Bijlage 2bijlage Bijlage 4Bijlage 5Bijlage 5 8Dovnload 1.18 Mb.
Pagina2/11
Datum07.11.2017
Grootte1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bijlage 11


De digitale vragenlijst is door 50 leden van V&VN Oncologie volledig ingevuld in het najaar van 2005. Hieronder staan de vragen en daarbij de gegeven antwoorden. In percentages (%) staat aangegeven hoeveel respondenten voor een bepaald antwoord kozen. Soms konden meerdere antwoorden aangegeven worden. Op basis van de resultaten zijn de uitgangsvragen voor de richtlijn opgesteld.
1. Hoeveel patiënten met orale mucositis ziet u zelf gemiddeld per week?
0 patiënten 16%
1-5 patiënten 74%
> 5 patiënten 10%

2. Hoeveel patiënten hebben op uw afdeling per week last van orale mucositis?
0 patiënten 12%
1- 5 patiënten 70%
6-10 patiënten 12%
> 10 patiënten 6%

3. Hoeveel patiënten hiervan worden behandeld met chemotherapie?
0 patiënten 4%
1- 5 patiënten 56%
6-10 patiënten 17%
> 10 patiënten 23%
4. Hoeveel patiënten hiervan worden behandeld met radiotherapie?
0 patiënten 40%
1- 5 patiënten 45%
6-10 patiënten 11%
> 10 patiënten 5 %

5. Hoeveel patiënten hiervan worden behandeld met radio- en chemotherapie?
0 patiënten 30%
1- 5 patiënten 55%
6-10 patiënten 11%
> 10 patiënten 5%

6. Gebruikt u een protocol/richtlijn voor de preventie en/of behandeling van orale mucositis
Ja 58%
Nee 42%

7. Welk van de volgende onderwerpen worden beschreven in uw protocol/richtlijn?
mondverzorging 97%
voorlichting 90%
behandelingsvoorschriften 83%
preklinische sanering van het gebit 45 %
mondscore 31%
anders, uitvoeren mondinspectie 6%

8. Van welke aspecten heeft volgens u de patiënt met orale mucositis het meeste last?
Zet met behulp van de pijlen onderstaande aspecten in volgorde van belangrijkheid (1= meest belangrijk, 11= minst belangrijk)
pijn 1.8
laesies 4
roodheid 4.1
droge mond 5.7
oedeem 6
problemen met slikken/kauwen 6.2
speeksel (taai) 6.3
bloedingen 6.5
speekselvloed 7.6
slechte geur 8.6
tandplak 9.3

9. Heeft de patiënt volgens u last van andere niet in de vorige vraag genoemde aspecten?
Ja 20%
Nee 80%

10. Van welke aspecten heeft volgens u de patiënt nog meer last?
Open vraag, meest gegeven antwoorden staan hieronder:
smaakverandering 20%
moeilijk praten 14%
gewichtsafname 14%
sociaal isolement 6%

11. Wat levert in de dagelijkse praktijk de meeste vragen, problemen en onduidelijkheden op in de zorg aan patiënten met orale mucositis?
Open vraag, meest gegeven antwoorden staan hieronder:
pijn 32%
voedingsadviezen 22%
wat is juiste mondverzorging 16%
mondverzorging is moeilijk door pijn 8%
therapietrouw 6%
mondinspectie (graderen mucositis) 6%
verschillende adviezen van verschillende disciplines 4%

12. Welke van de onderstaande onderwerpen moeten zeker in de nieuwe richtlijn aan de orde komen?
Meerdere antwoorden mogelijk, meest gegeven antwoorden staan hieronder:
mondverzorging 94%
voorlichting 92%
behandelingsvoorschriften 92%
preklinische sanering van het gebit 80%
mondscore 64%

  1. Bijlage 12Verantwoording systematische review

Afbakening van het onderwerp
De review is afgebakend naar volwassen patiënten met kanker met (risico op) orale mucositis ten gevolge van chemotherapie of radiotherapie. Er is gezocht naar literatuur vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 mei 2006.

Doel
Om de richtlijn te onderbouwen is er een literatuurstudie uitgevoerd die twee doelstel­lingen had:
1. Het identificeren en beoordelen van bestaande richtlijnen voor de preventie en behandeling van orale mucositis.
2. Een systematisch literatuuronderzoek naar bestaande systematische reviews die of de prevalentie en determinerende factoren behandelen, of gaan over het vaststellen/meten van orale mucositis of die het effect van interventies evalueren voor de preventie en behandeling van orale mucositis bij patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie of radiotherapie.

Databases
In de volgende databases is gezocht naar systematische reviews en richtlijnen.
Systematische reviews:
PubMed INVERT
EMBASE DARE
CINAHL Psychinfo
PiCarta COCHRANE Database of Systematic Reviews

Richtlijnen:
PubMed INVERT
CINAHL PiCarta

Zoekstrategie
Systematische reviews en richtlijnen
De volgende zoekstrategie is gebruikt voor het zoeken naar reviews en richtlijnen in PubMed (deze zoekstrategie is aangepast voor de andere databases):

(Oral Hygiene"[MeSH] OR "Stomatitis"[MeSH] OR "oral mucositis"[All Fields] OR "mouth care"[All Fields]) AND ("Radiation Oncology"[MeSH] OR "Medical Oncology"[MeSH] OR "Hematologic Neoplasms"[MeSH] OR "Oncologic Nursing"[MeSH] OR "Neoplasms"[MeSH] OR "chemotherapy"[All Fields] OR "radiotherapy"[All Fields] OR "cancer patients"[All Fields]))

AND

(review[pt] OR "meta-analysis"[pt] OR "quantitative* overview*"[tw] OR "systematic* review*"[tw] OR "systematic* overview*"[tw] OR "methodologic* review*"[tw] OR "methodologic* overview*"[tw] OR "guideline"[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "health planning guidelines"[mh] OR "consensus development conference"[pt] OR "consensus development conference, nih"[pt] OR "consensus development conferences"[mh] OR "consensus development conferences, nih"[mh]OR

"guidelines"[mh] OR "practice guidelines"[mh] OR (consensus[ti] AND statement[ti])Richtlijnen
Daarnaast is er op websites van (inter)nationale instituten die betrokken zijn bij de preven­tie en behandeling van kanker gezocht naar richtlijnen voor orale mucositis. Ook is er ge­zocht op websites van organisaties die richtlijnen uitgeven en/of verzamelen (zie bijlage 17). Gebruikte bronnen zijn: 20 21 11 16 10. Gezocht is met de tref­woorden "Oral Hygiene"[MeSH] OR "Stomatitis"[MeSH] OR "oral mucositis" OR "mouth care" aangepast per website.

Zoekmomenten
Het eerste zoekmoment was van 1 januari 2000 t/m 30 november 2005. Op 31 mei 2006 heeft er nog een update plaatsgevonden voor de periode 1 december 2005 t/m 31 mei 2006.

Selectiecriteria:
Twee reviewers hebben onafhankelijk van elkaar de reviews en richtlijnen beoordeeld op relevantie aan de hand van selectiecriteria. Bevindingen werden vergeleken en bij menings­verschil bediscussieerd. Verschillen in mening werden opgelost door discussie met een derde reviewer. De volgende selectiecriteria zijn gehanteerd:
1. Inclusie op basis van titel en/of abstract (en publicatiejaar): het betreft een review of richtlijn, het betreft orale mucositis bij volwassen patiënten met kanker.
2. Inclusie op basis van volledige tekst (indien systematische review): minimaal is de zoekstrategie beschreven, minimaal is er in de databases PubMed of Medline gezocht, de artikelen in de review zijn methodologisch beoordeeld.

Methodologische beoordeling
Systematische reviews
De systematische reviews die geïncludeerd waren op basis van de volledige tekst zijn beoordeeld met The Overview Quality Assessment Questionnaire (OQAQ) 52. Dit instrument heeft een sterke face validiteit en er is een gepubliceerde schatting van construct validiteit. De validiteit van het instrument is uitgebreid getest. Het instrument bestaat uit negen items die betrekking hebben op aspecten in de verslaglegging van een systematische review. Items worden beoordeeld aan de hand van een driepunts­schaal (‘no', ‘partially/can't tell' of ‘yes'). De 20 reviews werden door twee reviewers onafhankelijk van elkaar beoordeeld en indien nodig bediscussieerd totdat er consensus ontstond. Twee van de geïncludeerde reviews zijn geschreven door co-auteurs die bij dit literatuuronderzoek betrokken zijn. In deze gevallen is een extra onafhankelijke reviewer ingeschakeld. Reviews werden geïncludeerd indien zij 4 of hoger als totaalscore op dit instrument haalden.

Een overzicht van de geïncludeerde systematische reviews per hoofdstuk (preventie-behandeling-scoren) is te vinden in bijlage 23. Daar staan ook gegevens als OQAQ-score, populatie, interventie, type studies en uitkomsten vermeld per review. Een overzicht van de geëxcludeerde reviews (met OQAQ-scores) is te vinden in bijlage 24.

Richtlijnen
De elf gevonden richtlijnen zijn beoordeeld met de Appraisal of Guidelines for Research and Education (AGREE) instrument 22. Dit instrument wordt internationaal erkend, is gedegen ontwikkeld en is een gevalideerd instrument dat zich goed laat vergelijken met andere instrumenten die voor dit doel ont­wik­keld zijn. Aan de hand van het AGREE-instrument worden de richtlijnen beoordeeld op 23 items, onderverdeeld in zes domeinen. Elk item wordt beoordeeld op een vierpunts­schaal van 4 ‘zeer eens' tot 1 ‘zeer oneens'. De score voor elk domein wordt verkregen door de scores van alle items binnen een domein op te tellen en vervolgens te standaardiseren:

Verkregen score - minimaal mogelijke score
x 100%
Maximaal mogelijke score - minimaal mogelijke score

De richtlijnen zijn door 2 personen onafhankelijk van elkaar beoordeeld. De scores van de richtlijnen staan in bijlage 24. Richtlijnen zijn geïncludeerd indien er meer dan 60% gescoord werd op alle 6 domeinen. Geen van de richtlijnen scoorde echter 60% of hoger op alle domeinen. Ook heeft geen enkele richtlijn scores tussen 30% en 60% op alle domeinen. Dit geeft aan dat de richtlijnen van lage kwaliteit zijn volgens het AGREE-instrument. Geen van de richtlijnen is geïncludeerd.Resultaten zoekactie, selectiecriteria en methodologische beoordeling
Na verwijdering van dubbelingen zijn er 493 artikelen geïdentificeerd uit de elektronische zoekactie. Na screening op titel en abstract bleven er 165 over. De meeste reviews waren niet-systematische literatuurreviews. Na het lezen van de volledige tekst kwamen de reviewers overeen dat 34 artikelen aan de selectiecriteria voldeden. Van de 34 artikelen waren er 23 systematische reviews, 11 waren richtlijnen. Van de 23 systematische reviews was één review een overview van twee andere geïncludeerde reviews. In twee reviews was orale mucositis niet het primaire onderwerp. Deze reviews zijn geëxcludeerd. Er bleven dus 20 reviews over voor de methodologische beoordeling. Na de methodologische beoorde­ling bleven er 0 richtlijnen en 10 systematische reviews over (zie onderstaand diagram).


Data-extractie
De geïncludeerde systematische reviews zijn onderverdeeld in preventie, scoren en behandeling. Van deze reviews zijn gegevens verzameld:

  • algemene gegevens: auteur, bron, jaar

  • klinische gegevens: populatie, interventie, en resultaat van de review

  • methodologische gegevens van de geïncludeerde studies in de reviews: aantal geïn­clu­deerde studies, design, data syntheses heterogeniteit test, en methodologische kwaliteit.

De evidencetabellen met al deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 13.

Geïncludeerde systematische reviews


OQAQ=the Overview Quality Assessment Questionnaire52


119 121Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina