Beschrijving van het projectDovnload 9.07 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte9.07 Kb.

DENDERMONDE _ STATIONSOMGEVING

CONCEPTSUBSIDIE 2016 _ Fiche regieteam

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De stationsomgeving van Dendermonde ligt zuidelijk van het historisch stadscentrum in een doorbreking van de vroegere vestinggordel en grenst als achterkant aan Sint-Gillis.

Het station van Dendermonde functioneert vandaag als een mobiliteitsknooppunt binnen het Gewestelijk ExpresNet ( GEN) . De verschillende vervoersstromen, trein, bus en auto, in interactie met fietsers en voetgangers, domineren het gebied en blokkeren de stedelijke ontwikkeling van een werk- en woonomgeving.

De stationsomgeving van Dendermonde is vandaag een amalgaam van versnipperde ruimtes onder en boven de spoorweginfrastructuur : groene restruimtes, pendelparkings, busstation, stationsgebouw, plein, park en een potentiële ontwikkelingszone

De herwaardering van dit gebied tot één stedelijk stationsgebied dat zowel lokaal als bovenlokaal zijn functie kan vervullen vraagt een gelaagde aanpak met een dubbele focus : • RUIMTELIJKE ORDENING: de stationsomgeving vormt een cruciale (ontwikkelings)knoop in de stedelijke morfologie, waarbij het opzet is om de beide kanten van het spoor kwalitatief op elkaar aan te sluiten, te ontwikkelen en te ontsluiten en tevens aansluiting bij het stedelijk weefsel (stadscentrum) te zoeken met respect voor de historische groenstructuur. • MOBILITEIT: de stationsomgeving van Dendermonde is een mobiliteitsknoop binnen het regionet, met de ambitie om een stedelijk mobiliteitssysteem te worden. De recent ontwikkelde methodiek “ontwikkelingskansen obv knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen” zou hier kunnen bijdragen aan de complexe trialoog tussen ruimte (lokalisatie van programma), menselijke activiteiten en vervoerssystemen.

(https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/8954/Ontwikkelingskansen-obv-knooppuntwaarde-en-voorzieningen)
De conceptsubsidie stationsomgeving Dendermonde omvat volgende ONTWERPVRAAGSTUKKEN:

 • Welke stationsomgeving voor de toekomst is inpasbaar in het metropolitaans netwerk?

( bepalen van de programmatie adhv de studie “Ontwikkelingskansen obv knooppuntwaarde” op verschillende schaalniveaus en mede vanuit maatschappelijke noden)

 • Welke betekenis kan de vestinggordel krijgen binnen het nieuwe stadsdeel, het landschappelijk erfgoed en het Scheldelandschap?

 • Hoe kan de mobiliteit naar en van het GEN-station worden ingepast in het nieuwe stadsdeel en dit met bijzondere aandacht voor de fietser en voetganger.

 • Welke nieuwe concepten voor ruimtelijk verdichten in functie van kwalitatief en duurzaam wonen en werken in de stationsomgeving worden meegenomen in het ontwerp?

 • Welke rol kan de publieke ruimte spelen als knooppunt voor de verschillende vervoersstromen, als verblijfsruimte en als verbindend element in het stedelijk landschap?

 • Hoe wordt de verbinding met de overkant, Sint-Gillis, als complementaire tweede voorkant, ingepast in het gebied , evenals de verbinding van de stationsomgeving met de ruimere omgeving?

In 2012 is een masterplan stationsomgeving opgemaakt door EIS in samenwerking met de stad, de NMBS, Infrabel en de Lijn. Dit plan bevat een aantal uitgangpunten waarover consensus tussen de partners is bereikt. In het traject van de conceptsubsidie is verdere verfijning nodig om een ambitieus masterplan op te leveren in functie van een sterker geïntegreerd ontwerp.

De stad Dendermonde neemt het initiatief om via deze conceptsubsidie een complex stadsvernieuwingsproject op te starten. Dit is een hele uitdaging die de inbreng van aanvullende expertise vereist om als stedelijke regisseur dit traject te begeleiden. Dendermonde wil aan het einde van de conceptsubsidie aan de publieke en private partners een geïntegreerd voorontwerp kunnen voorleggen waarin later verschillende deelprojecten ontwerpmatig verder uitgewerkt kunnen worden en dit met draagvlak van de bewoners en gebruikers van dit nieuw stedelijk gebied.HET MULTIDISCIPLINAIR TEAM zal onderstaande expertises inzetten om vanuit verschillende disciplines alle onderzoeksvragen af te wegen om een geïntegreerd masterplan voor de stationsomgeving van Dendermonde op te maken

 • Ontwerpend stedenbouwkundige onderzoek naar kwalitatief en duurzaam verdichten in functie van wonen en werken, in combinatie met een hoogwaardige publieke ruimte en een aangepast voorzieningenaanbod.

 • Mobiliteitsonderzoek, zowel stedelijk in functie van bereikbaarheid, als regionaal om het toekomstig profiel van het station van Dendermonde te bepalen.

 • Landschappelijk erfgoed

 • Planning en fasering van lange termijn transitie

 • Participatie met gebruikers, bewoners en stakeholders

 • Procesbegeleiding van complexe stadsprojecten, met focus op proceskwaliteit.

 • Vastgoedrekenen ( inzicht in investeringslasten en te verdelen lasten onder de stakeholders privaat en publiek)

Griet Geerinck _ Ann Maurissen

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina