Griffie commissie Economische Zaken Tweede Kamer der Staten-GeneraalDovnload 36.97 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte36.97 Kb.Griffie commissie Economische Zaken
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Ter attentie van mevrouw Carla Mulder

Per e-mail cie.ez@tweedekamer.nl

Ten behoeve van het rondetafelgesprek op 29 juni 2016 stuur ik u de bijdrage van Stichting Dier&Recht over de “Wei voor de koe”.

De domesticatie van de koe begon zo’n 10.000 jaar geleden. In de loop van vele, vele eeuwen werd de koe langzaam maar zeker een landbouwhuisdier. In de zeventiger jaren produceerden de koeien van Joris Driepinter, na eeuwen van fokken iets minder dan 4.000 liter per jaar. Recent stond er in het vakblad Boerderij een boer die gemiddeld 12.000 liter uit zijn koeien perste. Dus in een paar decennia steeg de productie veel meer dan in de 10.000 jaar daarvoor. De melkveehouderij vertoont alle eigenschappen van intensieve veehouderij, inclusief plofkoeien, een groot verbruik van antibiotica, zieke dieren, een eenzijdig dieet alleen gericht op productie, milieuvervuiling, grootschaligheid, enzovoort.

Om deze tendens te keren is actief overheidsbeleid nodig. Noch in de melkveehouderij, noch bij de kippen en de varkens is de sector zelf in staat tot verandering te komen. Het is een drogreden, dat met de nodige positieve stimulansen van de overheid de weidegang een succes zal worden. Het is eveneens onjuist dat wetgeving zal leiden tot een forse verhoging van de regeldruk en grote uitvoerings- en controlelijsten. Deze argumentatie wordt al sinds minister Van Aartsen in 1997 door het ministerie aangedragen. Het is hèt excuus om de verantwoordelijkheid af te schuiven en business as usual door te gaan. Waar dieren (en burgers) al heel lang op wachten is een ministerie met visie en daadkracht op het gebied van landbouw. Geen angstig gedoe.

Dat die controle echt niet zo ingewikkeld is, bewijst de Stichting Weidegang. Onaangekondigde controles worden bepaald op grond van risico-analyse en vinden ongeveer één keer per jaar plaats. Behalve vaststellen of koeien in de wei staan controleert men ook gekeken de infrastructuur: zijn er drinkwater-bakken en zijn deze in gebruik? Is er een pad aanwezig? Is er een afrastering? Als er een verharding is dan moeten daarop sporen te zien zijn van koeien. Aan het gras is goed te zien of er gegraasd is. Ook al is dit enkele weken geleden, dan zijn de sporen terug te vinden, zelfs op grote afstand. Ook is er uiteraard koeienmest te zien op plekken waar koeien hebben gegraasd. Volgens Kees Jaap Hin van de stichting Weidegang1 is het zeer eenvoudig om op het oog vast te stellen of een weiland wel of niet begraasd is, bijvoorbeeld vanuit de auto. Kortom, controle is goed te doen.Er zijn heel veel redenen voor weidegang, maar de belangrijkste is dat de verdergaande intensivering eindelijk een halt wordt toegeroepen. Hieronder staan een aantal overwegingenWeidegang is financieel gunstig

Onderzoek door de WUR en Agrifrim toont aan dat weidegang gemiddeld € 10.000 per melkveehouderij oplevert. Premies voor weidegang kunnen dat economisch voordeel nog vergroten.Milieu

Volgens onderzoek van de ASG in 2005 is het effect van beperkt weiden op het milieu soms positief en soms negatief. De nitraatuitspoeling, lachgasemissie, stikstof- en fosforverliezen zijn bij weidegang iets groter, maar ammoniakvervluchtiging, energieverbruik en methaanemissie zijn met weidegang. Aanvullende berekeningen van het CLM laten zien dat de totale emissie van broeikasgassen (CO2, lachgas en methaan) voordeliger is bij weidegang. Het PBL zegt dat de ammoniakemissie bij weidegang nog minder is dan al werd verondersteld. Dat blijkt ook uit het project Proeftuin Natura 2000. i iiDierenwelzijn en diergezondheid

Naar schatting hebben ruim één miljoen koeien (70%) last van klauw- en pootproblemen, iii lijden


770 duizend koeien (45%) aan een pijnlijke uierontsteking.iv v vi Met vruchtbaarheidsproblemen zijn dit de belangrijkste redenen (64%) om ieder jaar ruim 230 duizend koeien vroegtijdig te slachten.
Klauw- en pootproblemen ontstaan vooral door harde en met mest en urine bevuilde stalvloeren. Uierontstekingen komen op stal vaker voor door de hoge besmettingsdruk van omgevingsbacteriën, een hogere dierdichtheid dan in de wei en het vaker voorkomen van speenbeschadigingen.
Onderzoeken van de ASG en de EFSA (2009)vii laten zien dat weidegang leidt tot een sterke vermindering van de belangrijkste gezondheid- en welzijnsproblemen: klauw-, poot-, uier- en reproductieproblemen worden voorkomen of genezen en sterftecijfers zijn lager. Ook de KNMvD stelt dat weidegang beter is voor de gezondheid en het welzijn dan langdurig of permanent binnenhouden van melkvee. viii

Pijnbeleving door koeien

Het zenuwstelsel van landbouwhuisdieren is op dezelfde manier ontwikkeld als bij mensen. Prof. dr. Ludo Hellebrekers, hoogleraar Faculteit der Diergeneeskunde, stelt daarom dat een dier waarschijnlijk net zoveel pijn ervaart als een mens. Het daarom aannemelijk dat uierontsteking bij koeien zeer pijnlijk is, net zoals borstontsteking bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor ontstekingen van de klauwen waarvoor ASG de hoogst mogelijke ongeriefscore geeft. ixNatuurlijk gedrag

ASG stelt dat weidegang in vergelijking met gangbare ligboxenstallen zorgt voor veel meer natuurlijk gedrag en een beter dierenwelzijn. “In de weide kunnen koeien moeiteloos een veilige afstand ten opzichte van elkaar houden, elkaar gemakkelijk ontwijken (minder agressie en stress), zich probleemloos voortbewegen en bronstgedrag vertonen, hun gedrag synchroniseren, onbelemmerd gaan staan en in elke gewenste houding gaan liggen op een comfortabele ondergrond”. De KNMvD en EFSA ondersteunen deze conclusies.1 Kees Jaap Hin (secretaris stichting weidegang, zoon van een melkveehouder)

i Proeftuin Natura 2000 – Weidegang en ammoniak, effect meer uren en/of meer dagen weiden, 4 scenario’s voor pilotbedrijf Freriks http://www.proeftuinnatura2000.nl/presentatie-weidegang-en-ammoniak
ii Animals Science Group (ASG), 2005. Weidegang in beweging.
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/producten/Koeenwij/Weidekennis/81.pdfiii
 V-Focus (Magazine), 2008. Houd de gang erin. Deel 5, 2008 nummer 2 (p 34-35)
http://library.wur.nl/artik/V-focus/1872772.pdf

iv

 Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), 2009a. Webpagina "Mastitis (uierontsteking)", bezocht op 11 november 2009; laatst bijgewerkt op 20 mei 2009.
http://www.gddeventer.com/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?opage_id=1420205&location=-1083501812489521,1061984


v


 Halasa et al, 2007. Economic effects of bovine mastitis and mastitis management - A review
http://www.vetline.nl/qsites/files/000001327/325200774505PMhu.pdf

vi

 Raad voor Dieraangelegenheden (RDA), 2006b. Hoogproductief melkvee - Grenzen aan de groei.
http://www.rda.nl/files/rda_2006_07.pdf
vii
 European Food Safety Authority (EFSA), 2009a. Scientific Opinion on the overall effects of farming systems on dairy cow welfare and disease.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902630995.htm


viii

 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), 2006. Standpunt weidegang en huisvesting van melkvee in Nederland. http://www.knmvd.nl/uri/?uri=AMGATE_7364_1_TICH_R3796468651065&xsl=AMGATE_7364_1_TICH_L1306943539

ix

 Animals Science Group (ASG), 2007. Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden - Inventarisatie en prioritering en mogelijke oplossingsrichtingen. http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/lang/359747


STICHTING DIER&RECHT • POSTBUS 14584 • 1001 LB AMSTERDAM • TELEFOON 020 - 61 777 57 • E-MAIL INFO@DIERENRECHT.NL

WEBSITE WWW.DIERENRECHT.NL • IBAN: NL15 TRIO 0390 9472 10 (DONATIES) NL42 TRIO 0197 9766 70 (ZAKELIJK) • K.V.K. 41152567
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina