En 7 Januari in Amsterdam de zittingen van het Hof moest bijwonenw werd myn 61ste verjaardag eerst Donderdag deDovnload 4.45 Mb.
Pagina1/8
Datum01.10.2018
Grootte4.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


LXI1ANNO

18 9 1


Daar ik op 6 en 7 Januari in Amsterdam de zittingen van het Hof moest bijwonenw werd myn 61ste verjaardag eerst Donderdag de 8ste gevierd. In myn kamer vond ik een fraaie eikenhouten kast,welke Lore door tussenkomst van Frank te Maarssen had laten maken. Miek,Dora en Juffr.Bader zongen,Dora speelde piano en Kiek gaf my 3 paar kousen.

Van Max kreeg ik een postpaketweger,van JW. de Hist.Bladen van Jorissen, van Juffr. Bader een prachtig dekkleed voor Prins en van Cécile een pennehouder,waarop in Hebr. Letters de woorden Eth sppher mahier (de pen eens vaardigen schrijvers,Psalm 45:2). Frank kwam op schaatsen en bracht my glacé handschoenen; Constance van Loon en Agnes kwamen per trein. Agnes zeide my dat zy haar rijtuigen wilde verkopen en daarop sloeg ik haar voor haar coupé over te nemen.

Frank vertelde dat Dr.de Minjer zyn twee kinderen in de wieg be- vrofcen gevonden had en dat Clemens Beels zyn baby met een bevroren fles melk in de mond bevonden hac,terwijl de drie meiden in de salon uit zyn servies zaten thee te drinken.

Lore was de vorige dag nog al wel gefeest maar nu weer iets stijver. Sinds weken was zy niet uit geweest. Henk,Fanny,Max en JW. hadden niet durven komen pmdat Dora in lichte graad de kinkhoest had.

Lore was ijverig bezig aan het schrijven van een scheurkalender voor de Martha-Stichting.

Nepveu was Zaterdag 10 Januari onwel geworden en naar Velp teruggekeerd, waar hy terstond te bed was gaan liggen. Maria had ook naar Amsterdam willen komen,maar had aan Agnes geschreven dat zy verkouden geworden was en keelpijn had en daarom te Velp bleef. Toen ik Dinsdag 13 Jan. Bantam verliet zeide ik aan Lore:" Ik hoop dat Maria beter is," want het was alsof ik een voorgevoel had dat ik in Amsterdam slechte tijding zou krijgen en zo was het helaas ! want het eerste wat ik van Anna en Tane vernam was dat Maria de vorige avond ontslapen was.

Nepveu had zyn koetsier naar Amsterdam gezonden om het aan Hendrik mede te delen en deze had het te IO-5- aan de zusters verteld.

Ik verzocht Burmann om de volgende dag voor my te zitten en reed na de zitting om 4 uur naar buiten om de verpletterende tijding aan Lore te brengen.

De volgende dag,Woensdag 14 Jan. spoorden wy beiden naar Amsterdam, waar wy Anna en Constance niet vonden,daar zy juist naar Bantam vertrokken waren; wy reden daarop naar Agnes,die daags tevoren te Velp geweest was,do-eh Nepveu niet had gezien,daar hy zich te ziek voelde.

Maria was Maandag nog op geweest doch niet by haar man gegaan,die in een andere kamer te bed lag,omdat zy zich te slap voelde. Daarop was zy weer naar bed gegaan en later door Lou gevonden voorover gebukt en hevig benauwd. Zy was weer bygekomen,had iets onverstaanbaars gezegd en was toen ingeslapen. Nepveu was niet opgestaan om haar nog eens te zien,en Lou had alles alleen geregeld,daar Willem en Alfred afwezig waren. Wy durfden niet naar Velp gaan pmdat Dora de kinkhoest had en ik kon dus evenmin de begrafenis bywonen,maar JW. schreef ons dat Max gebeden had en Louis Nepveu gn Ds.Kan op het kerkhof gesproken hadden.

Op Henriette Insinger na waren de zusters overgekomen,maar geen enkele zwager op.Louis en Jacques Nepveu na. Maria was eerst 54 jaar

.
y
^ J 3L


Tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen overleed heden mijne innig geliefde Echtgenoote Vrouwe A J. M, VAN LOON.

C. ROOSMALE NEPVEU. Vblp, 12 Januaii 1891.

Urgent mijne ongesteldheid it het mij onmegelijk eonimunicatiebrieven te zenden.

(996) C. R. N.


Lore kreeg 25 brieven van deelneming o.a.van Henriette Mackay,die het alleen uit de advertehtie vernomen had maar deze zo vreemd gesteld vond dat zy die herhaaldelijk herlezen had eer zy begreep dat zy Maria gold; verder van Mevr.Willink-Crommelin,die terecht


schreef:" ta soeur chérie, ton amie d 'enfan<§e>, cette excellente et si agréable Maria,si bien douée,si expansive,ayant un coeur d'or pour tous ceux qui avaient le privilège de la connaître." Ook van Henriette Labouchere,die o.a. schreef:" Et toi si seule pour n« pouvoir aller pleurer avec les autres auprès de son enveloppe chérie,cette chère Marie,la compagne de ton enfance,qui a passé une partie de son existence à. tes côtés, avec qui tu dois avoir eu des rapports de soeur


manière

devant


tout à fait particulière encore. Il me semble toujours

Émmys
âv£irfôût"s&Ruj8fiE&!ftâê^uî-?iê?âhreef: tant en elle,qui était et sentait comme une mère pour les parents et les enfants..."


d'une


Op Zondag 25 Jan. werd Alfred Frank door JW. te Dieren gedoopt. Frank en Constance waren er t>y tegenwoordig.

Daar Jaantje Starink ging trouwen,huurde Lore Pleuntje de Groot uit Sluis,die op 9 Febr. uit Hilversum kwam aanwandelen met een alleraardigste muts op het hoofd. Op 11 Febr. werd het ijs in de vaart door een schuit,waarvoor 7 paarden gespannen waren,opengebroken.

De nieuwe keukenmeid was netjes en zy was de eerste,die 's avonds, eer zy te bed ging,alles omwaste. Dit had Lore nog van geen enkele kunnen gedaan krijgen.

Nepveu had my laten vragen of ik toeziende voogd wilde worden.

Ik had my bereid verklaard,maar later schreef hy my dat hy besloten had zyn zoon Willem te doen benoemen,die wel is waar nog student was, maar toch al 24 jaar.

Daar Caroline schreef dat JW. hoestte en verandering van lucht nodig had,terwijl Max schreef dat JW. minstens een maand rust moest hebben,zonden wy Dora en Juffr.Bader naar Amersfoort en kwam JW. met Caroline op Bantam. 0 wee wat zag hy er slecht uit,en wat hoestte hy lelijk ! Ik moest de volgende dag naar Amsterdam en at by. Frank en Constance,die volstrekt wilden dat wy Prof.Pel omtrent Jan Willem zouden raadplegen. Woensdag kreeg ik een briefje van Lore,die my schreef dat JW. by het opstaan flauw gevallen was en Miek had aangeboden om in Caroline's plaats naar Loenen te gaan ten einde Neeltje en Henkie te halen. Toen ik buiten kwam zeide Lore my dat Dr.Jonker JW. onderzocht had en zyn oordeel niet gunstig was,daar JW. te veel opgaf en zyn long was aangedaan. Zyn schoonvader was uit Leiden overgekomen en had het onderzoek bygewoond. Ik sprak met Caroline over Prof.Pel, maar zy vreesde dat deze hem terstond zou wegztfnden. Pel was by het tweede kind van Ernst en Adèle Labouchere gehaald,dat door Dr.van Geuns verknoeid was en typheuse koorts had.

Donderdag 19 Febr. telegrafeerde Frank dat Pel de volgende dag zou komen en te 3t kwamen Miek,Marianne Gunning,Deeltje,Mannie en Henkie uit Loenen en vond Marianne dat JW. er nog slechter uitzag dan Maandag. JW. zelf schreef aan W. Gunning te Eerbeek dat hy nogal wel was en dat Dr. Jonker hem -nogal goed vond ! Ik begreep dat Jonker woedend zou zyn en schreef hem dus een briefje om hem op Pels vocni' te bereiden en hem te verzoeken het consult by te wonen. Dit had Vrijdag middag plaats. Frank kwam ook. Pel vroeg aan JW. wat hem scheelde en JW. antwoordde:" Niets ! Dr.Jonker vond my ook nogal wel !".Pel keurde de behandeling door Jonker volmaakt goed,doch beval dat de creosoot niet in pillen maar in poeders gegeven moest worden. Voorts moest JW. boven blijven,niet spreken en veel eten en moest er een spons met terpentijn in zyn bed worden opgehangen. Vooralsnog behoefde hy het land niet te verlaten daar hy hier meer comfort had en beter voedsel kreeg dan elders. Wy waren dus wel enigermate gerustgesteld maar er was toch nog zoveel dat ons bezorgd maakte. Maandag hoestte JW. minder en was ook de temperatuur iets lager 37.9*
ifj i r


Ds. Hogerzeil schreef my dat hy Max in de Amstelkerk had horen preken,en dat zowel vorm als inhoud en voordracht volgens hem uitnemend waren. Roos en Geel zeiden my dat zy ook zo van de preek genoten hadden en verwonderd waren toen Max al Amen zeide,en de vrouw van van Mels vond evenals Roos dat hy precies myn stem en die van Lore had.

Toen ik Woensdag 25 Febr. van Amsterdam terugkwam vond ik JW. bepaald beter. Hy hoestte weinig en de thermometer wees slechts 36.9 en Vrijdag was hy zonder koorts en hoopte Dr.Jonker dat Prof.Pel het niet nodig zou vinden terug te komen. Die dag deed hy met Caroline een loopje in het zonnetje en zat hy even in de verandah.

Agnes gaf ons haar coupé cadeau en wilde voor de tuigen,stoflakens en ander stalgerei slechts ƒ 25,- hebben,die zy my voor het Gymnasium- fonds schonk.

Zondag 1 Maart preekte Max in de Grote Kerk te Haarlem over de keuze tussen de Heer en Barabbas,en ik meen my te herinneren dat Lore hem ging horen.

In het huis van Schaep-en-Burgh had een grote reparatie plaats, daar gebleken was dat de muur tussen de zaal en de eetkamer op een balk gebouwd was,die gehaal was vergaan en dat de grond daaronder vol water stond. Geen wonder dat het huis vochtig was.

Cécile Paroz schreef ons dat Dr. Giuseppe Comandi zich aan haar gedeclareerd had

.
Juffrouw Bader en Dora hadden Amersfoort verlaten en waren naar Haarlem verhuisd,van waar Dora ons een aardige brief schreef om te zeggen dat zy zich groen en geel verveel de,daar Henk en Fanny 's avonds uitgingen. Zy hoestte niet meer en haar voet was beter.

Te Oosterbierum werd Ds. Pot beroepen ter vervanging van v.d.Brink, die my schreef dat de dolerenden een bidstond hadden gehouden om den Here te smeken de komst van Ds.Pot af te wenden.!

Vrijdag 6 Maart kwam Prof.Pel terug,die JW. wel beter vond,maar er op aandrong dat hy zyn emeritaat zou aanvragen,daar de lucht te boenen veel te scherp was. De volgende dag spoorde ik met Lore naar Velp om Nepveu te zien en vandaar reden wy 's avonds per trein naar Dieren waar Jaantje,de kindermeid,door Mina vervangen was,een frisse deerne uit Doorn zonder muts,terwijl Mauk en Lou Léonie,een meisje uit Troyes tot bonne hadden. Kareltje,die op 26 Jan. 2 jaar geforden was,was een dot,intelligent,vlug en dol op boeken,en druk babbelende. Voor 0 zegt hy eu,dus Eupapa,euk voor ook,en Da voor Ja. Hy onthield alles.

Lore was weer zeer stijf en had weer die onaangename trekkingen in het hoofd.

Toen wy Maandag in Bantam terugkwamen vonden wy JW. beneden en Woensdag at hy met ons en bleef hy 's avonds beneden.

Vrijdag 13 Maart kreeg ik de concept scheiding van Willem van Loons boedel te lezen. Indien Hendrik meer haast daarmee gemaakt had zou die vóór Maria's dood gereed geweest zyn en nu was die vertraagd door de benoeming van een toeziende voogd,het opmaken van procuratie enz.
3P


Er moest ƒ 44.000- aan successierechten betaald worden.

Te Haarlem werd een drietal geformeerd van Max met 78,Jonker met 68 en Faure met 65 stemmen.

Nor lag weer overhoop met de leraar Muller en weigerde hem excuus te vragen ofschoon de Rector het hem aanried. Deze schreef my dat hy de Curatoren met Nor's gedrag had in kennis gesteld en daarop kregen Lore en ik van Nor gedaan dat hy aan Muller schreef. Toen Nor op 19 Maart van Amsterdam terugkwam vertelde hy my dat de Rector hem herhaaldelijk gezegd had:" Jongen,je was volkomen in je recht door Muller " geen excuus te willen vragen,maar je was brutaal geweest,en dat mag " niet." Toen Nor hem zeide dat hy aan Muller geschreven had,hernam de Rector:" 0,dan is het niets ! Je behoeft je niet ongerust te maken,

" er komt niets van." Nor had de indruk dat de Rector er nog niets van aan de Curatoren geschreven had. Welk een paedagoog !

Ds. Dijkstra schreef aan Jan Willem dat men hem te Kortenhoef wilde beroepen en JW. vond dat hy dit wel kon aannemen !

Ipenrode,waar Tante Calkoen vroeger woonde,werd door Hendrik van Wickevoort Crommelin voor ƒ 70.000- verkocht aan Jan Piet Teding van Berkhout voor zyn dochter Isabella,die met Henri Deutz van Lennep trouwde.

De Rectot schreef my dat Nor een strenge berisping van de Curatoren ontvangen zou en zich zeer zou moeten inspannen wilde hy tot de zesde klasse overgaan.

Op Goede Vrijdag reden Lore, Caroline en ik te 6-g- naar Bussum om aan het avondmaal deel te nemen. Ds.de J?el preekte eerst een uur,daarna bediende hy het avondmaal aan de nieuwe lidmaten,vervolgens aan de mans,die slechts ten getale van 8 aanzaten en eindelijk aan de vrouwen,

2 tafels. Daar hy by elke tafel met een gebed aanving en eindigde, hoorden wy met die van het formulier en het voor-en nagebed 12 gebeden. De dienst was dan ook eerst te half tien afgelopen en had dus 2-j uur geduurd, 't Is om de mensen een schrik voor het Avondmaal te geven.

Lore was dan ook doodmoe. Dit is de laatste keer geweest dat zy aan de bediening was.

Een enquête bracht aan het licht dat er van de koetsiers,conducteurs en arbeiders by de Amst. Tramweg My schandelijk veel gevorderd werd.

Vrijdag 3 April werd Max te Haarlem beroepen met 61 stemmen,Faure kreeg er 10 en Jonker 3.

Te Tel el Abarna inSyrië werden tabletten gevondeh,welke dagtekenden uit de tijd vóór Jozua's intocht in Kanaën,en waaruit blijkt dat Kanaan reeds toen door geletterde lieden bevolkt was,zodat niet al wat

in de.Pentateuch en in het Boek Jozua geschreven staat enkel op overlevering -berust.Ds. H.Pierson schreef een stuk over de Generaal van het Heilsleger Booth om te betogen dat deze geen hervormer is,de8ïjl hy zyn God gebruikt maar niet dient en louter op sugces ziet,terwijl Elia en de profeten en zelfs de Heer Jezus geen succes hadden en de Wet van het Koninkrijk luidt:"Per crucem ad lucem."

Als een bewijs van de rijkdom der Romeinen en van hun verkwisting diene dat Cicero een huis bouwde voor 1 millioen 800.000 sestertiën (KXMÏÏIXSMKXgaiaMüjL (+ ƒ 180.000-) en 12 villa's bezat. Zyn zoon had 60 millioen sestertiën (6 millioen gulden) schuld welke Caesar betaalde. Aan de moeder van Brutus gaf Caesar een parel van ƒ 500.000. Nunius had een ring van ƒ 2000.-,Isidorus liet 4116 slaven,5600 juk ossen,270.000 stuks vee en ƒ 6 mirilioen na. Nog een ander bezat 10 millioen en doodae zich omdat hy er 8 van verkwist had en van het overige niet leven kon. Seneca bezat 50 millioen gulden, Cinna verteerde ƒ 750.000- in het jaar. Een meubilair van 1 millioen sestertiën of ƒ 100.000- was niets vreemds,een paar duiven werd met f 400,- betaald. Daarentegen bedroeg het dagloon in Cicero's tijd 5 sestertiën of 50 cents.
V/


Maandag 6 fipril kreeg Lore een duizeling nadat ik haar had ge- ëlectriseerd. Misschien omdat zy tevoren in de kelder geweest was, daarna linnen had uitgegeven en ik haar te lang had geëlectriseerd.

Zy at boven maar kwam toch te &J- beneden en gevoelde zich toen beter.
bcj V-Z


Daar Max al enige dagen ziek was,stelde Lore my voor hem eens te gaan zien. Dit deed ik en ik kwam onverwachts. Léonie zat boven voor het raam,herkemde my en opende de voordeur,Max klaagde over pijn op het hart en in de rug en Emilie dacht dat het nevralgie was. Zy wreef hem met kamferspiritus,voerde hem kina en chininepillen en melk en beurde hem op. Hy dejeuneerde en at alleen. Mauk en Lou waren druk,de Baby zeer aangekomen en in zyn wieg overluid lachende. Karel- tje had hem onlangs 4 talhouten toegeworpen,daar het kindje volgens hem toch ook met blokjes moest spelen.

Zaterdag 11 A$ril kwam Tom Wilson op afschuwelijke wijze- om. Hy woonde te Bennebroek maar kwam veel in Amsterdam en zo had hy ook die Zaterdag in Onder Ons met van Strijen en Aernout van Lennep zitten praten,met het plan om te 6 uur per trein terug te keren. Hy bleef echter plakken; ging by Riche eten,kwam 's avonds weer in de Sociëteit en liep toen naar Carré. Of hy later nog elders gefeest is weet men niet,maar toen hy aan het Station kwam,reed de laatste trein van lly juist weg. Hy wilde echter nog in een 5e klasse stappen,maar stapte mis en werd tussen.de trein en het plankier doodgedrukt. De portier hoorde hem schreeuwen,de trein hield stil. Hy opende nog even de ogen en sprak de naam van zyn vrouw Bertha van der Vliet uit. Men droeg hem in een kamer,vond geen dokter en liet hem naar het Gasthuis vervoeren. De Stationschef telegrafeerde aan de chaf te Haarlem om aan Wilsons koetsier te zeggen dat zyn heer een ernstig ongeluk gehad had. De koetsier reed daarop naar Gerard van der Vliet te üverveen,die opstond en naar zyn zuster te Bennebroek reed,van waar zy per telefoon een rijtuig te Haarlem bestelden om er mee naar Amsterdam te rijden. Zy zagen echter Wilson niet omdat hy al dood was en gruwelijk verminkt; het gelaat was niet geschonden,maar de borstkas was'"ingedrukt en de armen en benen gebroken. Later zeide de President van Valkenburg,wiens zuster Wilsons moeder was,dat hy niet te vroeg was gestorven,daar hy zyn fortuin er doorbracht.
ff


Het Lid van Ged.Statie« van Stralen was gestorven en de Pres. woonde diens begrafenis by. De stoet reed langs het Gouvernementsgebouw en het huis van de Commissaris des Konings !!

Max stond op een drietal te Sneek,maar nam het beroep te Haarlem

aan.

De man van min Jans werd waarnemer by de Bank van Lening tegen een loon van ƒ 59- in de maand; hy moest een borgtocht stellen van ƒ 500.-. Ik deponeerde daarvoor een Lot Oostenrijk 1860.
4


Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina