Tandheelkunde Bodemonderzoek

Leeg documentLeeg document
Als op basis van het onderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in nen 5707. Bodemonderzoek
9.49 Kb. 1
lezen
Naam gemeente] of [citeertitel BouwverordeningNaam gemeente] of [citeertitel Bouwverordening
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet. In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt. Bodemonderzoek
16.61 Kb. 1
lezen
Schema bodemonderzoeken en saneringSchema bodemonderzoeken en sanering
Aandeel verontreinigde gronden in verschillende fasen van bodemonderzoek en –sanering, toestand op 1 januari 2016. Bodemonderzoek
105.83 Kb. 1
lezen
Rapportnaam: verkennend bodemonderzoek Nieuwe Bennebroekerweg eRapportnaam: verkennend bodemonderzoek Nieuwe Bennebroekerweg e
Aanleiding: voorgenomen aankoop van de percelen door de gemeente voor de ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied. Bodemonderzoek
8.87 Kb. 1
lezen
Overzichtstabel risico-activiteiten waarvoor bodemonderzoek is verplichtOverzichtstabel risico-activiteiten waarvoor bodemonderzoek is verplicht
Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en verwerken van vaste brandstoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht. Bodemonderzoek
29.22 Kb. 1
lezen
Vertraging bodemonderzoek PiushavengebiedVertraging bodemonderzoek Piushavengebied
De gemeente draalt echter met het opleggen van die verplichting. De Sp fractie vreest dat het uiteindelijk zó lang duurt dat de kosten voor onderzoek en sanering straks (deels). Bodemonderzoek
8.71 Kb. 1
lezen
Verklaring niet-reinigbaarheid grondVerklaring niet-reinigbaarheid grond
Eén van deze taken is het afgeven van verklaringen van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Bodemonderzoek
99.48 Kb. 1
lezen
1. Bodem Kaderstellende documenten Algemeen beleid1. Bodem Kaderstellende documenten Algemeen beleid
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (nrb). In 2012 is de nrb 2012 vastgesteld. De Nrb is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Bodemonderzoek
123.55 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina