Bijzonder bestekDovnload 308.14 Kb.
Pagina1/5
Datum26.10.2018
Grootte308.14 Kb.
  1   2   3   4   5

STAD RONSE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref.:


BIJZONDER BESTEK
VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR
LEVERINGEN
MET ALS VOORWERP
LEVEREN VAN SCHOONMAAKPRODUCTEN VOOR DE STADSDIENSTEN EN DE POLITIEZONE


ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING

Opdrachtgevend bestuur
Stad Ronse

Ontwerper
CENTRALE AANKOOPDIENST, Maddy Ronse

Grote Markt 12 te 9600 Ronse

Inhoudsopgave


I. Administratieve bepalingen 4

II. Contractuele bepalingen 8

III. Technische bepalingen 9

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER 16

BIJLAGE B : INVENTARIS 19Ontwerper
Naam: CENTRALE AANKOOPDIENST

Adres: Grote Markt 12 te 9600 Ronse

Contactpersoon: Mevrouw Maddy Ronse

Telefoon: 055 / 23.27.40

Fax: 055 / 23.27.44

E-mail: aankopen@ronse.be


Toepasselijke reglementering
1. Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen.
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996

De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 90 kalenderdagen gebracht.


Artikel 56 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996

Aan de aannemer wordt een bijzondere terugnemingsplicht inzake verpakkingen opgelegd . 1. Administratieve bepalingen

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld.


De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen.
  1. Beschrijving van de opdracht

Voorwerp van deze leveringen: Leveren van schoonmaakproducten voor de stadsdiensten en de politiezone.


De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel nr. 1: Perceel 1 :Milieuvriendelijke standaardreinigingsmiddelen

Leverplaats: Grote Markt 12 te 9600 RonsePerceel nr. 2: Perceel 2 : Schoonmaakmateriaal + specifieke reinigingsmiddelen

Leverplaats: Grote Markt 12 te 9600 Ronse  1. Identiteit van de opdrachtgever

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Ronse

Grote Markt 12

9600 Ronse  1. Wijze van gunnen

Overeenkomstig artikel 17, § 2, 1° a van de wet van 24 december 1993, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  1. Prijsopgave

De opdracht wordt beschouwd als een:


Opdracht volgens prijslijst..

  1. Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt zijn offerte op en vult de samenvattende opmetingstaat of de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is.


De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO.
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:
Juridische situatie van de inschrijver

Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


Technische bekwaamheid van de inschrijver

Een handelsdocumentatie over de aangeboden onderhoudsproducten


De veiligheids- en technische fiches van alle vloeibare producten uit lot 1 en lot 2

  1. Indienen van de offerte

De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de referentie van het bestek “Onderhoudsproducten 2009” en de nummers van de betrokken percelen


Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding " OFFERTE ".
Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan:
Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Ronse

Mevrouw Maddy Ronse

Grote Markt 12

9600 Ronse


De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 29 oktober 2009, hetzij bij gewoon of aangetekend schrijven, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres.  1. Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina