Aanvraag voor een erkenning van de beroepskwalificatie van arts eu/eer/zwitserland – procedure HocsmanDovnload 52.89 Kb.
Datum31.01.2018
Grootte52.89 Kb.
Aanvraag voor een erkenning van de beroepskwalificatie van arts
EU/EER/ZWITSERLAND – procedure Hocsman


IZO-02-151201
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Afdeling Informatie en Zorgberoepen

T 1700

www.zorg-en-gezondheid.be

Waarvoor dient dit formulier?

In toepassing van de EU-richtlijnen 2005/36/CE betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, kan iedereen die een diploma behaalde binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of reeds een gelijkstelling van een niet Euopees diploma in één van deze landen verkreeg, een erkenning van zijn beroepskwalificatie als arts aanvragen.


Deze richtlijn is enkel van toepassing op de onderdanen van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland of gelijkgestelden. Tot de Europese Economische Ruimte behoren de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein.
De erkenning wordt enkel in het Nederlands afgeleverd.Aandachtspunten bij het invullen van het formulier.

Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten.
  1. Een motivatiebrief.

  2. Een eensluidend afschrift van het artsendiploma behaald in het land van herkomst.

  3. Een eensluidend afschrift van het officieel gelijkwaardigheidsattest van de bevoegde minister die verklaart dat de gelijkwaardigheid bekomen werd.

  4. Een eensluidend afschrift van het bewijs van toelating tot volledige uitoefening van de geneeskunde eveneens in de lidstaat (EU).

  5. Een attest bezorgen waarin wordt vermeld dat u drie jaar beroepservaring heeft als arts. Dit attest verwijst naar artikel 3.3. van de richtlijn 2005/36/EG en wordt afgeleverd door de lidstaat waar u de erkenning heeft behaald.

  6. Een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart of het paspoort (nog geldig).

  7. Een certificaat van goed gedrag / een uittreksel uit het strafregister afgeleverd door de bevoegde overheid van de lidstaat van herkomst of van het laatste verblijf. Dit certificaat moet minder dan drie maanden oud zijn. Enkel het originele exemplaar is geldig.

  8. Een certificaat van de tuchtoverheid (Nationale Orde van Geneesheren of aanverwante instelling) dat bevestigt dat u tot op heden geen tuchtstraf opliep sinds het bekomen van uw basisdiploma van arts (art. 56 van de richtlijn 2005/36/EG of voordien art. 12 van de richtlijn 93/16/EEG). Dit certificaat moet minder dan drie maanden zijn. Enkel het originele exemplaar is geldig.

De originele documenten die werden aangeleverd in het kader van deze aanvraag zullen niet worden terugbezorgd. Gelieve bijgevolg eensluidende kopieën van de originele documenten op te sturen, behalve in het geval dat duidelijk vermeld wordt dat het originele exemplaar moet worden bezorgd.
Indien nodig, kunnen we bijkomende documenten en informatie opvragen. Al de bij uw aanvraag toe te voegen documenten die niet in het Nederlands zijn opgesteld moeten vergezeld gaan van een originele gewaarmerkte vertaling naar het Nederlands.


Hoe moet u deze aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag met de post op naar:
Agentschap Zorg en Gezondheid

Afdeling Informatie en ZorgberoepenTeam zorgberoepen

Koning Albert II-laan 35 bus 381030 BRUSSEL


De aanvrager
voor- en achternaam

     
geboortedatum

dag

  

maand

  

jaar

    geslachtmanvrouw
Huidige nationaliteit

     
telefoon- of gsm-nummer

     
e-mailadres

     


Correspondentieadres
straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
land

     


Diplomagegevens
het land waar het diploma uitgereikt is

     
datum waarop het diploma uitgereikt is

dag

  

maand

  

jaar

    de landen waar u momenteel gemachtigd bent om uw
beroep uit te oefenen

     


Ondertekening
datum

dag

  

maand

  

jaar

    handtekening

     
Aanvraag voor een erkenning van de beroepskwalificatie arts EU/EER/ZWITSERLAND - HCM - pagina van

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina