Bijzonder bestekDovnload 308.14 Kb.
Pagina2/5
Datum26.10.2018
Grootte308.14 Kb.
1   2   3   4   5

Opening van de offertes

Er is geen publieke opening van de offertes.  1. Gestanddoeningstermijn

De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen.  1. Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:


1. Lot 1 - Prijs: 40 punten
2. Lot 1 - Milieuvriendelijkheid: 30 punten
3. Lot 1 - technische waarde + kwaliteit: 30 punten


4. Lot 2 technische waarde + kwaliteit: 45 punten
5. Lot 2 - Prijs: 55 punten

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de offerte welke volgens deze afweging de voordeligste is.  1. Vrije varianten

Vrije varianten worden niet toegestaan.  1. Keuze van offerte

Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte.


Indien een offerte onvoldoende informatie bevat en het bijgevolg quasi onmogelijk wordt de offerte grondig te evalueren, kan deze offerte uitgesloten worden.
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte.
Opdracht opgedeeld in percelen

Het bestuur behoudt zich het recht voor sommige percelen wel en andere percelen niet toe te wijzen, hetzij de percelen aan verschillende inschrijvers toe te wijzen.

De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meerdere percelen.

 1. Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.


Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen.
  1. Leidend ambtenaar

De uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar:


Naam: mevrouw Maddy Ronse

Adres: CENTRALE AANKOOPDIENST, Grote Markt 12 te 9600 Ronse

Telefoon: 055 / 23.27.40

Fax: 055 / 23.27.44

E-mail: aankopen@ronse.be

  1. Borgtocht

Overeenkomstig artikel 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden wordt geen borgtocht gevraagd.  1. Prijsherzieningen

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.  1. Leveringstermijn

De aanbestedende overheid specifieert geen leveringstermijn.

Bijgevolg dient de leverancier zelf een leveringstermijn voor te stellen in zijn offerte.

  1. Betalingstermijn

De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van 50 kalenderdagen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering.


Wanneer de levering in verschillende keren plaatsvindt, gaat de betalingstermijn in vanaf de dag waarop de formaliteiten voor de laatste keuring van elk van de gedeeltelijke leveringen werden beëindigd.

 1. Technische bepalingenTECHNISCHE BEPALINGEN

De producten moeten geleverd worden in de verschillende gebouwen van de desbetreffende stadsdiensten.


Stadhuis – Grote Markt 12 – 9600 Ronse

Brouwerij – Priestersstraat 13 – 9600 Ronse

Werkhuizen – Leuzesesteenweg 144 – 9600 Ronse

Zwembad – Engelsenlaan 70 – 9600 Ronse

Sportdienst – Leuzesesteenweg 241 – 9600 Ronse

Academie – Zuidstraat 19 – 9600 Ronse

Musea – De Biesestraat 2 – 9600 Ronse

Brandweer – Veemarkt 28 – 9600 Ronse

Kinderdagverblijf – O. Delghuststraat 58 – 9600 Ronse

Wijkcentra – Grote Marijve 133 – 9600 Ronse

Jeugdcentrum – Spinstersstraat 36 – 9600 Ronse

Bibliotheek – E. Soudansquare – 9600 RonseHoge Winde – Bredestraat 256 – 9600 Ronse
Politie – Sint-Cornelisstraat 52 – 9600 Ronse


De gebroken en/of geschonden goederen zullen op kosten van de leverancier vervangen worden .


ALGEMENE RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET AANKOOPBELEID VAN HET STADSBESTUUR VAN RONSE
De stad Ronse geeft in uitvoering van de met het Vlaams Gewest afgesloten Samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” bij aankopen en aanbestedingen voorrang aan producten die op een mens- en milieuvriendelijke wijze werden geproduceerd en volgens de principes van de eerlijke handel werden aangekocht. Daarbij wordt verwezen naar eerlijke handelscriteria, sociale criteria en ecologische criteria:

    1. Eerlijke handelscriteria


De criteria van eerlijke handel zijn vervat in de internationale definitie van eerlijke handel, die in 1999 door de internationale eerlijke handelsbeweging werd vastgelegd. “Eerlijke handel is een alternatieve manier van handel voeren, die streeft naar duurzame ontwikkeling van gemarginaliseerde producten. Eerlijke handel biedt betere handelsvoorwaarden en betere prijzen dan de reguliere handel, creëert markttoegang voor kleine producenten, respecteert de arbeidsrechten en vertrekt vanuit een langdurige samenwerking met organisaties van producenten.”

    1. Sociale criteria


Sociale criteria verwijzen meestal naar de internationaal aanvaarde basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dit zijn onder meer de Conventies rond vrijheid van vereniging, vrijheid van collectieve onderhandelingen, gedwongen arbeid, kinderarbeid, non-discriminatie en gelijke lonen.

    1. Ecologische criteria


Ecologische criteria verwijzen zowel naar de ecologische impact van het productieproces van bepaalde producten als hun impact op biodiversiteit, afval en energieverbruik. In het bijzonder wordt gestreefd naar duurzame, herbruikbare en/of demonteerbare materialen. Deze materialen moeten bovendien eenvoudig recycleerbaar zijn en uit de voor het milieu minst schadelijke stoffen bestaan.
SPECIFIEKE RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUVRIENDELIJKHEID
Bij de beoordeling van de milieuvriendelijkheid van de producten uit lot 1, zal rekening gehouden worden met onderstaande criteria:


 1. Biologische afbreekbaarheid (10 punten)

Naast het voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake bio-afbreekbaarheid [EG-richtlijnen (73/404/EEG, 73405/EEG en hun amendementen), hoge (90%) primair-biologische afbreekbaarheid van de oppervlakteactieve stoffen en het KB van 25 oktober 1988 met betrekking tot biologische afbreekbaarheid] dient er ook een ultieme biologische afbreekbaarheid te worden bewezen van 60 % in 28 dagen voor alle gebruikte grondstoffen en het volledige product. Bij ultieme (totale en secundaire) afbreekbaarheid worden de producten volledig afgebroken in enkelvoudige elementen zoals H20, CO2, O2, … en minerale bestanddelen. De afbreekbaarheid kan aangetoond worden via test OECD301E of OECD301F. 1. Verpakkingen (10 punten)

Navulbare verpakkingen, grootverpakkingen en geconcentreerde producten en de aanwezigheid van eenvoudig en overzichtelijk doseersysteem krijgen de voorkeur. De verpakking vermeldt in elk geval duidelijk doseringsinstructies voor een gemiddelde graad van bevuiling en waterhardheid.

De verpakkingen zijn liefst vervaardigd uit de voor het milieu minst schadelijke stoffen zoals polyethyleen of karton.

Algemeen kan worden gesteld dat verpakkingen van meer dan 10 liter niet worden aanvaard.


 1. Gevaarlijke, schadelijke of toxische stoffen (10 punten)

De schoonmaakproducten moeten vrij zijn van formaldehyden, fosfaten, EDTA, NTA, chloorverbindingen, gechloreerde en aromatische oplosmiddelen, APEO, LAS, fosforzuur, zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur, anorganische kleurstoffen met zware metalen, nitromuskusverbindingen.

De schoonmaakproducten bevatten tevens geen stoffen die volgens Europese wetgeving gemerkt moeten worden met de volgende R-zinnen:
R40

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

R45

Kan kanker veroorzaken

R46

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken

R47

Kan geboorteafwijking veroorzaken

R48

Gevaar voor ernstige schade aan gezondheid bij langdurige blootstelling

R49

Kan kanker veroorzaken bij inademing

R50

Zeer giftig voor in het water levende organismen

R51

Giftig voor in het water levende organismen

R52

Schadelijk voor in het water levende organismen

R53

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R58

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R60

Kan de vruchtbaarheid schaden

R61

Kan het ongeboren kind schaden

R62

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid

R63

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind

R64

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

R68

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten


  1. Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina