Algemene Zaken dienst InformatieDovnload 138.97 Kb.
Datum22.09.2018
Grootte138.97 Kb.

Raadszitting – openbare zitting – van 30 november 2010
­- –


OCMWANTWERPEN

Raadszitting

openbare zitting
Vergadering van dinsdag 30 november 2010, van 9 uur tot 12 uur
Departement Bestuurszaken

Secretariaat

Hilde Moons

tel. 03 338 26 43Rondgedeeld op: 14.12.2010
VERSLAG

Aanwezig:Mevr. De Coninck, voorzitter;
MM. Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels,

M. De Vroey, Mevr. Luyckx, M. Geldof, M. Van der Sande, Mevr. Pirquin, MM. Ver Eecke, Boonen, Peeters en De Boeck, leden;


M. De Bens, secretaris.

De voorzitter vraagt om 2 nota’s bij hoogdringendheid te bespreken.


1. Nota: Praktische werkwijze “Minimumlevering aardgas”


De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het besluit van de Vlaamse Regering van 12.11.2010, dat ons via de Ministeriele Omzendbrief van 25.11.2010 bereikte, met de vraag om een beslissing te nemen voor 01.12.2010.

2. Nota: Organisatie wintermaatregelen 2010-2011 voor dak- en thuislozen


Omwille van de vroege intrede van de winter dit jaar is het nodig deze maatregelen bij hoogdringendheid te nemen.
De voorzitter vraagt om deze nota’s als eerste te bespreken. De raadsleden gaan akkoord.
Punt buiten DAGORDE: Praktische werkwijze “Minimumlevering aardgas

Beslist wordt:

- het voorstel goed te keuren om in het door het regeringsbesluit geboden systeem van de minimumlevering aardgas te stappen;

- gebruik te maken van de geboden mogelijkheid om de opgeladen bedragen volledig te recupereren en deze bedragen dus niet geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen;

- goedkeuring te verlenen aan de in het innovatieperspectief voorgestelde praktische uitwerking via de samenwerking tussen de drie geselecteerde oplaadcentra (Energiecel-Kyle-Ekeren) enerzijds en de overige Sociale Centra en departement Financiën anderzijds.
De raadsleden vragen of dit geen repercussie geeft op het personeel. De secretaris antwoordt dat dit in eerste instantie met het huidige personeel zal worden opgelost maar dat dit tijdig dient geëvalueerd te worden.

Punt buiten DAGORDE: Organisatie wintermaatregelen 2010-2011 voor dak- en thuislozen
Beslist wordt goedkeuring te verlenen aan de in de nota voorgestelde wintermaatregelen 2010 – 2011 voor dak- en thuislozen.
De voorzitter gaat over tot de gewone dagorde.

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN
Secretariaat
1 Goedkeuring verslag vorige vergaderingen d.d. 02.11.2010 en 16.11.2010

De verslagen van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 02.11.2010 en 16.11.2010, worden goedgekeurd.

2 Kwartaalmonitoren:

LSB: kennisgenomen
Gezondheid: kennisgenomen.

De raadsleden vragen om de cijfers i.v.m. “Gezinsplanning” volgende keer op te nemen in de kwartaalmonitor.


Vrije Tijd: kennisgenomen

Raadslid Van der Sande verlaat de zitting

DEPARTEMENT FINANCIEN

3 Vaststelling van de rekeningen OCMW boekjaar 2009

Beslist wordt, met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen, van de raadsleden Neel, Luyckx, Ver Eecke en Boonen, de jaarrekening 2009 van het OCMW goed te keuren.
DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

4 Verdeling van EU-Voedseloverschotten: nieuwe richtlijnen en afsluiten partnerschapsovereenkomsten met vzw's

Kennisgenomen van de nieuwe omzendbrief van BIRB ‘Hulp aan de meest behoeftigen, campagne 2011 (Verordening (EG) nr. 3149/92)’ d.d. 11.08.2010 en van de nieuwe definitie van begunstigden opgesteld door BIRB nl.

- begunstigden van een leefloon

- daklozen

- personen zonder papieren

- personen in illegaal verblijf

- vluchtelingen


Beslist wordt, met 13 stemmen voor en 1 onthouding van raadslid Laenens, akkoord te gaan met volgende uitbreiding van de doelgroep van begunstigden (die in overleg met vzw’s opgesteld werd):

- de begunstigden van maatschappelijke dienstverlening conform de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (begunstigden van equivalent leefloon, huurtoelage, verwarmingstoelage, financiële tussenkomsten voor medische verzorging, …)

- personen van wie het inkomen beheerd wordt door het OCMW of door een collectieve schuldbemiddelaar en die slechts over een beperkt leefgeld per maand beschikken;

- personen met een inkomen lager dan de Europese armoedegrens (860 euro voor een alleenstaande en 1100 euro voor een gezin) die slechts over een beperkt leefgeld per maand beschikken;

- personen voor wie OCMW Antwerpen na een sociaal onderzoek een attest van behoeftigheid aflevert.
Beslist wordt, met 13 stemmen voor en 1 onthouding van raadslid Laenens, akkoord te gaan met het afsluiten van partnerschapsovereenkomsten tussen OCMW Antwerpen en de door BIRB erkende vzw’s. Deze partnerschapsovereenkomst wordt jaarlijks hernieuwd.

DEPARTEMENT LOKAAL SOCIAAL BELEID
5 Invoering functies Intercultureel Bemiddelaar en Intercultureel Medewerker. Goedkeuring functiebeschrijvingen en gesubsidieerde aanwerving van 5 Intercultureel Bemiddelaars ( B ) en 1 Intercultureel Medewerker ( C )

Beslist wordt, met 10 stemmen voor en 4 onthoudingen van de raadsleden Neel, Luyckx, Ver Eecke en Boonen, goedkeuring te hechten aan:


- het invoeren van de functies Intercultureel Bemiddelaar en Intercultureel Medewerker;

- de functiebeschrijvingen Intercultureel Bemiddelaar (B) en Intercultureel Medewerker (C);

- het onmiddellijk afsluiten van een contract met de federale overheid voor de aanwerving van 6 interculturele bemiddelaars (5 B functies en 1 C functie);

- de aanwerving en selectie van 5 Intercultureel Bemiddelaars (B) en 1 Cultureel Medewerker (C) en de opstart van het project Interculturele Bemiddeling;

- de samenwerking met het bureau voor diversiteitmanagement bij de realisatie van het project Interculturele Bemiddeling;

- de uitbouw van een samenwerking met de dienst Samenleven- Sociaal Adviseurs door de cel Interculturele Bemiddeling;

- de financiële inzet voor de extra benodigde middelen.

Wonen
6 Antwerpen - Kiel/Hoboken - Inhuren van een bijkomend appartement voor kwetsbare bewoners in de sector Kiel/Hoboken in het stelsel van de woonbeGEleiding

Beslist wordt:

- tot inhuring van een bijkomend appartement voor kwetsbare bewoners in het stelsel van de woonbegeleiding CAW in de sector Kiel/Hoboken, gelegen aan het Jan Ligthartplein 9 bus 2 te 2020 Antwerpen;

- dat het appartement gehuurd wordt van Woonhaven en de huurprijsberekening in overeenstemming met het kaderbesluit sociale huur gebeurt;

de individuele verbruikskosten van water, gas, elektriciteit, stookolie, voor zover door het OCMW betaald aan de woningmaatschappij, jaarlijks met de huurder te verrekenen;

- dat alle wijzigingen in de huurprijsberekening van de woningmaatschappij met de toekomstige bewoner worden verrekend;

- dat de contracten beheerd worden door de dienst Wonen, zowel dat van de inhuring als dat van de verhuring;

- dat de woonbegeleiding verder door het bevoegde CAW wordt opgenomen.


7 Vaststellen van de inkomensgrenzen Domus Flandria woningen en sociale woningen voor 2011

Beslist wordt de inkomensgrenzen voor 2011 met betrekking tot

Domus Flandria woningen, complexen en sociale woningen, die gelden als criterium voor opname op de wachtlijst, toe te passen volgens de onderstaande tabel met ingang van 01.01.2011:


Gehuwden en samenwonenden 28.182 EUR


28.753 euro

Alleenstaanden met één of meer personen ten laste


28.753 euro

Alleenstaande mindervalide


20.775 euro

Anderen


19.169 euro

Per persoon ten laste

1.607 euroDEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE
ORGANISATIE
Gemeenschappelijke aankoopcentrale


 1. Diverse sociale centra - Aanpassingswerken

De ingezonden bieding werd voor nazicht en advies overgemaakt aan de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale.


Volgende personen waren aanwezig bij de opening der biedingen:
- THIELEMANS Tessa, administratief assistent GAC

- DE GROOTE Inge, administratief assistent GAC


PERSONEEL
9 Vraag tot openverklaring en voorstel samenstelling selectiejury - Bepalen van de selectieprocedure en vaststellen van het programma – Arbeidsgeneesheer (A8a-A8b)

Beslist wordt goedkeuring te verlenen aan de selectieprocedure, het selectieprogramma, de competenties en de eraan verbonden wegingcoëfficiënten, gebaseerd op de functiebeschrijving van arbeidsgeneesheer (A8a-A8b).1. Selectieprocedure
De procedure bestaat uit 5 stappen:


 • Stap 1: Intake

cfr. Preliminaire vergadering

 • Stap 2: Openverklaring en controle van de kandidaturen:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PO, OCMW Antwerpen

 • Stap 3: Psychotechniek en jurygesprek (= TRAP 1 van de selectie).

De kandidaten leggen psychotechnische proeven af. Het resultaat hiervan is adviserend. Daarna volgt een jurygesprek van ongeveer 45 min per kandidaat waarin een aantal competenties (cf. competentieprofiel) getoetst worden. De jury maakt achteraf een korte kwalitatieve beschrijving op per kandidaat.

Competenties met scores en wegingen worden weergegeven in het competentierooster.De kandidaten moeten 60% behalen om geslaagd te zijn.

 • Stap 4: Bepalen van de rangschikking:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PO van het OCMW Antwerpen. Om als geslaagd te worden beschouwd, dienen de kandidaten minimum 60 % te behalen als totaalscore. De geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens het behaalde resultaat. De andere kandidaten worden als ‘niet geschikt’ gerangschikt.

 • Stap 5: Feedback aan de kandidaten:

Alle kandidaten hebben recht op feedback.
2. Overzicht competenties: Arbeidsgeneesheer (A8a-A8b)


Weging

Competentie

Max. totaal scores

Max. totaal scores

x

weging

2

Samenwerken

20

40

1

Klantgerichtheid

20

20

1

Integriteit

20

20

1

Empathie

20

20

2

Besluitvaardigheid

20

40

1

Stressbestendigheid

20

20

 

Totaal
160

3. Stappenplan
OCMW

Jury

Stap

Timing

Wat1


15.11.2010

Préliminaire vergadering: Intake

- Informatieverwerving over organisatie en beleid

- Informatieverwerving over functiebeschrijving en kandidatenprofiel


x

x

2

30.11.2010 tot en met

21.12.2010Periode openverklaring +

controle kandidaturenx
3

12.01.2011


Trap 1: psychotechniek + jurygesprek

Aansluitend deliberatievergadering

Bepalen van de rangschikking


x

x

4

25.01.2011

Afronding van de procedure

x
5
Feedback aan de kandidaten

xBeslist wordt:

- de functie van arbeidsgeneesheer (A8a-A8b) bij aanwerving en bevordering open te verklaren (contractueel en statutair). Een externe kandidaat of een interne kandidaat die contractueel is, zal in een contractuele betrekking aangesteld worden. Een interne kandidaat die vast aangesteld is, zal in een statutaire betrekking worden aangesteld;

- een werfreserve aan te leggen voor drie jaar;

- de samenstelling van de jury goed te keuren als volgt:

Interne jury:

- mevr. Liesbeth De Meulder, bestuursdirecteur, Gemeenschappelijke

Preventiedienst

- dhr. Filip Vervoort, waarnemend arbeidsgeneesheer, Gemeenschappelijke Preventiedienst

+ een medewerker van het dep. Personeel en Organisatie als secretaris

Externe jury:

Mevr. Els Depicker, arbeidsgeneesheer, OCMW Wervik

10 Vraag tot openverklaring en voorstel samenstelling

selectiejury - Bepalen van de selectieprocedure en vaststellen van het programma – Maatschappelijk WERKER (B1-B2-B3)

Beslist wordt goedkeuring te verlenen aan de selectieprocedure, het selectieprogramma, de competenties en de eraan verbonden wegingcoëfficiënten, gebaseerd op de functiebeschrijving van maatschappelijk werker (B1-B2-B3).


1. Selectieprocedure
De procedure bestaat uit 7 stappen:


 • Stap 1: Intake

Cf. Preliminaire vergadering

 • Stap 2: Openverklaring en controle van de kandidaturen:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PO, OCMW Antwerpen

 • Stap 3: Schriftelijke proef (= TRAP 1 van de selectie)

Deze fase wordt uitgevoerd door de jury van deze selectieprocedure. Tijdens deze fase worden de competenties getoetst die terug te vinden zijn in het competentierooster (cf. competentieprofiel).

Deze toetsing gebeurt aan de hand van een case.

Om te slagen in de schriftelijke proef dienen de kandidaten minstens 60% te behalen.

De kandidaten geslaagd op de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor het jurygesprek. • Stap 4: Psychotechniek en jurygesprek (= TRAP 2 van de selectie).

De kandidaten leggen psychotechnische proeven af. Het resultaat hiervan is adviserend.

Daarna volgt een jurygesprek per kandidaat waarin een aantal competenties (cf. competentieprofiel) getoetst worden. De jury maakt achteraf een korte kwalitatieve beschrijving op per kandidaat.

Competenties met scores en wegingen worden weergegeven in het competentierooster.

De kandidaten moeten 60% behalen om geslaagd te zijn.

De deliberatie: de jury geeft gezamenlijk (op basis van de bevindingen van trap 2) een score op 20 per te beoordelen competentie. Om te slagen, moeten de kandidaten minstens 60% van de punten behalen.


 • Stap 5: Bepalen van de rangschikking:

Deze fase wordt uitgevoerd door het departement PO van het OCMW Antwerpen.

Om als geslaagd te worden beschouwd, dienen de kandidaten minimum 60 % te behalen als totaalscore en minstens 60% op elke trap afzonderlijk. De geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens het behaalde resultaat. De andere kandidaten worden als ‘niet geschikt’ gerangschikt. • Stap 6: Afronding van de procedure

Het eindresultaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 • Stap 7: Feedback aan de kandidaten

Alle kandidaten hebben recht op feedback.

2. Overzicht competenties: Maatschappelijk werker B1-B2-B3


Weging

Competentie

Trap 1

Schrif-telijke

proef

Trap 2

Psychotechniek +

Mondelinge proef

Max.

totaal scores

Max.

totaal

scores

x weging

1

samenwerken

X

X

20 + 20

40

1

klantgerichtheid

X

X

20 + 20

40

1

diversiteit
X

20

20

1

schriftelijke communicatie

X
20

20

1

adviesverlening

X
20

20

1

integriteit
X

20

20

1

vaktechnische competenties

X
20

20

 1

Initiatief en Proactiviteit
X

20

20

 

Totaal:

 

 

 

200


3. StappenplanOCMW

Jury

Stap

Timing

Wat1


16.11.2010


Préliminaire vergadering: Intake

 • Informatieverwerving over organisatie en beleid

Informatieverwerving over functiebeschrijving en kandidatenprofiel

x


x


2

30.11.2010 -14.12.2010

Periode openverklaring + controle kandidaturen

x
3

17.01.2011

Trap 1: Schriftelijke proef

x

4

08.02.2011

en


09.02.2011

en

10.06.2011:


Afhankelijk van het aantal geslaagde kandidaten in trap 1 worden volgende bijkomende momenten voorzien:

07.02.2011 en 11.02.2011

Trap 2: Psychotechniek + Jurygesprekken

+

aansluitend op laatste dag deliberatie trap 2x
x

x
x

5
Bepalen van de rankschikking

x
6

22.02.2011

Afronding van de procedure

x
7
Feedback aan de kandidaten

x


Beslist wordt:


- de functie van maatschappelijk werker (B1-B2-B3) bij aanwerving en bevordering open te verklaren (contractueel en statutair). Een externe kandidaat of een interne kandidaat die contractueel is, zal in een contractuele betrekking aangesteld worden. Een interne kandidaat die vast aangesteld is, zal in een statutaire betrekking worden aangesteld;

- een werfreserve aan te leggen voor drie jaar;

- de samenstelling van de jury goed te keuren als volgt:

Interne jury:

- dhr. Jonathan Mortelmans, bestuurscoördinator maatschappelijk werk, Maatschappelijke Integratie

- dhr. Erik Verelst, hoofdmaatschappelijk werker, Maatschappelijke

Integratie

- mevr. Tanja Molenberghs, consulent psychologie, Personeel en

Organisatie

- mevr. Vanessa Veranneman, deskundige HR, Personeel en Organisatie

- een medewerker van het dep. Personeel en Organisatie als secretarisExterne jury:

- mevr. Els De Ceuster, afdelingschef district- en loketwerking, Projectcel Stad Antwerpen

- dhr. André Smolders, hoofd sociale dienst OCMW Willebroek

11 Selectieprocedure bij contractuele en statutaire bevordering voor de functie van adjunct-coördinator algemene functie (A4a-A4b) – Kennisgeving kandidaten

Kennisgenomen van de volledige lijst kandidaten:
Geldige kandidaten:


Wim

Ceulemans
Pamela

Hoorelbeke

Sarah

Cuocolo
Pieter

Ingelbrecht

Bert

Daemen
Paul

Vandeweyer

Olivier

De Moor
Sven

Vlietinck

Bram

Floren
Erwin

Wils


Ongeldige kandidaten: geen

Secretaris, Voorzitter,Marc De Bens Monica De Coninck
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina