Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (kleinmetaal)Dovnload 31.03 Kb.
Datum06.05.2018
Grootte31.03 Kb.
MODEL METAAL EN TECHNIEK
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD
De ondergetekenden:


  1. ........................... B.V. te ....................., in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………, hierna te noemen: ‘werkgever’,

en
2. ......................., geboren …………....., wonende …………. (adres) te ...................., hierna te noemen: ‘werknemer’


K O M E N O V E R E E N A L S V O L G T:
Artikel 1: FUNCTIE
Werknemer treedt bij werkgever in dienst in de functie van ............... (benaming functie, globale omschrijving van de te verrichten werkzaamheden/taken en verant-woordelijkheid, aantal functie­jaren/salarisgroep).
Artikel 2: DATUM VAN INGANG EN DUUR
Werknemer treedt voor onbepaalde tijd in dienst van werkgever. Het dienstverband vangt aan op ……….
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daartoe opzegging is vereist, bij het bereiken door werknemer van de pensioengerechtigde leeftijd.
Artikel 3: VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing één van de geldende CAO’s Metaal en Techniek, te weten … (**)
Of *:
Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing één van de geldende CAO’s Metaal en Techniek, te weten … (**) voor zover de onderneming van werkgever valt onder de werkingssfeer van één van de geldende CAO’s Metaal en Techniek en vanaf het moment dat bepalingen daarvan algemeen verbindend zijn verklaard, zonder terugwerkende kracht.
(*) NB Indien de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die één van de geldende CAO’s Metaal en Techniek afsluit, is deze CAO hoe dan ook van toepassing.
(**) NB De CAO Metaal en Techniek bestaat uit de navolgende CAO’s:

- metaalbewerkingsbedrijf;

- technische installatiebedrijf;

- motorvoertuig- en tweewielersbedrijf;

- carrosseriebedrijf;

- goud- en zilverbedrijf;

- isolatiebedrijf.
Daarnaast zijn op deze arbeidsovereenkomst van toepassing de bepalingen, opgenomen in het personeelshandboek en/of arbeidsreglement, waarvan een exemplaar aan werknemer ter hand is gesteld*.

Werknemer verklaart hiervan kennis te hebben genomen en de daarin gestelde regels te zullen naleven.

Werknemer is gebonden aan de door werkgever met inachtneming van het voorgeschreven overleg doorgevoerde wijzigingen, waaronder begrepen intrekking van de in de onderneming geldende regelingen.

Van deze gewijzigde regelingen wordt een afschrift aan werknemer ter hand gesteld.


Artikel 4: PROEFTIJD
De eerste twee maanden van deze arbeidsovereenkomst gelden als proeftijd in de zin der Wet.
Artikel 5: WERKZAAMHEDEN EN WERKTIJDEN
Werknemer is gehouden de werkzaamheden behorende bij zijn functie te verrichten. Daarnaast verplicht werknemer zich in voorkomende gevallen alle door of namens werkgever in redelijkheid op te dragen werkzaamheden te verrichten. Tevens verplicht hij zich werkzaamheden te verrichten op een andere plaats dan waar gewoonlijk de arbeid wordt verricht en/of op een andere tijd dan gewoonlijk en/of op (en) andere dag(en), tenzij zulks wegens bijzondere omstandigheden niet van werknemer kan worden verlangd.

Redelijke voorstellen terzake van een functiewijziging die voor langere of onbepaalde tijd zullen gelden, kunnen door de werknemer alleen worden afgewezen indien de aanvaarding hiervan redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

Werknemer verklaart zich bereid zijn werkzaamheden volgens het door werkgever vastgestelde dienstrooster te verrichten. De vaststelling van het rooster zal plaatsvinden, nadat met werknemer daarover overleg is ge­pleegd.

Tevens verklaart werknemer zich bereid om werkzaamheden in ploegendienst te verrichten zodra en voor zolang werkgever dit wenst.


Artikel 6: SALARIS EN VAKANTIETOESLAG
Werknemer ontvangt (op basis van indeling van de in artikel 1 vermelde functie in salarisgroep ….. ) een bruto salaris van € … per maand, onverminderd wettelijke of periodieke verhogingen. De vakantietoeslag wordt berekend conform de van toepassing zijnde CAO bepaling.
Artikel 7: VAKANTIE
Werknemer heeft recht op het in de geldende CAO opgenomen aantal vakantiedagen. Ten tijde van het aangaan van deze arbeidsovereenkomst betreft het .. vakantiedagen (.. uren) per kalenderjaar.

Deze vakantierechten worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.

De vaststelling van de vakantiedagen geschiedt door de werkgever in overleg met de werknemer conform het hieromtrent in de CAO bepaalde.
Artikel 8: PENSIOENREGELING
Werkgever is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds voor de Metaal en Techniek. Daarmee heeft werknemer aanspraak op de pensioenregeling zoals neergelegd in het pensioenreglement en de daarop volgende reglementen van dit fonds. Werknemer heeft dit reglement reeds in zijn bezit.
Artikel 9: ONKOSTENVERGOEDINGEN
WOON- WERKVERKEER
Werknemer heeft recht op een vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer, waarbij uitgangspunt is de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding, afhankelijk van de reisafstand woning-werk, de wijze van vervoer en het aantal dagen per week waarop door werknemer wordt gereisd. Werkgever hanteert hierbij een plafond van .. kilometer enkele reis als te vergoeden reiskosten woning-werk.

(Evt.: Verwezen wordt naar de in het bedrijf geldende regeling zoals opgenomen in het personeelshandboek).


ZAKELIJKE KILOMETERS
Indien ten behoeve van een doelmatige uitvoering van de werkzaamheden gereisd wordt met de privé-auto van werknemer heeft werknemer recht op een vergoeding van € … per kilometer. Maandelijks dient werknemer bij werkgever een declaratieformulier in ter vergoeding van deze zakelijke kilometers.
De door werkgever verstrekte vergoeding voor zakelijke kilometers strekt mede ter dekking van de verschuldigde premie van een door werknemer af te sluiten verzekering, die zowel strekt ter dekking van wettelijke aansprakelijkheid als van letsel- en zaakschade in verkeerssituaties*.
NB: De vergoeding moet hiertoe toereikend zijn.
Artikel 10: DOOR WERKGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE AUTO
Ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden stelt werkgever een auto ter beschikking.

Werknemer verklaart kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot het gebruik van de auto en de vergoeding van de daaraan verbonden kosten zoals vastgesteld in de bij werkgever geldende auto(lease)regeling*.


NB: Ter ondervanging van aansprakelijkheid ex art. 7: 658 BW voor schade die de werknemer oploopt in het verkeer, verdient het aanbeveling dat de werkgever een beding in de auto(lease)regeling opneemt dat strekt tot vergoeding van de kosten voor een casco- en inzittendenverzekering.
In geval van afwezigheid van werknemer wegens ziekte langer dan …….. of wegens non-aktiefstelling, dient voormelde auto (inclusief sleutels en papieren) door werknemer op daartoe strekkend verzoek onverwijld om niet aan werkgever ter beschikking gesteld te worden.
Artikel 11: WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN
Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever geen werkzaamheden voor derden verrichten en zich onthouden van zaken doen voor eigen rekening.

Evenmin zal hij enige financiële of andere voordelen van derden aanvaarden of bedingen, hetzij direct, hetzij indirect, welke geacht kunnen worden in verband te staan met zijn werkzaamheden bij of voor werkgever.


Artikel 12: GEHEIMHOUDING
Werknemer zal zowel tijdens als voor onbeperkte duur na beëindiging van deze overeenkomst geheimhouding betrachten van alle gegevens omtrent werkgever, waaronder die omtrent haar medewerkers, haar producten, haar werkmethoden, haar klanten en haar overige relaties, behoudens gegevens welke duidelijk niet van vertrouwelijke aard zijn of welke werknemer aantoonbaar ook zonder dienstverband met werkgever zou hebben gekend.
Artikel 13: BOETE
Werknemer is van rechtswege in gebreke door enkele overtreding of niet-nakoming van het bepaalde in de artikelen 11 en 12, in welk geval werknemer aan werkgever een direct opvorderbaar bedrag van € 5000,00 per overtreding verbeurt, benevens een bedrag van € 500,00 voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt. Werkgever wijkt daarmee conform het bepaalde in art. 7:650 lid 6 BW af van het bepaalde in art. 7: 650 leden 3 en 5 BW. Werkgever heeft het recht om in plaats van de boete van werknemer volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14: CONCURRENTIEBEDING
Werknemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende het bestaan der dienstbetrekking en, na beëindiging van de dienst­betrekking, binnen een tijdvak van 1 jaar, niet in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van werkgever vestigen, drijven, mede drijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook in of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van
€ 5.000,00 per gebeurtenis en tevens € 500,00 voor iedere dag, dat hij in overtreding is, te betalen en ten goede komend aan werkgever. Werkgever heeft het recht om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen van werknemer.

In geval van overtreding of niet-nakoming van één der bovenbedoelde ver­plichtingen is werknemer uit kracht van het enkele feit der overtreding in gebreke, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.


NB: Het is noodzakelijk om afhankelijk van de aard van het bedrijf en van de functie van werknemer het territorium af te bakenen waarvoor het beding geldt.

Artikel 15: RELATIEBEDING

Gedurende één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst –ongeacht de wijze waarop en de reden waarom de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen- zal de werknemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, zich onthouden van het op enigerlei wijze, direct of indirect benaderen van relaties van werkgever of aan die relaties gelieerde ondernemingen waarmee (werkgever en/of) werknemer gedurende twee jaar voorafgaande aan het einde van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijk contact heeft gehad, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per gebeurtenis en tevens


€ 500,00 voor iedere dag, dat hij in overtreding is, te betalen en ten goede komend aan werkgever. Werkgever wijkt daarmee conform het bepaalde in art. 7:650 lid 6 BW af van het bepaalde in art. 7: 650 leden 3 en 5 BW. Werkgever heeft het recht om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen van werknemer. De vraag of een onderneming een relatie van werkgever is, wordt bepaald aan de hand van de administratie van werkgever.
NB bij de artikelen 13, 14 en 15:

Ten aanzien van werknemers die het minimumloon verdienen, geldt dat de werkgever de boete niet voor zichzelf mag innen en dat deze boete niet hoger mag zijn dan een halve dag loon. In dat geval kan niet rechtsgeldig van het bepaalde in art. 7: 650 leden 3, 4 en 5 BW worden afgeweken.


Artikel 16: UITVINDINGEN WERKNEMER
Aan werkgever komt in binnen- en buitenland het recht toe op de octrooien voortvloeiende uit uitvindingen die werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst en gedurende een jaar na afloop daarvan mocht doen op technisch gebied waarop werkgever werkzaam is of op dat waarop werknemer tijdens zijn/haar arbeidsovereenkomst werkzaam is geweest.

Werknemer zal desgevraagd alle mededelingen doen en formaliteiten verrichten welke noodzakelijk zijn om werkgever in staat te stellen de in het eerste lid genoemde octrooien op zijn/haar naam aan te vragen en te verkrijgen, dit laatste zo nodig na aanvankelijke aanvraag op naam van werknemer, door overdracht op naam van werkgever. Werknemer heeft het recht in die octrooien als de uitvinder te worden vermeld indien de mogelijkheid daartoe in het betreffende land bestaat.


Artikel 17: OPZEGTERMIJN
Elk van beide partijen kan deze overeenkomst, mits schriftelijk, opzeggen tegen het einde van de kalendermaand, met inachtneming van de krachtens de CAO Metaal en Techniek geldende opzegtermijn.
NB: Bij salarisbetaling per vier weken geschiedt de opzegging tegen het einde van de vier weken periode.
Artikel 18: WIJZIGINGSBEDING
De werkgever behoudt zich het recht voor de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en ondertekend

te .................... op................. 20...

werkgever werknemer

* aanbevolen wordt de werknemer te laten tekenen voor ontvangst van reglement/regeling

BV/juli 2010ADV00008Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina