Beschrijving actie: wat gaan jullie doen?Dovnload 27.62 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte27.62 Kb.

Wat & hoe

 1. Beschrijving actie: wat gaan jullie doen?

Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij crisis- en knelpuntsituaties van (dreigende) thuisloosheid. Daar waar bestaande lokale en sectorale diensten niet tot een oplossing komen op vlak van wonen en ondersteuning, worden de krachten gebundeld om de match mogelijk te maken.

Concreet doen we dit door :


 1. een regionaal meldpunt die de match maakt tussen vraag en aanbod

 2. een regionale pool van tijdelijke woningen

 3. de inzet van flexibele intersectorale begeleidingstrajecten in functie van zelfstandig wonen : De inschakeling van een (a) multidisciplinair overleg , (b) multidisciplinair zorgteam (dedicated team) en /of (c) casemanagement

 4. samenwerking met de woonclub in functie van toegang tot duurzame huisvesting

 

b. Beschrijf op welk niveau de actie bijdraagt tot meer integratie van de zorg:

         Op niveau van de relatie met chronische zieken/personen (micro- niveau) Personen die geïncludeerd worden binnen kracht.wonen worden gekenmerkt door personen met acute woonnoden gekoppeld aan een zorg- en ondersteuningsbehoefte op verschillende domeinen (psychisch, sociaal, financieel,…). Kracht.wonen kan de nodige schakels (woning, inschakeling zorgteam, casemanagement, ..) in samenspraak met de betrokken persoon inzetten op een geïntegreerde manier. Kracht.wonen wordt gekenmerkt door net voor die personen waarbij toegang tot wonen/ondersteuning niet opgestart geraakt omwille van de combinatie van problematieken net wel die opstart te bieden.

         Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso- niveau);

Binnen kracht.wonen is er sprake van intersectorale zorg. Het zorgteam is multidisciplinair samengesteld. Er is sprake van expertise- en kennisdeling op vlak van (1) indicatiestelling, (2) methodiekuitwisseling, (3) mogelijkheden binnen de sectoren maar vooral ook (4) gezamenlijk outreachend aan de slag te gaan met de betrokken persoon op basis van zijn/haar ondersteuningsnoden. Het dedicated team/zorgteam binnen kracht.wonen is duidelijk al een voorbeeld van regionale interproferssionele teams.

         Op niveau van change management.

De huidige organisatie van sectorale regelgeving binnen welzijnssector en daaraan gekoppeld een ontoegankelijke betaalbare woonmarkt maakt dat geïntegreerde zorg net voor die zeer kwetsbare doelgroep moeilijk op gang komt. De noodzaak aan regionale en intersectorale netwerken met een duidelijke coördinatiefunctie dringt zich op. Binnen kracht.wonen heeft het meldpunt binnen W13 het mandaat om de match te maken tussen vraag en aanbod en dit zowel op vlak van wonen als ondersteuning .
 1. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren?

Door de ontwikkeling van een regionale pool van woningen gekoppeld aan ondersteuning kunnen we meer mogelijkheden creëren voor diverse doelgroepen, los van lokale en sectorale regelgeving. Er kan meer flexibiliteit zijn in toewijzing en begeleiding vanuit een intersectorale samenwerking. Door het creatief samenleggen van schakels en het ‘kleuren buiten de lijntjes’ is ook een aanbod mogelijk voor net die zeer kwetsbare doelgroep met acute woonnoden die nu overal uit de boot vallen.
d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie?

         Financiering :

         Regelgeving


 • Het woon- en ondersteuningsaanbod binnen bestaande sectorale regelgeving is dikwijls gekoppeld aan specifieke criteria waarbij het net voor die doelgroep met combinatie van problematieken net moeilijk is de toegang te creëren. Het aanbod is bovendien beperkt waardoor wachtlijsten ontstaan. Net voor deze zeer kwetsbare doelgroep zijn onmiddellijk inzetbare woningen en ondersteuning cruciaal.

 • De huidige financiering van interprofessionele zorgteams blijft beperkt (dedicated teams tot eind 2017).

 • De mogelijkheid tot inzet van casemanagement vanuit W 13, wanneer de zorgcoördinatie onvoldoende blijkt te zijn, blijft op dit moment nog beperkt omwille van beperkte financiering.


e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele,…):

         Personeelskost

         Financiële middelen:Organisatie meldpunt kracht.wonen :

 • ontwikkeling en opvolging digitaal aanmeldingssysteem

 • screening en toewijzing van de (1) woningen en (2) zorgteam, (3) multidisciplinair overleg en (3) casemanagement indien zorgcoördinatie vastloopt.

0,3 VTE ?

Beheer van de woningen door de 14 OCMW’s (25 woningen)
Inzet zorgteam (dedicated team) + zorgcoördinatie

2 VTE CAW

+ dedicated team (22.000€ tot eind 2017)Inzet casemanagement indien zorgcoördinatie vastloopt

48.000€ W13 ?


Voor wie

 1. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie,…

Crisis- en knelpuntsituaties van (dreigende) thuisloosheid waarbij het regulier aanbod geen oplossing biedt. Concreet gaat het over

  • crisissituaties die via het bestaand regionaal crisisnetwerk niet opgelost geraken

  • situaties van langdurige /chronische thuisloosheid met combinatie van problematieken

  • chronische knelpuntsituaties die reeds verblijven in een tijdelijke woning van het OCMW waarbij nood is aan meer intensieve/gespecialiseerde woonbegeleiding aan huis.
 1. Indien de actie op micro- niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd / geïncludeerd in deze specifieke actie?

Mensen worden geïnformeerd over het aanbod van kracht.wonen via de partners. Een digitaal aanmeldingsformulier wordt samen met de betrokkene ingevuld een doorgestuurd naar het meldpunt in W13. De partners zijn :  • 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en CAW Zuid-West-Vlaanderen

  • Partners van het regionaal crisisnetwerk na overleg met coördinatie regionaal crisisnetwerk

  • Andere welzijnssectoren (VAPH, GGZ, drughulpverlening, jongerenwelzijn) in samenspraak met een OCMW of CAW.


Door wie

 1. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie.

W13


 1. De betrokken partners bij de actie
 • Partners W13 : OCMW Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem, CAW Zuid-West-Vlaanderen

 • Zorgteam (dedicated team) : Groep Ubuntu (VAPH), vzw Kompas (drughulpverlening), Psychiatrische thuiszorg Vesta (GGZ), CAW Zuid-West-Vlaanderen

 • Partners Regionaal Crisisnetwerk


Alternatieve verstrekkingen/diensten

Impact

a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact heeft en motiveer.

         Empowerment van de patiënt :

Bij toewijzing van een woning gaat de patiënt/cliënt in overleg met het betrokken personeel van het zorgteam en de beheerder van de woning (OCMW). Specifieke ondersteuningsnoden van de cliënt worden besproken, dit om het zelfstandig wonen voor betrokkene mogelijk te maken.

         Ondersteuning van mantelzorgers

Binnen de doelgroep van kracht.wonen is meestal sprake van een zeer beperkt sociaal netwerk. Toch is het 1 van de aandachtspunten binnen het zorgteam om de mogelijkheden van dit sociaal netwerk verder te verkennen samen met de betrokkene. Dit vraagt echter soms een heel proces om eerste stappen te zetten in het herstellen van reeds lang verbroken contacten.

         Case management functie

Binnen het concept van kracht.wonen is de rol van casemanagement cruciaal. Daar waar de zorgcoördinatie binnen het zorgteam (dedicated team) of reguliere hulpverlening vastloopt, kan casemanagement ingeschakeld worden. Deze functie wordt opgenomen door een medeweker van W13.

         Preventie

Partners worden maximaal geappeleerd om vooral ook preventief in overleg te gaan zodat er tijdig kan ingespeeld worden bij eventueel dreigende crisissituaties.

Net ook voor bewoners van doorgangswoningen van OCMW’s kan de vraag gesteld worden aan het zorgteam voor extra ondersteuning om het zelfstandig wonen toch nog verder een kans te kunnen bieden aan de betrokkene.

         Overleg en coördinatie

Kracht.wonen wordt gekenmerkt door een samenwerkingsverband van heel wat partners, dit op verschillende niveaus. Zowel op cliëntniveau wordt verwacht dat partners met elkaar en de betrokken cliënt systematisch in overleg/dialoog gaan in functie van verdere verbetering van de woon- en leefsituatie van de betrokken cliënt.

W13 neemt de coördinatie op zich om maximaal de verbinding te leggen en te houden tussen de verschillende schakels van het programma.

         Intra- en transmurale zorgcontinuïteit

Leden van het zorgteam (dedicated team) gaan aan de slag met een cliënt en biedt ondersteuning met een hulpaanbod dat de grenzen van sectoren en organisaties overschrijdt. De leden van het zorgteam gaan verder aan de slag met betrokkene, ongeacht waar betrokkene tijdelijk verblijft.

         Aanpassing van de financieringssystemenb. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) op welke het initiatief gericht is en motiveer.

         Wat is de verwachte impact op vlak van de zorgervaring van de patiënten en de mantelzorgers?

Cliënten ervaren een geïntegreerd traject waarbij rekening gehouden wordt met de persoonlijke ondersteuningsnoden. Er is continuïteit in de ondersteuning en opvolging.

Voor veel cliënten is zelfstandig wonen een droom die, binnen het huidig opvangsysteem, slechts op langere termijn mogelijk is. Nu wordt hen die kans geboden, ongeacht de complexe problematiek, en wordt de ondersteuning aan huis geboden.

         Wat is de verwachte financiële impact (kosten en efficiëntiewinsten)?

Een verblijf in een (tijdelijke) woning waarin vergoeding betaald wordt door de cliënt is sowieso goedkoper dan een langdurige opname in een (pyschiatrisch) ziekenhuis, een opvangcentrum en een resem aan tijdelijke opnames in nachtopvang, EPSI, …..


         Wat is de verwachte impact op vlak van de algemene gezondheid voor de bevolking?

         Wat is de verwachte impact op vlak van equity?

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina