Brief naamDovnload 157.93 Kb.
Datum15.12.2017
Grootte157.93 Kb.Studiehandleiding Het Economisch Perspectief

Naam docent en vakcoördinator: Dr. Marc Davidson

Aantal EC: 6

Vakcode: 5132ECPE6Y

Studiejaar: Jaar 1Periode: Semester 2

1 Introductie
Economie wordt wel eens gedefinieerd als de wetenschap die bestudeert hoe de mens met schaarse middelen omgaat om zijn behoeften te bevredigen. Met betrekking tot de actuele vraagstukken op het snijvlak van mens en aarde heeft deze schaarste twee kanten: aan de ene kant zijn de diensten die de aarde ons levert schaars of dragen wijzelf aan die schaarste bij. De draagkracht van de natuur is beperkt en grijpen wij teveel in, dan is die draagkracht het volgende jaar zelfs minder. Aan de andere kant zijn onze middelen schaars, dat wil zeggen beperkt. Wij hebben bijvoorbeeld niet de middelen om van de ene dag op de andere de hele wereld van zonnecellen te voorzien. Wij moeten daarom keuzes maken voor welke doelen wij ons geld inzetten.
De module Het Economisch Perspectief introduceert het economisch gezichtspunt op het object van Future Planet Studies: de actuele en toekomstige vraagstukken op het snijvlak van mens en aarde. De module legt om te beginnen uit waarom problemen zoals milieudegradatie en uitputting van grondstoffen (ook) economische problemen zijn. Daarnaast proberen we erachter te komen wat de economische oorzaken zijn van dergelijke problemen. Verder wordt uiteengezet welke economische prikkels en instrumenten er ontwikkeld kunnen worden om die knelpunten aan te pakken. Hoofddoel is het overbrengen van het besef dat economische inzichten onontbeerlijk zijn voor het formuleren van zowel beleidsdoelen als voor het ontwikkelen van beleidsinstrumenten op het gebied van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling.
2 Inhoud
De volgende onderdelen komen achtereenvolgend aan bod:


 1. economisch gezichtspunt op oorzaken milieuproblematiek

 2. beleidsinstrumenten

 3. financiële waardering van het milieu

 4. maatschappelijke KBA en KEA

 5. enkele gedragsinzichten

 6. zwakke en sterke duurzaamheid, groen bruto nationaal product3 Leerdoelen
Leerdoelen (1 t/m 6) op het gebied van kennis van en inzicht in het economisch gezichtspunt op actuele vraagstukken op het kruisvlak van mens en aarde:


 1. De student kan de volgende begrippen herkennen, beschrijven en uitleggen: publieke goederen, marktfalen, Pareto-efficiëntie, tragedy of the commons, externe effecten, internalisatie, optimale vervuiling. 

 2. De student kan verschillende beleidsinstrumenten voor de aanpak van de milieuproblematiek benoemen en hun verschillen uitleggen, met name belastingen en verhandelbare rechten. Hoe zij verschillen in hun economische werking en vormgeving, en welke bijdrage zij kunnen leveren om de economie te 'vergroenen'. Begrippen: leakage, rebound effect , opportunity costs, ‘tweesnijdend zwaard’.

 3. De student kan verschillende methoden om de natuurlijke omgeving financieel te waarderen benoemen en hun verschillen uitleggen. Begrippen: ecosysteemdiensten, willingness to pay, travel cost methode, contingent valuation method, reiskostenmethode.

 4. De student kan de volgende begrippen beschrijven en uitleggen: kostenbaten- en kosteneffectiviteitsanalyse, energy efficiency gap, verdiscontering van de toekomst.

 5. De student kan de volgende begrippen beschrijven en uitleggen: mechanismen die economische instrumenten, ingezet om het milieu te beschermen en duurzame consumptie te bevorderen, tegenwerken zoals en positionele consumptie en mimetische begeerte, BREVER-wet.

 6. het meten van welvaart. Begrippen: BNP en alternatieve indicatoren, economische groei, Kuznetscurve, zwakke en sterke duurzaamheid.

Leerdoel 7

De student kan een berekening uitvoeren van


 • deadweight loss;

 • kosteneffectiviteit vanuit ingenieurs- versus brede welvaartsperspectief, en privaat versus maatschappelijk perspectief;

Leerdoel 8

De student kan een mening positioneren binnen de culturele risicotheorie en verschillende posities binnen de culturele risicotheorie herkennen.
Leerdoel 9

De student kan een mening positioneren binnen twee centrale perspectieven binnen de economie: Environmental Economics en Ecological Economics.


Bovenstaande leerdoelen helpen de student om aan het eind van de studie de volgende eindtermen te behalen:

De student:

(A2)Heeft kennis van en inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de processen en de daaruit voorkomende patronen die relevant zijn voor de toekomst van de (mensheid op) aarde.

(A4)Heeft kennis van de probleemstellingen, centrale concepten, modellen, methoden en technieken van de betrokken disciplines, met name grondige kennis van de specialisatierichting (major).(E1)Heeft het vermogen zich snel het vocabulaire eigen te maken van een nieuwe discipline.


 1. Toetsmatrijs

In de toetsmatrijs staat weergegeven vanuit welke koppeling aan de eindterm (i.e. beheersingsniveau) de leerdoelen in de deeltoetsen uitgevraagd worden en voor hoeveel procent er ongeveer aan elk leerdoel aandacht besteed wordt in de toets. De toetsing van de leerdoelen 1 t/m 6 op het beheersingsniveau van E1 wordt in elke vraag bij deze leerdoelen verwerkt en staat daarom niet opgenomen in onderstaande tabel.
Voor het tentamen en het hertentamen is de verdeling van de leerstof over de toets als volgt:

Leerdoel

Beheersingsniveau

Weging

1

A2

4%

1

A4

4%

2

A2

4%

2

A4

4%

3

A4

8%

4

A4

4%

5

A2

2%

5

A4

2%

6

A2

2%

6

A4

2%

7

A4

4%

8

A2

2%

8

A4

2%

9

A2

2%

9

A4

2%

1 t/m 6

E1

Verwerkt in alle vragen


Voor de opdrachten is de verdeling van de leerstof over de toets als volgt:

Opdracht

Leerdoel

Beheersingsniveau

Weging

1

1

A2

5%

1

1

A4

5%

2

2

A2

5%

2

2

A4

5%

3

3

A4

10%

4

4

A4

5%

4

7

A4

5%

5

5

A2

2%

5

6

A4

2%

5

8

A2

2%

5

8

A4

2%

5

9

A4

2% 1. Opbouw

Iedere week is er een hoorcollege met een aanvullende werkgroep. Na ieder hoorcollege (behalve het laatste) staan opdrachten voor de werkgroepen online. Voor deze opdrachten is één week de tijd. Voorafgaand aan de werkgroepen (behalve het eerste) dien je een opdracht te hebben ingeleverd.


NB: Het rooster blijft altijd gebonden aan wijzigingen. Raadpleeg daarom regelmatig de roosterwebsite, die altijd leidend is (zie https://datanose.nl/#course[15861] ). 1. Studiebelasting

In onderstaande tabel vind je de relatie tussen het aantal studiepunten voor de cursus en de studiebelasting, per week. Dit geeft je een idee van de verwachte tijdsbesteding, en hoeveel uren je aan de cursus zou moeten werken.


Tabel 1: Studiebelastingsuren voor verschillende onderdelen


Onderdeel

Aantal

Duur

Uren totaal

Bijwonen colleges

6

120 min

12

Bijwonen werkgroepen

6

120 min

12

Bestuderen literatuur83

Maken van de opdrachten

5

300 min

25

Leren en maken tentamen36

Totaal168 1. Literatuur

Verplichte leerstof, die getoetst wordt, zijn de artikelen die via Blackboard bij dit vak worden aangeboden en de artikelen die via de aangeboden links vanuit de Blackboard omgeving gedownload kunnen worden, dan wel op te zoeken zijn in de digitale bibliotheek. Centrale leerstof is te vinden in de Powerpoints en behoren ook tot de verplichte leerstof.


Niet verplicht maar ter ondersteuning kan het volgende boek worden aangeschaft:

Hanley, N. Shogren, J.F., & B. White (2012, 2nd edition), Introduction to Environmental Economics, Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199568734

 1. Toetsing

Onderstaand schema geeft een samenvatting van de toetsonderdelen met data en deadlines.


Tabel 2: Toetsing binnen Het Economie Perspectief


Onderdeel

Deadline/

Datum

Weging

Minimum Cijfer

Compenseerbaar

Herkansings-mogelijkheid

Aanwezigheid werkgroepen

Na 6 bijeenkomsten

Voldaanof niet voldaan

5 van de 6 bijeen-komsten

Nee

Nee

Opdrachten: Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
Opdracht 4
Opdracht 5

09-04-2014

vóór 9:00

18-04-2014

vóór 9:00

02-05-2014

vóór 9:00

16-05-2014

vóór 9:00

21-05-2014

vóór 9:00


50%


nvt

Ja

Nee, deelcijfer blijft staan bij herkansing.

Afsluitend MC Tentamen

28-5-2014

09:00-11:0050%

5,5

Nee

Ja, deelcijfer vervalt bij herkansing.

Herkansing:

MC Tentamen30-06-2014

13:00-15:0050%

5,5

Nee

nvt


Er zijn vijf tussentijdse opdrachten. Alleen de opdrachten die zijn ingeleverd via Ephorus in Blackboard worden nagekeken. Ephorus sluit automatisch stipt om 9.00 uur voor het inleveren van elke opdracht. Feedback naar aanleiding van de resultaten van elke opdracht wordt in de werkgroep besproken. Iedere opdracht bestaat uit 10 vragen. Een goed beantwoorde vraag levert een punt op. Alle vragen fout, een opdracht niet of op verkeerde wijze ingeleverd levert 0 punten op.

In totaal zijn maximaal 50 punten te verdienen. Op basis van de verkregen punten wordt het cijfer berekend met de formule: cijfer = score / 5. Het deelcijfer wordt afgerond op 1 decimaal, de minimale score is een 1. De cijfers van deze tussentijdse opdrachten vervallen bij een hertentamen.
Het afsluitende tentamen, de multiple choice (MC) toets, gaat over alle behandelde stof (inclusief literatuur en de slides die zijn behandeld tijdens de colleges en werkgroepen). Het tentamen bestaat uit ongeveer 40-60 MC vragen. Het afsluitende tentamen over de behandelde stof bepaalt 50% van het eindcijfer. De cijfer voor de opdrachten is compenseerbaar met het cijfer voor de MC toets. Het afsluitende tentamen toets een minimum aan parate kennis waarmee het vak gehaald moet worden. Dit kan niet gecompenseerd worden door kennis die uit bronnen te halen, zoals dit bij de opdrachten getoetst wordt. Daarom is er een minimum cijfer gesteld voor het eindtentamen.
Het hertentamen gaat over alle behandelde stof (inclusief literatuur en de slides die zijn behandeld tijdens de colleges en werkgroepen). Het MC tentamen bestaat uit ongeveer 40-60 MC vragen. Indien aan het hertentamen wordt deelgenomen, dan vervalt het cijfer voor het afsluitende MC tentamen uit de eerste kans en wordt het eindcijfer voor 50% bepaald door het hertentamen en voor 50% door het cijfer voor de opdrachten.
N.B. Als je om aantoonbare zwaarwegende redenen niet aan alle samenstellende onderdelen kunt voldoen, dien je je voorafgaand aan het toetsingsmoment (inleveren opdracht of deelname tentamen) te melden bij de studieadviseurs via studieadviseur-iis@uva.nl. In geval van aantoonbare zwaarwegende omstandigheden wordt er dan in samenspraak met de docent gekeken of er een andere oplossing mogelijk is.


 1. Aanwezigheid

Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen. De tentamenstof volgt de hoorcolleges.


In het geval van de werkgroepbijeenkomsten met opdrachten is de student verplicht minimaal 5 van de 6 werkgroepbijeenkomsten bij te wonen en zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden. In geval de student minder dan 5 werkgroepbijeenkomsten heeft bijgewoond wordt een NA (i.e. niet aanwezig) geregistreerd als eindcijfer en is herkansing niet mogelijk.
In bijzondere gevallen kan de examencommissie, op verzoek van de student, van deze verplichting vrijstelling verlenen in geval het onderzoek naar en de beoordeling van de beoogde vaardigheden naar haar oordeel ook kan plaatsvinden bij een geringer deelnamepercentage, al dan niet onder oplegging van aanvullende eisen. 1. Inzage recht / Collectieve Nabespreking

In OER deel A staat beschreven binnen welke termijn na de bekendmaking van de cijfers er recht op inzage van alle soorten toetsen (opdrachten en tentamen) binnen dit vak is. Mail voor een kopie van je werk naar secretariaat-iis@uva.nl. Vermeld in je e-mail altijd de vaknaam, toetsvorm, je studentnummer en de eventuele tentamendatum. Je ontvangt van het secretariaat een e-mail wanneer de kopieën klaarliggen. Het secretariaat heeft vijf werkdagen voor het verwerken van je verzoek. We werken tijdens nabesprekingen enkel met kopieën van toetsen, zo voorkomen we fraude. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en ophalen van een kopie van je werk (zie hierboven).


Studenten kunnen op individuele basis een afspraak maken met de docent voor nabespreking. 1. Fraude en plagiaat

Deze cursus hanteert de algemene ‘Fraude- en plagiaatregeling’ van de UvA.

Onder plagiaat of fraude wordt verstaan het overschrijven van het werk van een medestudent dan wel het kopiëren van wetenschappelijke bronnen (uit bijvoorbeeld boeken en tijdschriften en van het Internet) zonder daarbij de bron te vermelden.
Uiteraard is plagiaat verboden. Hier wordt nauwkeurig op gecontroleerd en streng tegen opgetreden. Bij verdenking van plagiaat wordt de examencommissie van de opleiding ingeschakeld. Wanneer de examencommissie overtuigd is dat er plagiaat gepleegd is dan kan dit maximaal leiden tot een uitsluiting van al het onderwijs van de opleiding voor een heel kalenderjaar. Zie voor meer informatie over het fraude- en plagiaatreglement van de Universiteit van Amsterdam http://student.uva.nl/bgb/az/item/fraude-en-plagiaatregeling.html


 1. Aanmelding en aanvullende informatie

Aanmelding voor de eerstejaars vakken in het eerste semester gebeurt automatisch. Vanaf het tweede semester moet je je zelf aanmelden voor de vakken via het systeem SIS. Zie voor meer informatie hierover www.student.uva.nl/sis Als je je aanmeldt voor een vak, word je ook automatisch ingeschreven voor het bijbehorende tentamen en voor eventuele andere toetsvormen van dat vak.


Deze cursus heeft een Blackboardsite. Hier vind je de noodzakelijke aanvullende informatie, zoals de groepsindeling van de werkcolleges, de opdrachten. Bekijk de Blackboardsite dus met grote regelmaat!

13 Vakevaluatie 2012-2013


Vaknaam (#EC):

Economie in Perspectief (6EC)


Rapportcijfer

8,3

Sterke punten

 • Beoordeling van de hoorcollegedocent: 8,3

 • Beoordeling van de werkgroepdocent: 8,7
Suggesties ter verbetering

In de evaluatie zijn de volgende punten genoemd: • Meer praktijkgerichte opdrachten

 • Minder herhaling hoorcolleges tijdens werkcolleges

Belangrijkste opmerkingen Opleidingscommissie:

 • N.v.t.
Reactie docent:


 • Er wordt geprobeerd meer praktijkgerichte opdrachten op te nemen.

 • Aangezien de meerderheid van de studenten juist enthousiast is over de koppeling van hoor- en werkcolleges wordt de opzet behouden.

14 Contactinformatie
Kerndocent: Dr. Marc Davidson

Kamernummer: C4.163-T

Tel. Nr: 5257379

E-mail: M.D.Davidson@uva.nl


Werkgroepbegeleiders:
Jiska Klein - J.C.Klein@uva.nl - Werkgroepen B en C

Joris Klingen - J.J.Klingen@uva.nl - Werkgroepen A en D


Wanneer studenten onverhoopt niet kunnen komen, moeten ze zich afmelden bij Joris Klingen: J.J.Klingen@uva.nl
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina