Bijlage 2bijlage Bijlage 4Bijlage 5Bijlage 5 8Dovnload 1.18 Mb.
Pagina8/11
Datum07.11.2017
Grootte1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bijlage 21

Donnelly et al. (2003) 14 hebben 15 studies met betrekking tot chloorhexidine en volwassen kanker­patiënten geïncludeerd. Het merendeel van deze trials vergelijkt chloorhexidine met een placebo bij verschillende patiëntengroepen: • Drie studies (30, 30 en 52 patiënten) onderzoeken het effect van chloor­hexidine op orale mucositis bij hoofd-/halskankerpatiënten die radiotherapie krijgen. Bij geen van de studies zijn significante effecten aangetoond*

 • Twee studies (222 en 28 patiënten) onderzoeken het effect van chloorhexidine op orale mucositis bij patiënten die chemotherapie krijgen. Bij geen van de studies zijn significante effecten aangetoond.

 • Vijf studies richten zich op patiënten die HSCT krijgen. Vier van deze studies (51, 40, 35 en 7 patiënten) tonen een significant preventief effect aan van chloorhexidine op de incidentie en ernst van orale mucositis. Eén studie (100 patiënten) toont geen significant effect aan op (de ernst van) orale mucositis.

 • Eén studie (16 patiënten) toont een significant effect aan van chloorhexidine op het verminderen van de ernst van orale mucositis bij patiënten met acute leukemie die remissie-inductie krijgen.

Bij twee van de hierboven genoemde studies wordt er door de patiënten verkleuring van de tanden gerapporteerd, een onaangename bittere smaak en een onaangenaam gevoel.
* Eén studie onderzoekt de effecten van chloorhexidine bij zowel een groep patiënten die een HSCT krijgen, als bij een groep hoofd-/halskankerpatiënten die radiotherapie krijgen.

De review van Worthington et al. (2006) 80 heeft zeven RCT's met betrekking tot chloorhexidine geïncludeerd. Zes van deze trials zijn ook door Donnelly geïncludeerd. Drie trials bestudeerden de uitkomstmaat ‘geen, lichte of matige versus ernstige orale mucositis'. Er zijn geen significante effecten aangetoond. De review van Potting et al. (2003) 56 heeft vijf trials (tussen 1992-2002) geïncludeerd met betrekking tot chloorhexidine. Deze vijf trials komen ook voor bij de 15 trials door Donnelly geïncludeerd. Deze vijf trials tonen geen significant effect aan van chloorhexidine op de preventie van orale mucositis.

Vijf studies in de review van Donnelly (2003) 14 vergelijken chloorhexidine met een andere interventie. Eén trial toont een significant effect aan van chloorhexidine op de preventie van ernstige orale mucositis: chloor­hexidine, nystatine en povidon jodium versus standaardzorg (96 chemotherapie-patiënten). Vier van de trials tonen geen significante verschillen aan tussen de interventiegroepen. Dit zijn de volgende studies:


 • Chloorhexidine versus benzydamine (25 hoofd-/halskankerpatiënten die radiotherapie krijgen);

 • Chloorhexidine versus nystatine, versus chloorhexidine/nystatine versus zoutoplossing (75 patiënten met leukemie en patiënten die beenmergtransplantatie krijgen);

 • Chloorhexidine versus zout- en sodaoplossing versus ‘magic mouthwash' (200 patiënten die chemotherapie krijgen);

 • Chloorhexidine versus clotrimazole (53 patiënten die chemotherapie krijgen).
 1. Bijlage 22Afbakening van het onderwerp
De review is afgebakend naar volwassen patiënten met kanker met (risico op) orale mucositis ten gevolge van chemotherapie of radiotherapie. Er is gezocht naar literatuur vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 mei 2006.

Doel
Om de richtlijn te onderbouwen is er een literatuurstudie uitgevoerd die twee doelstel­lingen had:
1. Het identificeren en beoordelen van bestaande richtlijnen voor de preventie en behandeling van orale mucositis.
2. Een systematisch literatuuronderzoek naar bestaande systematische reviews die of de prevalentie en determinerende factoren behandelen, of gaan over het vaststellen/meten van orale mucositis of die het effect van interventies evalueren voor de preventie en behandeling van orale mucositis bij patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie of radiotherapie.

Databases
In de volgende databases is gezocht naar systematische reviews en richtlijnen.
Systematische reviews:
PubMed INVERT
EMBASE DARE
CINAHL Psychinfo
PiCarta COCHRANE Database of Systematic Reviews

Richtlijnen:
PubMed INVERT
CINAHL PiCarta

Zoekstrategie
Systematische reviews en richtlijnen
De volgende zoekstrategie is gebruikt voor het zoeken naar reviews en richtlijnen in PubMed (deze zoekstrategie is aangepast voor de andere databases):

(Oral Hygiene"[MeSH] OR "Stomatitis"[MeSH] OR "oral mucositis"[All Fields] OR "mouth care"[All Fields]) AND ("Radiation Oncology"[MeSH] OR "Medical Oncology"[MeSH] OR "Hematologic Neoplasms"[MeSH] OR "Oncologic Nursing"[MeSH] OR "Neoplasms"[MeSH] OR "chemotherapy"[All Fields] OR "radiotherapy"[All Fields] OR "cancer patients"[All Fields]))

AND

(review[pt] OR "meta-analysis"[pt] OR "quantitative* overview*"[tw] OR "systematic* review*"[tw] OR "systematic* overview*"[tw] OR "methodologic* review*"[tw] OR "methodologic* overview*"[tw] OR "guideline"[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "health planning guidelines"[mh] OR "consensus development conference"[pt] OR "consensus development conference, nih"[pt] OR "consensus development conferences"[mh] OR "consensus development conferences, nih"[mh]OR

"guidelines"[mh] OR "practice guidelines"[mh] OR (consensus[ti] AND statement[ti])Richtlijnen
Daarnaast is er op websites van (inter)nationale instituten die betrokken zijn bij de preven­tie en behandeling van kanker gezocht naar richtlijnen voor orale mucositis. Ook is er ge­zocht op websites van organisaties die richtlijnen uitgeven en/of verzamelen (zie bijlage 17). Gebruikte bronnen zijn: 20 21 11 46 10 16. Gezocht is met de tref­woorden "Oral Hygiene"[MeSH] OR "Stomatitis"[MeSH] OR "oral mucositis" OR "mouth care" aangepast per website.

Zoekmomenten
Het eerste zoekmoment was van 1 januari 2000 t/m 30 november 2005. Op 31 mei 2006 heeft er nog een update plaatsgevonden voor de periode 1 december 2005 t/m 31 mei 2006.

Selectiecriteria:
Twee reviewers hebben onafhankelijk van elkaar de reviews en richtlijnen beoordeeld op relevantie aan de hand van selectiecriteria. Bevindingen werden vergeleken en bij menings­verschil bediscussieerd. Verschillen in mening werden opgelost door discussie met een derde reviewer. De volgende selectiecriteria zijn gehanteerd:
1. Inclusie op basis van titel en/of abstract (en publicatiejaar): het betreft een review of richtlijn, het betreft orale mucositis bij volwassen patiënten met kanker.
2. Inclusie op basis van volledige tekst (indien systematische review): minimaal is de zoekstrategie beschreven, minimaal is er in de databases PubMed of Medline gezocht, de artikelen in de review zijn methodologisch beoordeeld.

Methodologische beoordeling
Systematische reviews
De systematische reviews die geïncludeerd waren op basis van de volledige tekst zijn beoordeeld met The Overview Quality Assessment Questionnaire (OQAQ) 52. Dit instrument heeft een sterke face validiteit en er is een gepubliceerde schatting van construct validiteit. De validiteit van het instrument is uitgebreid getest. Het instrument bestaat uit negen items die betrekking hebben op aspecten in de verslaglegging van een systematische review. Items worden beoordeeld aan de hand van een driepunts­schaal (‘no', ‘partially/can't tell' of ‘yes'). De 20 reviews werden door twee reviewers onafhankelijk van elkaar beoordeeld en indien nodig bediscussieerd totdat er consensus ontstond. Twee van de geïncludeerde reviews zijn geschreven door co-auteurs die bij dit literatuuronderzoek betrokken zijn. In deze gevallen is een extra onafhankelijke reviewer ingeschakeld. Reviews werden geïncludeerd indien zij 4 of hoger als totaalscore op dit instrument haalden.

Een overzicht van de geïncludeerde systematische reviews per hoofdstuk (preventie-behandeling-scoren) is te vinden in bijlage 23. Daar staan ook gegevens als OQAQ-score, populatie, interventie, type studies en uitkomsten vermeld per review. Een overzicht van de geëxcludeerde reviews (met OQAQ-scores) is te vinden in bijlage 24.

Richtlijnen
De elf gevonden richtlijnen zijn beoordeeld met de Appraisal of Guidelines for Research and Education (AGREE) instrument 22. Dit instrument wordt internationaal erkend, is gedegen ontwikkeld en is een gevalideerd instrument dat zich goed laat vergelijken met andere instrumenten die voor dit doel ont­wik­keld zijn. Aan de hand van het AGREE-instrument worden de richtlijnen beoordeeld op 23 items, onderverdeeld in zes domeinen. Elk item wordt beoordeeld op een vierpunts­schaal van 4 ‘zeer eens' tot 1 ‘zeer oneens'. De score voor elk domein wordt verkregen door de scores van alle items binnen een domein op te tellen en vervolgens te standaardiseren:

Verkregen score - minimaal mogelijke score x 100%
Maximaal mogelijke score - minimaal mogelijke score

De richtlijnen zijn door 2 personen onafhankelijk van elkaar beoordeeld. De scores van de richtlijnen staan in bijlage 24. Richtlijnen zijn geïncludeerd indien er meer dan 60% gescoord werd op alle 6 domeinen. Geen van de richtlijnen scoorde echter 60% of hoger op alle domeinen. Ook heeft geen enkele richtlijn scores tussen 30% en 60% op alle domeinen. Dit geeft aan dat de richtlijnen van lage kwaliteit zijn volgens het AGREE-instrument. Geen van de richtlijnen is geïncludeerd.Resultaten zoekactie, selectiecriteria en methodologische beoordeling
Na verwijdering van dubbelingen zijn er 493 artikelen geïdentificeerd uit de elektronische zoekactie. Na screening op titel en abstract bleven er 165 over. De meeste reviews waren niet-systematische literatuurreviews. Na het lezen van de volledige tekst kwamen de reviewers overeen dat 34 artikelen aan de selectiecriteria voldeden. Van de 34 artikelen waren er 23 systematische reviews, 11 waren richtlijnen. Van de 23 systematische reviews was één review een overview van twee andere geïncludeerde reviews. In twee reviews was orale mucositis niet het primaire onderwerp. Deze reviews zijn geëxcludeerd. Er bleven dus 20 reviews over voor de methodologische beoordeling. Na de methodologische beoorde­ling bleven er 0 richtlijnen en 10 systematische reviews over (zie onderstaand diagram).


Data-extractie
De geïncludeerde systematische reviews zijn onderverdeeld in preventie, scoren en behandeling. Van deze reviews zijn gegevens verzameld:

 • algemene gegevens: auteur, bron, jaar

 • klinische gegevens: populatie, interventie, en resultaat van de review

 • methodologische gegevens van de geïncludeerde studies in de reviews: aantal geïn­clu­deerde studies, design, data syntheses heterogeniteit test, en methodologische kwaliteit.

De evidencetabellen met al deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 13.
 1. Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina