Eenheid in verscheidenheidDovnload 2.47 Mb.
Pagina1/6
Datum11.11.2017
Grootte2.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6EENHEID in VERSCHEIDENHEID
Goethe: ’Iedere nadrukkelijke vaststelling verwekt onmiddellijk uit zichzelf de tegenspraak.’
Jan Börger:

De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voorzich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.’


Bas Heijne:

Als iedereen zijn eigen waarheid gaat geloven, wordt de verhouding tussen individu en buitenwereld onvermijdelijk problematisch en ligt de weg open voor radicale pogingen 'om de wereld die zich niet naar hem wil voegen te vernietigen, of zichzelf — en meestal allebei tegelijk.'”


Ulrich Libbrecht:

Diversiteit is het kenmerk van het menselijk bestaan in de oppervlaktestructuur, in de dieptestructuur vindt het de onderlinge verzoening.’

INHOUD Blz. Blz.

1. Inleiding 3

Triade en Tetrade Bijlage 39

Kernkwadrant en Kompaskwadrant Bijlage 40

1.1 Conclusies en Aanbevelingen 4

1.2 Samenvatting 5

1.3 Evolutie of Devolutie 7

1.3.1 Chaospunt, Hokjesgeest, Zelfregulering en Chaostheorie 8 Bijlage 41

1.3.2 Paradoxen 9

1.3.3 Merkwaardige lus en Verstrengelde hiërarchie 9 Bijlage 109


1.4 Analyse en Ontwerp, Top down & Bottom up design 10

1.4.1 Bewustwordingsproces 11

1.5 Zeven wijsheidssleutels 12 Bijlage 43

1.5.1 Spiegelsymmetrie en Complementariteitsprincipe 13

1.6 Creëren of Nabootsen en het Zondebokmechanisme 14 Bijlage 46

Deel I


2. Ruimte, Materie en Tijd - Macrokosmos en Microkosmos 15 Bijlage 48

2.1 Levensboom en de Macrokosmos 16 Bijlage 51

2.1.1 Levensboom, Microkosmos en spiegelsymmetrie 16 Bijlage 53

2.1.2 Tijd en Symmetrie 16


2.1.3 Systeemleer en Spiegelsymmetrie 16 Bijlage 55

2.1.4 NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer 17 Bijlage 57

2.2 Evolutie van het Bewustwordingsproces 17

2.2.1 Binnenwereld en Buitenwereld, Dualistische, Dialectische bewustzijn 18 Bijlage 59

2.2.2 Reflexieve bewustzijn en het Dualistische bewustwordingsproces 19 Bijlage 63

2.2.3 Meta-bewustzijn, Leren Leren 20 Bijlage 69

2.3 Zwaartekracht, Aantrekking en Afstoting 21 Bijlage 71

2.3.1 Numen, Memen, Mind stuff en Nomen 22 Bijlage 73

2.3.2 Creativiteit en Culturele innovatie 22

Deel II


3. Driehoek van Pythagoras 23

Tetrade 23 Bijlage 74

3.1 Kompaskwadrant

Deel III


4. Unificatietheorie

4.1 Gulden snede en de platonische lichamen 25 Bijlage 75

4.2 Geestkunde en kubus 25 Bijlage 76

4.3 Drie Logoi en de weerspiegeling 25 Bijlage 81

4.4 Drie Logoi, These + Antithese = Synthese, Tetragrammaton 26 Bijlage 82

4.5 Reflexieve bewustzijn 26 Bijlage 83

4.6 Antropisch principe 26 Bijlage 84

4.7 Standaardmodel en de werkelijkheid 27 Bijlage 85

Deel IV

5. Psychologie5.1 Roberto Assagioli 28 Bijlage 87

5.2 Carl Jung 28 Bijlage 88

5.3 Enneagram en de Microkosmos 29 Bijlage 90

5.4 Dan Millman 29 Bijlage 91

Deel V

6. Sociologie 306.1 Rechts en Links 30

6.2 Organisatiecultuur en balancerend leiderschap 30 Bijlage 93

6.3 Vijf individuele - en collectieve dimensies 31 Bijlage 94

6.4 Communicatiecyclus en de Tetrade 33 Bijlage 95

6.5 Sociale psychologie 33

Deel VI


7. Filosofie 34

7.1 Psychologie en Sociologie, Bottom up en Top down 34

7.2 Filosofie en Ethiek 34

7.2.1 Oost en West 34 Bijlage 96


7.2.2 Kerk en Staat 34 Bijlage 97

7.3 Wetenschap en Politiek, Analyse en Ontwerp 35

7.4 Zo Binnen zo Buiten; zo Buiten zo Binnen 35 Bijlage 99

7.4.1 Sri Aurobindo 36 Bijlage 98

7.4.2 Een hoofdroute maar een verscheidenheid aan doorsneden 36

Deel VII


8. Ethiek 37

8.1 Rechtvaardigheid 37

8.2 Gelijkheid 37

8.2.1 Vrijheid en Onvrijheid 37 Bijlage 100

8.2.2 Dialectische filosofie 37 Bijlage 101

8.3 Integratie 37

8.3.1 Waarden en Normen 38 Bijlage 103

8.3.2 Er is niets nieuws onder de zon 38 Bijlage 105

8.4 Eenheid in verscheidenheid 38

8.4.1 Hermetische Kabbalah 38 Bijlage 107

8.4.2 Spinoza en de nieuwe levensrichting 38 Bijlage 108

8.4.3 Duurzame ontwikkeling 38

Harry Nijhof

1. Inleiding
Martin Heidegger:
De filosofie is aan haar eind. En wie neemt nu de plaats van de filosofie in?De cybernetica. Of de vrome die zich openstelt? Maar dat is geen filosofie meer. Wat is het dan? Het andere denken noem ik het.’
'Voor een waarlijk vreugdevol en heilzaam menselijk werk om te gedijen, moet de mens in staat zijn op te klimmen vanuit de diepten van zijn aarding thuis tot in de ether. Ether staat hier voor de vrije lucht van de hoge hemelen, het open bereik van de geest.'
Om de complexe werkelijkheid te verklaren is aanvankelijk het kernkwadrant van Daniel Ofman (bijlage 40) gebruikt.

Op basis van het kernkwadrant zijn veel verschillende gezichtspunten gerubriceerd en onder een noemer gebracht.

We gaan, net als Ken Wilber, uit van de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’. De eenheid, de synthese ontstaat door de wisselwerking tussen geest en materie, tussen het spirituele en het materiële.
De manifesten van de atheïst Herman Philipse en de theïst Willem Ouweneel op Internet laten zien dat beide partijen diametraal tegenover elkaar staan. Veelzeggend is dat geen van beide al een doorslaggevend bewijs heeft gevonden.

Doordat de mens tot bewustzijn is gekomen heeft hij goed en kwaad leren onderscheiden. Elke religie richt zich in principe op eenheid in verscheidenheid. Het betekent nog niet dat de ene religie niet superieur kan zijn aan de andere, maar woorden zijn nog geen daden.

Het latijnse woord religare betekent verbinden, het materiële met het geestelijke, het zichtbare met het onzichtbare, de aarde met de hemel. Theosofie biedt een brug tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld, tussen religie en wetenschap. Beide werelden kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. De leringen van de theosofie zijn niet gebaseerd op geloof maar op kennis. Theosofie verklaart zowel het wat (religie), het waarom (filosofie), als het hoe (wetenschap). Het waarom is vanuit een inductieve, intuïtieve benadering beantwoord.
Met behulp van het kompaskwadrant worden de contouren van een nieuw paradigma, 5D uitgewerkt. Het kompaskwadrant toont een inductieve, causale benadering. Uiteindelijk mond deze uit in de vraag wat is ‘Ruimte en Tijd’ of hoe kijkt de wetenschappelijke wereld tegen dit fenomeen aan? Het paradigma van de ‘menselijke veiligheid’ van Ruud Lubbers (Volkskrant 1 november 2007) sluit op 5D aan. Dit paradigma legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van ieder mens om te streven naar binding tussen mensen, culturen, volkeren, zelfs economieën en ideeën (p. 34).
De basis van elk leerproces is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?

Wanneer we theosofie praktisch willen gaan toepassen gaat het om een andere vraag tussen het wat en hoe, namelijk het wanneer? Dit rapport legt op het wanneer, op het besturingssysteem, de wederzijdse wisselwerking tussen hardware en software de nadruk. De 4e sleutel staat in het centrum. De sleutels 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de ziel vertoont een symbolische dynamiek zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen. De ziel, de menselijke psyche verbindt het verleden met de toekomst en vice versa. Tegenover de symbolische orde staat de diabolische uitzichtloze wereld.

Vijand denken plaatst vaak superieur tegenover inferieur. Je wordt niet superieur door de ander als inferieur te zien.
Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels weerspiegelen zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden.
Om de werking van de 4e sleutel te verklaren wordt van de systeemleer gebruik gemaakt. Besturing vindt op een hoger cq. lager aggregatieniveau, top down versus bottom up, plaats. De systeemleer belicht de 4e dimensie, de beweging. Om grote schommelingen te vermijden is een consequente feed forward besturing gewenst. Het en-en, het non-dualistisch denken in plaats van het of-of denken komt centraal te staan. De huidige politiek is te veel op brandjes blussen ingesteld.
Wat betreft ‘Ruimte en Tijd’ zijn met name de beschouwingen van Antonie Börger (1892 - 1971) bijzonder interessant.

Vademecum Wijsgerige Ideeën’, Ruimte en Tijd (www.nikhef.nl/~a17/boeken/boek.html).

Bij de vraag van het waarom laten de zeven wijsheidssleutels van de theosofie een natuurlijke, eeuwige kringloop zien.

Op aarde komt de kringloop in de vier seizoenen tot uitdrukking.

In bijlage 39 zijn belangrijke innovaties vermeld die onze huidige maatschappij in sterke mate hebben beïnvloed.

De zeven wijsheidssleutels, de Delen I t/m VII van dit rapport, laten zien hoe probleem en oplossing met elkaar zijn verbonden. De wisselwerking tussen individu en groep komt in de delen IV t/m V ter sprake.

De bijlagen zijn op basis van het modulair construeren van deelsystemen samengesteld. Specifieke thema’s en gezichtspunten worden in de bijlagen nader toegelicht. Door het nieuwe paradigma, dit verklaringsmodel toe te passen leren we de wereld om ons heen steeds beter begrijpen. De methode is in de loop van het onderzoek ontstaan.

1.1 Conclusies en Aanbevelingen
Baruch Spinoza:

'Toch kan de natuur niet worden weerstreefd en behoudt ze haar vaste en onveranderlijke orde'.
Nietzsche’s gedachte over de eeuwige wederkeer heeft op de blauwdruk van het leven, het metacybernetische leerproces betrekking. We kunnen ons lot niet ontlopen (Amor fati), wel is het mogelijk bewust richting te geven aan ons leven.

De mens wikt en God beschikt. Het reflexieve bewustzijn zorgt voor de eeuwige wederkeer, de feedback. Het maakt leven mogelijk. Spinoza wees er al op dat de natuur is zoals ze is. De zin van leven is te aanvaarden, er bewust voor te kiezen dat de dingen zijn zoals ze zijn, de wereld is zoals ze is. De stelling wordt in dit rapport verdedigd dat een duurzame samenleving mogelijk is door met beide zijde van de medaille rekening te houden. Synthese ontstaat door these + antithese.


Een aanzet wordt gegeven om de link die er tussen het enneagram en de levensboom bestaat te belichten.

Geleidelijk is er echter op basis van het kernkwadrant een nieuwe doorsnede, het kompaskwadrant ontstaan.


Met behulp van het kompaskwadrant laten we zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop te verbinden.

Het kompaskwadrant laat de schakel zien tussen de levensboom en het enneagram.


Dat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen komt tot uitdrukking in de microkosmos is een weerspiegeling van de macrokosmos (‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ of ‘Zo binnen, zo buiten; Zo buiten, zo binnen’). Op aarde zal een perpetuum mobile nooit worden gevonden, cq. kunnen worden gecreëerd.
Al is dan volgens Ilya Prigogine de evolutie onomkeerbaar er wordt van uitgegaan dat het mogelijk moet zijn door creativethink zelfordening positief te beïnvloeden en de evolutie daarmee op een hoger plan te brengen.
Door de werkelijkheid verkeert te interpreteren kom je niet tot goede oplossingen. Omdat de snaartheorie slechts de materiële kant behandelt mag niet worden verwacht dat deze theorie over de éne werkelijkheid uitsluitsel geeft. Door alleen beide kanten, de fysica en de metafysica, van de werkelijkheid te belichten komt de unificatietheorie een stapje verder.

Het betekent wel dat het nuttig is om de drie beginselen van de theosofie in de beschouwingen te betrekken.


Het rapport Eenheid in Verscheidenheid gaat ervan uit dat de unificatietheorie het kader voor de hoofdroute (hoofdstuk 7.4.2) bevat. De volgens Hegel éne, universele werkelijkheid, het absolute Zijn en het Niet-zijn, blijft echter eeuwig onveranderlijk. Een ding is zeker een perpetuum mobile zal op aarde niet worden uitgevonden.

Er valt te verwachten dat het debat over ‘Evolutietheorie en Intelligent design’ op 1 : 1 eindigt namelijk in het midden.

Zelf heb ik het liever over Creative Design. De natuur zit vol creativiteit en vernieuwing.

De trage mammoettanker waarop we ons bevinden vaart op de automatische piloot. Er is te veel intellectuele vrijblijvendheid. Het is nuttig om toch op basis van de huidige kennis en technologieën een begin te maken om de koers te veranderen. Nieuwe technologische doorbraken op het terrein van de energievoorziening laten zich moeilijk voorspellen.

Anderzijds is het ook moeilijk nauwkeurig de effecten van de opwarming in te schatten.
Het wordt inmiddels wetenschappelijk onderkent dat het klimaat mede door kooldioxide uitstoot verandert.

Hoe lang zal het nog duren voordat de wisselwerking tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld,

wetenschappelijk wordt onderkend? Het westerse denken heeft onvoldoende oog voor de geestelijke wereld.

Grote schommelingen kunnen worden vermeden door een solide en evenwichtig ego te ontwikkelen.

Voor het 5D paradigma geldt dat het onderkennen van het probleem, tevens de oplossingsrichting aangeeft.
Door aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk hebben is het mogelijk aan de onderlinge consensus, aan de eenheid in verscheidenheid, aan een culturele trendbreuk, aan de overlevingsstrategie op aarde een steentje bij te dragen. Door tegenstellingen te verkleinen, twee tegendelen meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van eenheid in verscheidenheid.
De kenniseconomie moet uiteindelijk tot duurzame ontwikkeling leiden. Om de continuïteit van het leven te waarborgen is meer aandacht voor natuurbehoud nodig. Daarvoor is het nodig dat veel schotten worden afgebroken. Probleem en oplossing nauwer met elkaar in verband worden gebracht. Het 5D paradigma verdient meer wetenschappelijke aandacht.
De quintessens van het verhaal is dat om een duurzame samenleving te creëren er maar een hoofdroute, er maar een primair leerproces is. Met het inzicht dat ether biedt is het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen. Voor dit inzicht wordt de term 5D-concept, 5D gebruikt. Het geeft aan op welke wijze synthese kan worden bereikt. Het accent in dit rapport licht niet op het systeemdenken, de levenscycli zelf, maar op het 5e element ether, de evolutiecyclus, de blauwdruk achter de levenscycli. De teloorgang van de materiële wereld kan door de geestelijke wereld worden opgelost.

1.2 Samenvatting
Christian Vandekerkhove:

Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingenéén grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.”
Op internet (www.ethesis.net, kies onder juni 2007, nr. 2, klik pdf-version) staat het proefschrift “Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling” door Christian Vandekerkhove, Promotor: Prof. Dr. Hans Gerding.

In ‘Het Witte Lotusblad’ (Belgische Theosofische Vereniging vzw, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen (website: wittelotusbelgium.spaces.live.com, kies: Nieuwsbrief nr. mei 2007 en juni 2007). De Nieuwsbrief van juni 2007 bevat de bovenaangehaalde eindconclusie die op mijn rapport aansluit.


Het kompaskwadrant biedt een kader om scherper aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk hebben.

5D biedt een handvat voor het creëren van eenheid in verscheidenheid, en een basis voor een pluriforme samenleving.


Bijlage 48 laat, aan de hand van het ingenieuze, reflexieve model “Macrokosmos = Microkosmos” van de esoterie, zien dat Kama, voertuig 4 de schakel is tussen de binnenwereld en de buitenwereld, de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld. Bewustzijnsontwikkeling vindt op de grenslijn tussen binnen en buiten plaats. De keuze-vrijheid die we hebben ligt als het ware op deze grenslijn verborgen. Maar vrijheid houdt ook in dat je voor je eigen handelen verantwoordelijk bent. Vrijheid zit nog steeds in onszelf. Het nu is niet meer dan een imaginaire grens, die de toekomst van het verleden scheidt. Het mysterie van het leven zit in deze dimensie verborgen. Het nu is al sinds Aristoteles een illusie.
Het holistische denken laat de verbindende schakel, het andere denken zien. De verbindende schakel, de ziel tussen geest en lichaam, geeft een nieuwe kijk op de verborgen blauwdruk, het drievoudige evolutieplan (p. 97).

De beschavingstransformatie die in het holos tijdperk plaats vindt bouwt op eerdere transformaties voort.


Kompaskwadrant: Aanzicht: Filognosie:

Ruimte Immateriële as 1. Segulier en Regulier Filosofie en Ethiek Wetenschap en Filosofie

Materie Materiële as 2. Bottom up en Top down Psychologie en Sociologie Spiritualiteit en Analyse

Tijd Verticale as 3. Analyse en Ontwerp Wetenschap en Politiek Politiek en Persoonlijk


Kompaskwadrant: Aanzicht: Innovaties: Principes: Ethiek:

4. Lemniscaat Zo binnen, Zo buiten Unificatie

3. Verticale as Wetenschap en Politiek Wisselwerking Duurzaamheid Broederschap Integratie

2. Immateriële as Filosofie en Ethiek Wat Kerk en Staat Vrijheid Rechtvaardigheid

1. Materiële as Psychologie en Sociologie Hoe Democratie Gelijkheid Gelijkheid

De doorsnede van het kompaskwadrant komt met die van de filognosie overeen. Dezelfde thema’s worden gerepresenteerd.


Dit rapport ondersteunt de visie van Ervin Laszlo met betrekking tot het Akasha-veld. Het biedt de basis voor ‘de integrale theorie van alles’, de unificatietheorie. In aansluiting op de filognosie, wordt voor het ‘allesverbindende informatieveld’ aan de term ether (rapport p. 58: psi-vermogens) de voorkeur gegeven. Dit rapport wil aantonen dat de holos-beschaving gecreëerd kan worden door de absolute waarheid, de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen.
Met behulp van het kompaskwadrant laten we zien dat het dialectische bewustzijn, zowel Micro als Macro, het beste op de

éne werkelijkheid aansluit. De éne, natuurlijke werkelijkheid bestaat uit twee universele tegengestelde, complementaire aspecten (www.thecomplementarynature.com), die samen door de wisselwerking synthese kunnen vormen.

Zelf heb ik het liever over Creative Design. De natuur zit vol creativiteit en vernieuwing.
Het 5D paradigma berust op psychologische, sociologische en filosofische (Delen IV t/m VII) gezichtspunten.

Bij het 5D-concept gaat het om de juiste transformatie tussen binnen en buiten en vice versa.

De ziel, de schakel tussen geest en lichaam staat daarbij voorop. Bij de individuele kant gaat het om de zelfkennis.

De grote leraren van de mensheid, zoals Christus, Boeddha, Plato en Confucius, hebben over ethiek eigenlijk hetzelfde gedacht ‘Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de Wet van de Profeten’.


Effectieve communicatie, succesvolle interactie ontstaat wanneer tussen spreken en luisteren balans wordt gecreëerd.

Om van elkaar te kunnen leren, moeten we elkaar eerst leren te begrijpen (Ouspensky, p. 11).Anna Lemkow, ‘Een naschrift over de samenhang tussen Religie, eeuwige Wijsbegeerte, Wetenschap en Samenleving’:

Ieder van ons is zowel het produkt van een lange evolutionaire reis als een zelforganiserende, zelfevoluerende deelnemer

aan het onophoudelijke proces van ontwikkeling. Sommigen hebben dat ontwikkelingsproces een Goddelijk Plan genoemd – een Goddelijk Plan dat onbepaald is wat betreft de gedetailleerde uitvoering ervan maar niet in zijn aard en richting.

De westerse cultuur heeft individuele vrijheid bovenaan staan, maar vrijheid met welk doel? Ons verkeerde idee van

vrijheid is dat vrijheid bestaat in de ongelimiteerde bevrediging van persoonlijke behoeften. Dit type ‘vrijheid’ leidt in

werkelijkheid tot diepgaande onvrede, en komt in feite neer op gebondenheid aan de behoefte aan genot. Vrijheid kan vanzelfsprekend niet aan iemand worden geschonken, al helemaal niet door regeringen. Vrijheid betekent het vermogen

om te kiezen, maar keuzen moeten gebaseerd zijn op kennis. Ieder individu moet dus een mate van vrijheid verwerven door de hogere wetten van zijn of haar aard te volgen en tot uitdrukking te brengen. Want, zoals we eerder betoogden, vrijheid en noodzakelijkheid of wetmatigheid vormen een paar van onafscheidelijke polariteiten. Het toppunt van vrijheid, dat in de religieuze tradities onder verschillende namen bekend staat – zoals verlichting, bevrijding, nirvana, moksha, satori – wordt beschreven als een ervaring waarin de betrokkene zich verbonden voelt met alle andere wezens en met alles wat bestaat. Het is een toestand waarin degene die de ervaring heeft zijn of haar lot gelijkstelt aan dat van anderen.

Willem Schulte Nordholt laat in zijn boek ‘Mens tussen hemel en aarde’ zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?

Dit rapport wil aantonen dat het wiel al is uitgevonden en dat het wel nuttig kan zijn van de geschiedenis te leren.

Mentaliteitsverandering kan alleen wat worden als we fouten durven maken, ze ruiterlijk toegeven en ervan leren.
Solide, sterke ego’s durven hun fouten toe te geven. Grote ego’s geven externe omstandigheden de schuld.

Dit geldt top down en bottom up, dus zowel voor de bestuurlijke elite als voor de man cq. vrouw in de straat.


Kiezen we voor integrale verhoging van de kwaliteit of van de kwantiteit?

Door de sterk toegenomen hoeveelheid informatie wordt het lastiger waarheid van onwaarheid te onderscheiden.

Het gaat er om te leren vraagstukken vanuit een breder perspectief te benaderen. Bewustzijnsverruiming verhoogt de levenskwaliteit. Gedragsverandering treedt op wanneer het kwartje valt. Bij kwantiteit gaat het om bewustzijnsvernauwing. Nadruk op kwantiteit leidt uiteindelijk tot ‘Big Brother’, een door de omgeving gestuurd robotgedrag.

Het is wenselijk dat het onderwijs aan dit mechanisme, aan het leren interpreteren meer aandacht besteed.


De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht.

Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht.

De WRR reflecteert op macroniveau.

WRR en het tegengeluid

Peter Scholten, ‘De WRR is van groot belang voor het debat’, Volkskrant 19 oktober 2007:

De ironie van veel kritiek op de WRR is dat deze kritiek uitgaat van een achterhaald beeld van ‘de wetenschap’.

Enerzijds wordt de WRR regelmatig verweten zich te veel met politiek te bemoeien in haar keuze voor een bepaald perspectief op het integratievraagstuk. Dit ‘politiek perspectief’ zou bovendien herhaaldelijk zijn veranderd; waar het rechten en plichten-verhaal van het rapport uit 1989 werd gezien als ‘rechts’, worden de recente rapporten gezien als uitgeproken ‘links’. Anderzijds zou de wetenschap ‘objectieve waarheden’ moeten aanleveren; maar wetenschappelijke kennis wordt voortdurend gerelativeerd, zeker wanneer het weerbarstige problemen betreft als integratie.

Het idee dat het integratievraagstuk ‘maakbaar’ zou zijn met behulp van voldoende onderzoek zou toch inmidels verworpen moeten zijn in zowel politiek als wetenschap.


Een belangrijk deel van de problemen die we nu signaleren hebben we mede door het afschaffen van checks & balances zelf gecreëerd. De vraag dringt zich op welke debacles moeten zich voordoen voordat echt actie wordt ondernomen.

Met name het vrijblijvende Nieuwe Leren draagt niet aan het oplossen van het integratievraagstuk bij. Het gaat er juist om dat de jeugd echt leert waar het in het leven om draait. Deze kennis moet dan wel top down worden aangeboden.


In de Miljoenennoata staat dat het beleid voor de opgave staat om voorwaarden te scheppen voor het welzijn van komende generaties. 5D gaat er vanuit dat wetenschap en politiek de randvoorwaarden voor het macrokader bepalen waarbinnen het individu zijn mogelijkheden kan benutten. Daartoe is het wel van belang dat met beide zijden van de medaille rekening wordt gehouden.

Het vervolg van deze inleiding geeft een indruk van het model. De essentie van het verhaal is dat we de slinger steeds opnieuw te ver laten doorschieten. Slimmer zou zijn met het verborgen mechanisme, de blauwdruk rekening te houden.

De blauwdruk berust op het principe we oogsten wat we zaaien. Dit geldt zowel voor de korte als de langere termijn.

1.3 Evolutie of Devolutie
Wittgenstein:

Omdat onze doelstellingen niet verheven maar denkbeeldig zijn, zijn onze problemen niet moeilijk maar onzinnig.’


Sydney J. Harris: ‘Most people are mirrors, reflecting the mood and emotions of the times; few are windows, bringing light to bear on the dark corners where troubles fester. The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.’
Edgar Cayce: ‘Het is de wil die de vooruitgang beheerst’. Het is de wil die het wiel linksom of rechtsom laat draaien.’
Het boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ van Ervin Laszlo wordt als actueel thema gebruikt.

Het biedt een kader voor het formuleren van een nieuwe visie. Om de positie te bepalen en een nieuw perspectief op de toekomst te ontwikkelen kan het kompaskwadrant als hulpmiddel worden gebruikt.


Om de in het boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ gesignaleerde vijf stuwende krachten van de chaos aan te pakken is een meer integrale zienswijze nodig. Om het dilemma van de alle met elkaar verbonden dilemma’s te doorbreken is, zoals Ervin Laszlo stelt, een nieuwe manier van denken nodig.

Ervin Laszlo, maakt in zijn boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ onderscheid tussen:


Bijlage 39: Accent van het aanzicht ligt op:

- Mythos en Theos Oude - en Nieuwe Testament Rechtvaardigheid, universaliteit van mensenrechten

- Logos Verlichting Gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen

- Holos Integratie Rechtvaardigheid en Gelijkheid


Door TS op te richten heeft Blavatsky met de integratiefase een begin gemaakt (bijlage 39). Theosofie reikt voor de holos-beschaving een macrokader aan.
De beschavingstransformatie die in het holos tijdperk plaats vindt bouwt op eerdere transformaties voort.

Het eerste rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome markeert het begin van een chaotischer periode.

In zijn boek het CHAOSPUNT laat Ervin Laszlo zien dat de integratie fase duidelijk stagneert. Er zelfs van desintegratie, een ‘te verwachten’ chaospunt kan worden gesproken. De ongelijkheid in de wereld neemt toe. De holos-beschaving begint wanneer aan de oude boodschap rechtvaardigheid en gelijkheid door ons denken op grotere schaal inhoud en vorm wordt gegeven.
Ervin Laszlo: Een dynamisch systeem – ongeacht of het is ontstaan in de natuur, in een samenleving of in computersimulaties – wordt beheerst door attractors. Zij bepalen het ‘fasenbeeld’, een weergave van de manier waarop het systeem zich in de loop van een tijdsperiode gedraagt.
Ervin Laszlo geeft op p. 145 van zijn boek CHAOSPUNT aggregatieniveaus van verschillende biologische systemen.

De systemen op het hoogste niveau hebben als kenmerk, de grootste complexiteit gemeen. Ervin Laszlo vergelijkt complexe systemen met de kruiskatalytische systemen van Ilya Prigogine.


Het cruciale ‘chaospunt’ (bijlage 41), het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
De lemniscaat laat zien dat de aardse kringloop tegengesteld is aan de hemelse kringloop. De desintegratie, de loop die door hokjesgeest ontstaat laten we op dit moment overheersen. De chaostheorie leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie.
Het integratievraagstuk is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. Welke belangen laten we zwaarder wegen? 5D laat zien dat het goede nieuws is dat het zelfregulerende vermogen in het systeem zit ingebakken. De energetische, elektromagnetische, collectieve blauwdruk (Ether, Akasha, Z.P.F.) die in het universum zit verscholen, biedt een aanzet voor de blauwdruk van de toekomst.

Het kompaskwadrant biedt een nieuw inzicht, schept een kader voor het uitzetten van een nieuwe koers.

Er wordt van uitgegaan dat 5D een steentje aan een holistisch beeld van de werkelijkheid kan bijdragen.

1.3.1 Chaospunt, Hokjesgeest, Zelfregulering en Chaostheorie Bijlage
Ed-dakhissi:

Lelijke dingen hebben soms iets heel moois. Het is als met gesluierde vrouwen; je verlangt ernaar om te vinden wat voor schoonheid er achter die gelaagdheden zit. Schoonheid en lelijkheid gaan samen zoals blijschap en ontevredenheid.’


Isaac Newton: ‘Mensen bouwen te veel muren en te weinig bruggen.’

Chaospunt

Het lijkt er op dat de breed ingevoerde marktwerking door de overheid in de publieke sector de chaos eerder heeft doen toe dan afnemen. Een sector waar de problemen eerder groter dan kleiner zijn geworden is het onderwijs (p. 20). Er is voor de gemakkelijkste weg gekozen. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers. Wanneer je bereid bent het spel mee te spelen krijg je een beloning. Het heeft het probleem ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ alleen maar versterkt. Marktwerking is een eenzijdig door geld gestuurd mechanisme. Het mechanisme werkt ten koste van de geestelijke gezondheid. Een ommekeer in het denken is nodig. Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we aan het geestelijke kapitaal meer aandacht te besteden.

Een manier om naar het door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstuk te kijken is op basis van het fenomeen Groupthink van Irving Janis.

Hokjesgeest

Er zijn te veel politici die de zaken simplificeren, niet veel meer doen dan gebakken lucht verkopen. Door de eerder door de overheid gestimuleerde marktwerking valt er nu minder te besturen. Het jojo-effect, de slingerbeweging ontstaat omdat individuen graag bereid zijn het spel mee te spelen. Vaak optimaal inspelen op de mores van de group waartoe zij behoren.


Étienne de La Boétie (1530 – 1563) behandelt de hamvraag waar komt die gehoorzaamheid vandaan (bijlage 46).

Dus waarom zijn mensen bereid het spel mee te spelen?

Om de hokjesgeest in de maatschappij op te lossen is bewustzijnsverruiming nodig.

De natuur streeft naar evenwicht. De blauwdruk, het Onkenbare, zorgt voor evenwicht tussen Ruimte en Materie (bijlage 48). De balans van de ‘weegschaal’ ontstaat door tegenwicht. Het terugkoppelingsmechanisme maakt het mogelijk het evenwicht te herstellen. Maar feedback kan ook de onbalans versterken. Het is onze vrije wil die aan de integratie (synthese) cq. desintegratie, tussen het hemelse en het aardse (goed en kwaad, Kether en Malkuth) sturing geeft.Zelfregulering

Een nieuw toverwoord is zelfregulering, maar voor zelfregulering is ook een kader nodig.

Bij een eenmanszaak is er sprake van een echt ondernemersrisico. In de door de overheid gefinancierde publieke sector is er van echt ondernemersrisico voor 0,0% sprake.

Bij het groter en bureaucratischer worden van door politici aangestuurde organisaties neemt ook de kans toe dat mismanagement met de mantel der liefde wordt bedekt. De vuile was wordt niet buiten gehangen. Dit geldt zowel in de private als de publieke sector. Met marktwerking wordt het probleem van groupthink onvoldoende opgelost.

De marktwerking van dienen en verdienen leidt tot succes wanneer ook aan de moraal van het levensverhaal aandacht wordt besteed.
Levenscycli op moederaarde bestaan uit geboorte, opgaan, blinken en verzinken. De fase van blinken lijkt op dit moment in Nederland te stagneren. Alle zeilen dienen te worden bijgezet om het verouderings-, het aftakelingsproces te stoppen.
De levensboom, het boek der schepping heeft 32 paden en toont een kant van de medaille.

Het boek I Ching toont aan de hand van 64 hexagrammen de levenscycli van het universum, de wisselwerking tussen yang en yin, hemel en aarde schepping en vernietiging. Het boek I Ching laat beide kanten zien.

De I Ching kent het raamwerk van 8 bij 8, de 64 hexagrammen. De theosofie gebruikt wel de matrix van 7 bij 7, met de skanda’s horizontaal en de zevenvoudige samenstelling van de mens verticaal (bijlage 53). Een andere bekende doorsnede is het systeem van Raymundus Lullus (1232 – 1315/1316). De drie systemen hebben gemeen dat ze zowel op micro - als op macroniveau levenscycli, transformatie -, bewustwordings -, leerprocessen in kaart brengen.
Het 5D-concept laat net als het enneagram en de levensboom zien dat het goede nieuws is dat er een zelfregulerend, een zelfreinigend vermogen in het systeem zit ingebakken.

Het gaat er om de schijnwaarheden in het leven, de ingebakken clichés te demystificeren.1.3.2 Paradoxen
Rabelais: ’Wanneer ge nooit meer een dwaas wilt zien, moet ge beginnen uw spiegel stuk te slaan.
Cioran:

Het is echter een heldere, cionareske paradox dat de mens juist vanwege de wil tot slagen een eindeloze reeks catastrofen achter zich laat: je manifesteren betekent je door een of andere vorm van volmaaktheid laten verblinden. Denken leidt tot niet-handelen. De utopie houdt volkeren jong en vitaal. Wijsheid maakt hem oud en futloos. Dat zag je al bij de Romeinen. Toen ze ten langen leste door contact met de Grieken beschaafd werden, sloeg de vermoeidheid toe en waren ze een gemakkelijke prooi voor de utopisch gedreven barbaren.’


Goso: ‘Wanneer een buffel buiten zijn omheining naar de rand van de afgrond gaat, geldt dat voor zijn hoorns en zijn kop en zijn hoeven, maar waarom niet voor de staart?

Mumons (1183 – 1260) gedicht:

Als de buffel rent, valt hij in het ravijn;

Keert hij terug dan wacht hem de slachter;

Dat staartje

Is een heel raar ding.
Douglas R. Hofstadter, ‘Gödel, Escher, Bach’ schrijft in zijn boek over de paradoxen van Zeno van Elea (vijfde eeuw v.Chr.).
Meer bekend zijn de paradoxen uit het Nieuwe Testament en de koans van het zenboeddhisme.
Jezus: ‘Wie zijn leven wil redden, verliest het juist’, ‘Wie zijn leven geeft, zal het daardoor behouden’, ‘Zalig de armen!’, ‘Zalig die nu honger lijdt!’, ‘Zalig die nu weent!’, ‘Zalig wanneer omwille van de Mensenzoon mensen u haten, u uitstoten en beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen!’ Voor God tellen alle mensen.

God staat voor iets dat alle denken te boven gaat. De beste dingen zijn niet te vertellen omdat ze het denken te boven gaan. God staat voor wat absoluut trancendent en immanent is.

God schiep de mens als zijn evenbeeld. De mens is een ware weerspiegeling van Gods heilige wezen.

God schiep de hemel en de aarde, het universum. Als we het omdraaien krijgen we: De bewoners op deze aarde schiepen God. Voordat God het universum schiep was er geen mens.


In het zenboeddhisme beoefent men de kunst van de koan. Een koan houdt een onoplosbare contradictie in.

Het is bedoeld om de mediterende naar de uitzichtloosheid te leiden, je een nieuwe dimensie te leren ervaren of naar de grenzen van zijn geestelijke, onafhankelijke, ongeconditioneerde vermogens. Het zijn echter paradoxen die niet uitgedacht, maar geput zijn uit het leven van de werkelijkheid. Men kan geen oplossing bedenken voor een koan. Men moet de sprong maken naar een ander niveau van denken. Zenboeddhisme gaat er van uit dat men de verlichting niet buiten zichzelf kan zoeken. Voorbeelden: ‘Volledig’, ‘Hoor het klappen van de ene hand.’, ‘Wat zou je doen als je niets meer zou kunnen doen?’,

‘De volmaakte vierhoek heeft geen hoeken.’
Het grafschrift van Jan Börger (1888 – 1965) toont de quintessens, de 5e element:

"De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voorzich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd."
Hoofdstuk 1.5.1 laat zien dat ‘Spiegelsymmetrie en het complementariteitsprincipe’ voor de paradox een oplossing biedt.
Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina