bleek dat er sprake van een al zo zware problematiek dat doorverwijzing naar de zorg aan de orde was. Hier was direct reden tot opname. Het taboe binnen deze gemeenschap blijkt nog groter dan we anticipeerden. De problemen komen er niet tijdig naar buiten.

Er hebben onder meer gesprekken plaats gevonden met Humanitas, Gilde Rotterdam, Het UVV, Stichting Mara, Zorgimpuls, Beter thuis met dementie, Laurens Thuiszorg, Bewoners groepen en de wijk Feijenoord, Samen 010, CVD, Hoge School Rotterdam enz.

Communicatie aan Deelnemers en Mantelzorgers


Elk Geheugenpaleis voorziet op haar beurt in informatie voor de gebruikers en hun mantelverzorgers. Meestal helpt dat mensen in hun gedrag of bij datgene dat ze wilden weten. Er is in 2016, toen alles goed en wel draaide bij alle Geheugenpaleizen, wel opgemerkt dat er voor ons een taak ligt om actief (actiever dan nu) te gaan communiceren naar een groter publiek over de taboes die we ontdekt hebben en waar we met onze deelnemers en in het project veel werk en moeite in hebben moeten stoppen.

Praat met de kinderen!
Een veel voorkomende houding onder ouderen is “de kinderen zijn druk dus die stoor je niet”. Vanwege schaamte en deze overtuiging van ouderen (degene met de klachten maar zeker ook de mantelzorger) weten de kinderen vaak niet van de klachten of de ernst daarvan totdat het onvermijdbaar duidelijk wordt doordat er iets ergs gebeurt of zij zelf niet meer herkend worden.

Dan zijn er al jaren voorbij gegaan waarin de zieke en de mantelzorger al die tijd alleen hebben gestaan. Vereenzaming van mantelzorgers is werkelijk een maatschappelijk probleem aan het worden. In het Geheugenpaleis is dit ter sprake geweest en eenmaal hebben we zelfs moeten eisen dat er een gesprek met de kinderen moest worden gevoerd.

Dit is gegeven dat ons inziens in de media veel meer aandacht zou moeten krijgen en belangrijk is voor de relaties tussen volwassenen en hun ouders, hoe druk hun leven ook mag zijn. Met human interest verhalen kunnen we soms geschreven pers bereiken, maar eigenlijk zou hierover op televisie debat gaande moeten zijn.

Hoe en waarom in beweging zijn en het belang van zich er in oefenen.
Voor veel ouderen was het niet bekend dat het voor het verloop van de ziekte veel uitmaakt of je achter de televisie zit of dat je actief in de weer in bent en goed beweegt. En dat dit logisch is gaat er nog wel in, maar waarom bepaald soort beweging nu van belang is voor bepaalde hersengebieden of praktische functies van de hersenen; dat was vaak nieuwe informatie.

Als samenleving zouden we meer nuance mogen aanbrengen, de voordelen mogen duiden van bepaalde (veel tot op late leeftijd haalbare) bewegingsactiviteiten. Dit houdt veel meer activering in op basis van intrinsieke motivatie om dingen te kunnen blijven doen (en ervan genieten) in plaats van ouderen weg te zetten als – nog heel actief versus komt zijn huis niet meer uit.

Eenvoudige hulpmiddelen als een stappenteller, een fietscomputertje en een slaap appje maken mensen bewuster en ambitieuzer in hun bewegingsdoelen. Met fysiotherapeuten zijn we aan het nadenken hoe we hierover meer handreikingen aan ouderen in het algemeen over het voetlicht kunnen brengen.

Financiën

- Realisatie Projectbegroting 2015 en 2016

- Gerealiseerde dekking


Toelichting:
Alle investeringen in het realiseren van meerdere Geheugenpaleizen in Rotterdam zijn gedaan. De Geheugenpaleizen zijn ontwikkeld en hebben elk een eigen deelnemersgroep. Alle kosten van investeringen zijn door een onafhankelijk accountant vastgesteld.

Het vinden van aansluiting bij de Zorg en Welzijn structuren was ontzettend veel moeilijker dan gedacht. Men participeerde wel met mensen en locaties, maar het was werken om te zorgen dat het ook in de gebiedsopdrachten (aanbesteedt door de Gemeente Rotterdam) een vaste waarde in een gebied zou worden, met meerjarige financiering.


Het exploitatie tekort dat we op uren medewerkers verwacht hadden bij het moment van de aanvraag was -27.500 euro. In werkelijkheid kwam daar een tekort van – 48.000 aan medewerkers inzet bij omdat in de aanbesteding Welzijn aanbieders wisselden en de nieuwe aanbieder niet afdoende financieel of met menskracht participeerde.
Omdat de loonadministratie niet op projectbasis is ingericht, kost het de accountant teveel inzet om deze bewering te ondertekenen.

Bij de verantwoording betekent dit dat het ST Laurens Fonds haar bijdrage ter beschikking stelt voor het exploitatietekort en alle andere fondsen verantwoording ontvangen voor de investeringskosten die door de accountant zijn gecontroleerd.2017 en verder
In 2017 blijven de vijf Geheugenpaleizen die thans gerealiseerd zijn open. Alle vijf zijn zij opgenomen in de Gemeentelijke Gebiedsopdracht 2018 -2020. Echter in 2017 zijn twee van de Geheugenpaleizen nog niet door een Welzijn of Zorg aanbieder mede gefinancierd en wordt voor inzet van medewerkers opnieuw een tekort van – 48.000 euro verwacht, wat dan wel het laatste jaar is waarin de bekostiging door giften en incidentele subsidies wordt gerealiseerd.Deel met je vrienden:
1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina