Alle mogelijke examenvragen E&IDovnload 103.88 Kb.
Datum12.05.2018
Grootte103.88 Kb.

Alle mogelijke examenvragen E&I

Examenvragen Eur.&Int.

 

De trans-Europese netwerken (TEN’s) situeren zich op het gebied van • Vervoer

 • Energie

 • Telecommunicatie

 • Alle bovenstaande zijn correct

 

 

De strategie van Lissabon heeft als doelstelling • Het verdrag van Lissabon op te volgen en de implementering ervan te controleren

 • De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de EU te vereenvoudigen

 • Het asielbeleid in de EU te vereenvoudigen

 • De middellandse zeepolitiek een nieuwe impuls geven

 

 

Het principe van de nationale behandeling in de WTO • Betekent dat als land A bepaalde handelspreferenties van het land B heeft gekregen, dan moet het land A tegenprestaties aan de handelspartner aanbieden

 • Is niet van toepassing voor de ontwikkelingslanden

 • Laat formeel verschillende behandelingen toe van de ingevoerde diensten ten opzichte van de binnenlandse diensten zolang er geen concurrentievoordeel voor de binnenlandse dienstenleveranciers gecreëerd worden

 • Geen van bovenstaande

 

 

Een Belg heeft 2 weken vakantie in de VS doorgebracht. In de betalingsbalans van België  zijn de financiële stromen gekoppeld aan deze activiteit genoteerd als • Invoer van dienstenx

 • Uitvoer van diensten

 • Internationale overdrachten

 • Overige

Dumping treedt op wanneer

 • Ingevoerde goederen worden verkocht onder de waarde van dezelfde of gelijksoortige goederen in het invoerland

 • Ingevoerde goederen worden verkocht die geproduceerd zijn in het exportland gebruik makende grondstoffen en/of arbeid die onder de normale waarden werden aangeschaft of vergoed

 • Prijsdiscriminatie tussen de markt van het exportland en de buitenlandse markt mogelijk is tengevolge een prijselasticiteit van de vraag in het buitenland die lager is dan in het exportland

 • Wanneer goederen worden verkocht in het invoerland tegen een prijs die lager is dan in het land van uitvoer

 

 

Welk is in chronologische volgorde de oudste vorm van economische integratie in Europa ? • de BLEU

 • de EGKS

 • de EEG

 • Benelux

 

 

Wat is vereist voor de realisatie van een gemeenschappelijke markt ? • een vrijhandelszone plus eenmaking van het economisch beleid

 • een vrijhandelszone plus vrije mobiliteit van productiefactoren

 • een douane-unie plus eenmaking van het economisch beleid

 • geen van bovenstaande antwoorden is correct

 

 

Handelsverlegging is negatief • aangezien er minder wereldhandel optreedt

 • aangezien de invoer vanuit de meest efficiënte producent op de wereldmarkt wordt vervangen door een minder efficiënte producent

 • aangezien  de handel wordt verlegd naar de minder efficiënte binnenlandse producent

 • aangezien dit slechts een second best oplossing is

 •  

Fusies in de EU worden geregeld

 • volgens artikel in de verdragen i.v.m. de toelaatbaarheid van afspraken tussen bedrijven

 • volgens artikel in de verdragen i.v.m. misbruik van dominante posities

    •   op basis van de concentratie(fusie)richtlijn

 • geen van bovenstaande antwoorden is correct

 

Welk van onderstaande principes hoort best thuis bij het Cassis de Dijon arrest? • werd het principe van acquis communautaire van toepassing

 • werd het principe van wederzijdse erkenning  van toepassing

 • is de intra EU handel niet meer aan invoerrechten onderworpen

 • is het gemeenschappelijk buitentarief gedaald

 •  

Het IMF is fors bekritiseerd wegens

 • De betrokkenheid van het Fonds in problemen van tijdelijke aard in plaats van zich met structurele problemen op middellange termijn bezig te houden

 • Het gebrek aan aandacht voor handelsliberalisering in het kader van de maatregelen voorzien door de SAF en de ESAF

 • De sociale effecten van de SAF en de ESAF

 • Het gebrek aan het verlenen van technische bijstand

De IBRD

 • Voorziet in leningen aan overheidsinstellingen van OL tegen intrest die tussen 0,5% en 1% hoger ligt dan de intrest aangerekend op de leningen die de bank zelf aangaat

 • Voorziet in leningen aan overheidsinstellingen van OL tegen 0,5% intrest

 • Is een multilaterale bank waarvan de kredietaardigheid net hoog ligt wegens de leningen die de bank aan de OL toekent

 • Voorziet in leningen uitsluitend aan geïndustrialiseerde landen en daarom heeft de bank hoge kredietwaardigheid

 

De schuld verlichtings-Laffer curve geeft het verband weer tussen twee grootheden. Duid de juiste combinatie aan in de volgende lijst • De totale schuld van het land en de verwachte kwijtschelding van die schuld

 • De totale schuld van het land en de actuele waarde van de verwachte terugbetalingen

 • De totale schuld van het land en de daarmee gerelateerde jaarlijkse intrestlasten

 • De totale schuld van een land en de reële intrestvoet op die schuld

 

Met een uitzondering op het MFN-beginsel van de WTO is het toegelaten dat • Tussen een geïndustrialiseerd land en een OL preferentiële handelsakkoorden in alle mogelijke vormen kunnen afgesloten worden

 • Het stelsel van de “imperial preferences” tussen het VK en haar oude kolonies blijft bestaan

 • Tussen OL preferentiële handelsakkoorden uitsluitend in de vorm van douane unies en vrijhandelsakkoorden kunnen inwerkingtreden

 • Geen van bovenstaande

 

 

Stel dat Japan en het VK onderling vlottende wisselkoersen hanteren en dat het VK met een tekort op de betalingsbalans geconfronteerd wordt. Duid in de volgende lijst het effect aan dat zich niet voordoet. • De Japanse Yen apprecieert tov het Britse pond

 • De uitvoer van Britse producten naar Japan neemt toe

 • De beleggingen vanuit Japan naar het VK dalen

 • Het tekort op de betalingsbalans van het VK verdwijnt spontaan na enige tijd

 

 

Veronderstel dat China aan Japan het statuut van meestbegunstiging geeft. Als gevolg worden de douanetarieven die van toepassing zijn op Chinese importen uit Japan • Lager dan de douanetarieven die China toepast op importen vanuit andere landen

 • Gelijk aan de douanetarieven die China toepast op importen vanuit andere landen

 • Hoger dan de douanetarieven die China toepast op importen vanuit andere landen

 • Afgeschaft

 

Onder het systeem Bretton Woods • Waren de nationale munten gebonden aan Speciale Trekkingsrechten

 • Waren geen wijzigingen in de vaste wisselkoersen tussen de nationale munten en de Amerikaanse dollar toegelaten

 • Konden landen kiezen voor ieder wenselijk wisselkoerssysteem

 • Geen van bovenstaande

 

 

Als een waiver in het kader van de WTO toegestaan is, betekent dit dat • Een brede waaier van mogelijkheden voor de WTO- lidstaten open is om onderling preferentiële akkoorden af te sluiten

 • Gedurende een gegeven periode bepaalde uitzonderingen op bepaalde GATT regels zijn toegestaan

 • De regels die in het Akkoord van Marrakech opgenomen waren en die niet verenigbaar waren met de bestaande wetgeving op het moment dat het Akkoord afgesloten werd, niet van toepassing zouden zijn

 • De vorming van economische integratiezones ten aanzien v n de dienstenhandel toegestaan is

 

Het stemgewicht van iedere verkozen bestuurder in de Executive Board van het IMF • Is gelijk aan de som van de stemgewichten van de landen die voor zijn verkiezing gestemd hebben (p61, zkr juist)

 • Is gebaseerd op het quotum van zijn land in het IMF

 • Is gelijk aan het stemgewicht van de andere bestuurders

 • Is gelijk aan 500 stemmen plus 1 stem per 100 000 SDR

 

De voornaamste externe oorzaken van de accumulatie van buitenlandse schulden door de OL in de jaren 70 zijn in de volgende lijst weergegeven. Één ervan hoort er niet bij, welke. • Forse stijging van de olieprijs in 1973 en 1979-1980

 • Daling export vanuit OL als gevolg van de olieschok

 • Expansief monetair en budgettair beleid in de VSA in het begin van de jaren 80. En dit op initiatief van Paul Voicker als hoofd van de Federale Reserve

 • Daling van de grondstoffenprijzen tegen het einde van de jaren 70.

 

De Gewone Trekking is één van de financieringsmechanismen van het IMF. Met de gewone trekking • Is buitenlandse valuta zonder bijkomende voorwaarden verkrijgbaar als de verhouding tussen de gestorte middelen in eigen valuta in de GRA en het quotum is < of = 1

 • Is buitenlandse valuta in de reservetranche vrij van intrest verkrijgbaar, maar de betrokken landen zijn verplicht om de eigen munt terug te kopen

 • Is buitenlandse valuta in de reservetranche verkrijgbaar onder lichte voorwaarden, een land moet slechts aantonen dat het en betalingsprobleem heeft en dat het land inspanningen levert om dit op te lossen

 • Krijgt een land een bepaalde hoeveelheid speciale trekkingsrechten toegewezen en kan deze desnoods ruilen voor buitenlandse valuta van de prescribed holders van SDR.

 

Welke is de beste databank om de gegevens over internationale concurrenten inzake diensten op te zoeken? • Wereldbank

 • WTO

 • OECD/OESO

 • IMF

 

De productiviteit van de productiefactoren is één van de factoren die economische groei bepalen. Haar invloed op die groei is • Exogeen van aard

 • Exogeen zowel als endogeen

 • Endogeen en bijkomend

 • Geen van bovenstaande

 

Wanneer spreken we van verarmde groei? • Economische groei die gepaard gaat met welvaartsverlies

 

Wanneer de Lorenz curve dichtbij de 45° lijn is getekend, betekent dit voor het land in kwestie • Dat het zich net onder de armoede grens van 1 dollar per dag bevindt

 • Dat het land een hoge mate van ongelijkheid kent

 • Dat de welvaart onder het arme deel van de bevolking vrij gelijkmatig is, maar niet onder het rijke deel van de bevolking

 • Geen van bovenstaande

 

Door internationale handel kunnen 2 landen die elk één goed .. meer consumeren van elk goed wanneer de ruilvoet • Zich bevindt tussen de beide binnenlandse ruilvoeten

 • Groter is dan de twee binnenlandse ruilvoeten

 • Kleiner is dan de twee binnenlandse ruilvoeten

 • Geen van bovenstaande

 

!!Welke stroom van financiële middelen die jaarlijks vanuit westerse OL stroomt is de grootste? • Stroom aan private middelen

 • Bilaterale ontwikkelingshulp

 • Multilaterale ontwikkelingshulp

 • Exportkredieten

 

China voert speelgoed uit naar een land van de EU • Het invoerrecht in de EU is verschillend van land tot land

 • Er zijn geen invoerrechten want de Eu is een douane unie

 • De invoerrechten worden bepaald door de WHO

 • Geen van bovenstaande

 

 

Wat is juist? • Het schengen akkoord regelt de vrije grensoverschrijdende mobiliteit van de arbeid in de schengen zone

 • In bepaalde omstandigheden kunnen KMO’s in de EU ondersteuning krijgen vanwege de EIB

 • De laatst toegetreden lidstaten in de EU veroorzaken de hoogste marginale baten

 • Geen van bovenstaande

 

In de beginfase van de financiële economische crisis hebben diverse banken in de EU kunnen genieten van staatssteun • Dit soort steun behoort tot de loutere verantwoordelijkheid van de lidstaten en dient niet door de Commissie te worden goedgekeurd

 • Deze steun wordt gefinancierd door de lidstaten en is onderworpen aan de goedkeuring en voorwaarden van de Commissie

 • Geen van bovenstaande

 

Het bestemmingsprincipe bij de toepassing van de BTW in de Eu had als doelstelling • Restricties op grensoverschrijdende  handel in de EU tegen te gaan

 • Grensoverschrijdende verstoring van concurrentie tegen te gaan

 • Meer BTW inkomsten te creëren

 • Geen van bovenstaande 

 

Producten met CE label in de EU • Zijn producten geproduceerd in de EU

 • Zijn producten die beantwoorden aan minimale kwaliteitsvereisten

 • Zijn producten die beantwoorden aan minimale vereisten voor veiligheid

 • Zijn producten bestemd voor export vanuit de EU

 

België heeft onlangs een exportmissie georganiseerd naar India. In aanwezigheid van prins en prinses. Dit soort van exportpromotiebeleid is in de EU onderworpen aan • Eenmaking

 • Harmonisatie

 • Coördinatie

 • Puur nationale regels

 

Niet lang geleden hebben de melkproducenten in de Eu geprotesteerd tegen te lage melkprijzen. Wat is de mogelijke oplossing voor dit probleem binnen het .. van het hervormd landbouwbeleid? • Het verplichtend vastleggen door de EU van de melkprijzen op een hoger niveau (zeker niet: dichter bij wereldmarktprijs, die lager licht dan europese prijs)

 • Een hogere directe inkomenssteun voor de EU melkproducenten

 • Het dumpen van de EU melkoverschotten op de wereldmarkt

 • Geen van bovenstaande

 

Steun voor regionale ontwikkeling vanuit de Structuurfondsen is gebaseerd op het principe van • Wederzijdse erkenning

 • Volledige financiering doro de EU van de goedgekeurde regionale projecten

 • Additionaliteit

 • Geen van bovenstaande

 

Welk van onderstaande uitspraken is niet correct ivm het EU budget? • Het budget dient steeds in evenwicht te zijn

 • Het tekort op het budget mag niet hoger zijn dan 3% van het EU BBP

 • Het budget bedraagt ongeveer 1% van het EU BBP

 • Geen van bovenstaande

 

 

De grootste uitgavenpost voor het Eu budget is momenteel toe te schrijven aan • Landbouwpolitiek

 • Regionale politiek

 • Steunmaatregelen om de economische crisis op te lossen

 • Kosten voor administratie en de functioneringskosten voor de instellingen

 

De grootste bron van inkomsten voor het EU budget is afkomstig van • BTW en gemeenschappelijk buitentarief

 • Rechtstreekse bijdragen van lidstaten als een percentage van het nationaal inkomen

 • Rechtstreekse Europese belasting ten laste van de Eu burgers

 • Boetes opgelegd aan bedrijven in overtreding met de EU regelgeving

 

Welke van onderstaande monetaire beslissingen is de eerste die uitsluitend gebaseerd is op Europees initiatief • EMS

 • Slang

 • Bretton Woods systeem

 • Smithsonian Akkoord

 

Welk land heeft de Euro nog niet ingevoerd? • Finland

 • Zweden

 • Slovenië 2007

 • Slovakije 2009

 

Boetes in verband met "iets" worden opgelegd door... • De raad van Europa

 • Europees parlement

 • Hof van justitie

 • Europese commissie

 

Wat is het meest vrijgemaakt in de EU fzoiets.. • goederen

 • diensten

 • kapitaal

 • ... ?

 

 


 • Producten met CE label:

 • Technische veiligheid voor de consument...

 • Voedselveiligheid

 • Kwaliteitsgarantie

 • ...

 

Welke landen nog geen euro? • Estland

 • Montenegro

 • Bosnie en Herzegovina

 • Slovakije

 

Als .. en .. fusioneren moeten ze kijken naar : • Richtlijn

 • Verordening

 • ...

 • ...

 

Duid de juiste uitspraak aan • Nieuwe pijler van het milieubeleid is handel in emissierechten

 • iets met investeringsfonds dat dochterfonds is van ..

 • streven geen totale inkomensgelijkheid na

 • geen van bovestaande 

 

Het Bretton Woods systeem bracht met zich mede: 

Wat staat er niet op de kapitaalrekening? • Investeringen

 • Overige

 • Beleggingsportefeuille

 • Factorvergoedingen

 

Het tekort op de overheidsbegroting mag... • Niet groter zijn dan 3%

 • Moet kleiner zijn dan 3 %

 • Iets met 60 %

 • ...

 

Als men invoerrechten gaat heffen, welk effect doet zich niet voor? • consumentensurplus daalt

 • producentensurplus stijgt

 • nettowelvaart stijgt 

 • ...

 

Vraag met grafiek over koffie en tarwe (Brazilië & Vietnam) • Brazilië heeft een absoluut kostenvoordeel, maar geen comparatief

 • Brazilië heeft geen absoluut, maar wel een comparatief kostenvoordeel voor tarwe

 • Vietnam heeft geen absoluut, maar wel een comparatief kostenvoordeel voor koffie

 • Vietnam heeft een absoluut, maar geen comparatief kostenvoordeel

 

 

Indië dat instaat voor onderhoud van de software van KBC in België is vorm van • Invoer van diensten

 • Invoer van goederen

 • Overige

 • Internationale overdracht

 

Klm vliegtuigmaatschappij heeft een schadevergoeding aan een persoon die ze .... omwille van overboeking • Moet uitbetalen is een verordering 

 • Is richtlijn moet ze niet uitbetalen

 • Is een verordering maar europees rechtsysteem telt niet ...

 • ...

 

Wie heeft het monetaire beleid over landen in de EU die de euro gebruiken? • ECB 

 • Lidstaten hun monetaire orgaan

 • ...

 

Hoe financiert de belgische overheid de landbouwsector? • Via direckte inversteringen 

 • ..

 

Wat was geen oorzaak van de aziatische crisis? • Olieschok

 • Olieschok die de export deed dalen

 • Monetaire beleid van de amerikaanse overheid

 • Geen van bovenstaande 

 • Geen idee ( ik denk olieschok... maar ben absoluut niet zeker!)

 

Wat was de kritiek op het imf ivm de aziatische crisis? • Het niet aanpassen van de remedie 

 • ...

 

Wat was de reactie van de landen die niet in de EU mochten op de oprichting van de EU? • Comecon

 • EFTA 

 • ...

 

Hoe word de EU grotendeels gefinancieerd? 

Wat is verkeerd? • Amerika mag het invoertarief van NAFTA veranderen zonder overleg met mexico en canada

 • Belgie mag het invoertarief van landbouwproducten wijzigen 

 • ...

 

Land me bepaalde regio dat in verval komt voor werkloosheid...Welke objectief krijgt ze van EIB? • Categorie 1 

 • Categorie 2

 • Categorie 3 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De opportuniteitskost voor de productie van 1 eenheid wijn bedraagt  0.7 eenheden laken in land A. In land B is deze opportuniteitskost 1.25. Welke uit de onderstaande internationale ruilvoeten stimuleert internationale handel:

a.     0.6

b.    0.7

c.     0.9   X

d.    1.5

 

2.  Bij vlottende wisselkoersen is de som van de balansen van de kapitaalrekening en de lopende rekening (de officiële betalingen) altijd:a.     Een positief getal

b.    Een negatief getalc.     Nul X

d.    Geen van de drie bovenstaande antwoorden is correct

 

3. Een van de meest belangrijke redenen voor de recente financiële crisis in de opkomende ontwikkelingslanden (Nieuwe Industrielanden):a.     Forse stijging van de olieprijs

b.    Cronyisme   X

c.     Expansief monetair en budgettair beleid in de VSA

d.    Vertraging van de economische groei in de IL

 

4. Het "Concert van Europa"   a. is het eerste voorbeeld van een diplomatieke conferentie

   b. is een voorbeeld van een conferentiesysteem   X

   c. resulteerde uit de functionele samenwerking tussen de staten in de XIX eeuw

   d. vond plaats tijdens het Interbellum

 

5. De stemgewicht van ieder bestuurder in de Board of Governors van het IMF:a)         Is gelijk aan de som van de stemgewichten van de landen die voor zijn of haar verkiezing gestemd hebben

b)         Is gelijk aan 500 stemmen plus 1 stem per 100000 SDRc)        Is gebaseerd op het quotum van zijn of haar land in het IMFX

d)         Is gelijk aan de stemgewicht van de andere bestuurders

 

6.  Het principe van de nationale behandeling in de WTOa)     is niet van toepassing voor de ontwikkelingslanden

b)    laat formeel verschillende behandelingen toe van de ingevoerde diensten ten opzichte van de binnenlandse diensten zolang er geen concurrentievoordelen voor de binnenlandse dienstenleveranciers gecreëerd worden   X

c)     betekent dat als het land A bepaalde handelspreferenties van het land B heeft gekregen, dan moet het land A tegenprestaties aan de handelspartner aanbieden

d)    geen van de bovenstaande antwoorden is correct

 

7. De IBRD:a)     Is de enige organisatie ter wereld met focus op ontwikkelingsprojecten

b)    Voorzit in financiële steun uitsluitend voor de armste landen ter wereldc)     Voorzit in leningen tegen een lagere rente dan de marktrente

d)    Heeft een gemeenschappelijk orgaan met het IMF  X

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina