Een succesvolle zoektocht naar de juiste gastvrouw / gastheer die gaat werken in het Toon Hermans Huis Sittard begint met een zorgvuldig opgesteld functieprofielDovnload 24.8 Kb.
Datum14.05.2018
Grootte24.8 Kb.

Functieprofiel gastvrouw/heer Toon Hermans Huis Roermond
De plaats van de functie binnen de organisatie

De gastvrouw/gastheer werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur en is aan de directeur verantwoording verschuldigd.


De taken die bij de functie horen
De taken t.a.v. de gasten bestaan uit

 • De gastvrouw/heer draagt zorg voor ontvangst van de gast, stelt deze op zijn gemak, biedt koffie of thee aan en luistert naar wat deze te zeggen of te vragen heeft.

 • de gastvrouw/heer gaat met de gast in gesprek en is in staat de juiste gespreksvorm te kiezen die past bij de behoefte van de gast op dat moment. Dit kan een individueel gesprek zijn of een gesprek met meerderen.

 • Op basis van gebleken behoefte geeft de gastvrouw/heer informatie of wijst de gast op het aanwezige informatiemateriaal, op folders dan wel boeken.

 • Zo nodig informeert de gastvrouw/heer de gast over de activiteiten in het huis en de voor de gast relevante patiëntenvereniging.

 • De gastvrouw/heer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over gasten, waarover de gastvrouw/heer door haar/zijn werkzaamheden in het Toon Hermans Huis Roermond of anderszins geïnformeerd is.

 • Het is de gastvrouw/heer wel toegestaan om -indien dit relevant is- met collega gastvrouwen / heren informatie uit te wisselen. Een uitzondering hierop is de informatie die de gast vertrouwelijk heeft besproken met de desbetreffende gastvrouw/heer.

 • In overleg met de gast een aantal gegevens vastleggen.


De taken t.a.v. het Toon Hermans Huis bestaan uit

 • Alle informatie die nodig is voor een goed functioneren van het Toon Hermans Huis Roermond wordt bij de dienstwisseling van de gastvrouw/heer overgedragen aan collega’s en vastgelegd in het overdracht schrift.

 • De gastvrouw / heer draagt er zorg voor dat het huis en interieur een verzorgde indruk maken, zodat gasten er zich thuis kunnen voelen. Zij/hij creëert een warme en gastvrije sfeer.

 • De gastvrouw/heer verricht zo nodig kleine huishoudelijke taken.

 • Zij/hij draagt zorg voor een ordelijk en correct gebruik van de bibliotheek, folderrekken en overige informatiemiddelen.

 • De gastvrouw/heer beantwoordt de telefoon, geeft desgevraagd informatie en maakt eventueel een afspraak voor een bezoek in het huis.


Bevoegdheden en verantwoordelijkheden


 • De gastvrouw/heer werkt zelfstandig in een team van collega’s op een vastgesteld dagdeel. Binnen dit team wordt de taakverdeling/werkwijze afhankelijk van werkdrukte afgestemd. De teamleden ondersteunen elkaar en geven elkaar feedback. Indien nodig wordt de directeur geraadpleegd voor advies c.q. hulp. Nieuwe medewerkers worden op het betreffende dagdeel volgens de inwerkchecklist ingewerkt en begeleidt.

 • De gastvrouw/heer vervult op verzoek en onder verantwoordelijkheid van de directeur een of meerdere extra (vaste) taken binnen het Toon Hermans Huis Roermond. Evaluatie hiervan vindt plaats met de directeur.

 • De gastvrouw/heer neemt deel aan het maandelijkse overleg waarbij in principe alle gastvrouwen/heren en de directeur aanwezig zijn. Bij verhindering dient de gastvrouw/heer zich af te melden bij de directeur

 • Indien mogelijk neemt de gastvrouw/heer, op verzoek van de directeur, deel aan extra activiteiten ( b.v. open dagen).

 • De gastvrouw/heer neemt deel aan het scholingsprogramma dat zij krijgt aangeboden o.a. communicatietraining, intervisie en thema-avonden.

 • De gastvrouw/heer zorgt voor aanvang van de werkzaamheden voor het Toon Hermans Huis Roermond voor een actuele Verklaring Omtrent Gedrag.


De inzet van de gastvrouw/heer (aantal uren)
De gastvrouw/heer is minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar voor inzet binnen het Toon Hermans Huis Roermond. Één dagdeel hiervan wordt in overleg ingepland in een rooster van dienst. De inzet van het andere dagdeel voor (vaste) taken wordt onderling afgestemd met de collega’s en/of directeur. Indien de gastvrouw/heer structureel meer wil werken dan 2 dagdelen per week dan gebeurt dit in overleg met de directeur.

Na het aangaan van een vrijwilligerscontract wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd.Wat bieden wij
Zinvol, gevarieerd en belangrijk werk

Een prettige werkomgeving

Ruimte voor eigen interesses en aandachtsgebieden

Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

Een vrijwilligerscontract

Er is een WA-verzekering en een ongevallen verzekering afgesloten voor diegenen die werkzaam zijn in het Toon Hermans Huis Roermond.


De benodigde kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in het Toon Hermans Huis
In contact met de gasten

 • gespreksvaardig zijn:

 • luisteren, samenvatten en doorvragen

 • kunnen hanteren van stiltes

 • balans ontwikkelen in “brengen en halen”

 • kunnen omgaan met eigen kwetsbaarheid in verlies en verdriet

 • eigen grenzen kennen en deze ook bewaken

 • empatisch zijn

 • enige kennis m.b.t. het ziektebeeld kanker en de meest voorkomende behandelingen van kanker

 • initiatief nemen

 • vernieuwingsgericht zijn

 • integer zijn

 • zorgvuldig zijn

 • signaleren ( specifieke problematiek, doorverwijzing)


In samenwerking met collega gastvrouwen/heren
feedback geven en ontvangen

 • flexibel zijn

 • initiatief nemen

 • loyaal zijn

 • stressbestendig zijn

 • een eigen visie hebben

 • zorgvuldig zijn

 • kunnen samenwerken

 • integer zijn

 • signaleren (b.v. zorg voor collega of problemen die schade kunnen opleveren voor het huis).


Binnen het Toon Hermans Huis Roermond gelden de volgende gedragsregels:
- De gastvrouw/heer draagt er zorg voor dat zij/hij er netjes en verzorgd uitziet.

- In contact met de gasten aansluiten bij de vraag van de gast.

- De gastvrouw/heer praat in principe niet over zijn of haar eigen problemen of oplossingen.

- Het recht en het vermogen van de gast om eigen oplossingen te vinden staat steeds voorop.

- De gastvrouw/heer domineert niet in het contact met de gast tenzij dit, in uitzonderingssituaties (b.v. acute crisis) geboden is.

- De houding van de gastvrouw/heer wordt gekenmerkt door respect voor de gast, warmte, betrokkenheid en rust.

- Attenderen op aanvullende zorgverleners vindt – bij twijfel - plaats na overleg met collega’s en / of de directeur.

- De gastvrouw/heer bezoekt geen gasten thuis, tenzij hierover overleg heeft plaats gevonden met de directeur.

- Eigen emoties en problemen van gastvrouw/heer in verband met de werkzaamheden kunnen besproken worden met collega’s en/of de directeur. De intervisiebijeenkomsten zijn ook bedoeld om emoties en problemen verder te onderzoeken.


Scholing en begeleiding

De gastvrouw/heer neemt deel aan de activiteiten die door het Toon Hermans Huis Roermond met het oog op verdere scholing georganiseerd worden. Bij aanvang neemt een gastvrouw/heer zo spoedig mogelijk deel aan de basiscursus. Deze wordt gegeven door een externe organisatie ergens in de provincie.


Daarnaast vindt er 3-4 keer per jaar een intervisiebijeenkomst plaats voor de gastvrouwen/heren en is er 3-4 keer per jaar een themabijeenkomst.
Van de gastvrouw/heer wordt verwacht dat zij/hij aan deze activiteiten deelneemt.

Evaluatiegesprekken

Na het aangaan van een vrijwilligerscontract vindt er elk jaar een jaargesprek plaats tussen de gastvrouw/heer en de directeur.


Overig
Dit functieprofiel wordt periodiek door de directeur geëvalueerd en kan eenzijdig worden gewijzigd door het Bestuur van de Stichting Toon Hermans Huis Roermond. Het functieprofiel wordt via de website beschikbaar gesteld.Functieprofiel gastvrouw/heer Toon Hermans Huis Roermond

Versie 1.0, vastgesteld door het Bestuur op 27 november 2014
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina