Aantal uitgedeelde enquêtes: 74 Aantal ontvangen enquêtes: 41Dovnload 25.84 Kb.
Datum17.12.2017
Grootte25.84 Kb.

Respons
Aantal uitgedeelde enquêtes: 74

Aantal ontvangen enquêtes: 41

Niet ontvangen geheel Trim D6: 9

Niet ontvangen Trim Heren: 13 (van de 15)

Niet ontvangen Trim Dames 1 t/m 5: 11
Trim D6 heeft aangegeven dat zij voor hun team niets veranderd willen zien. Zij willen blijven trainen zoals nu en willen geen wedstrijden spelen.

Bij de heren zijn er op dit moment 2 teams. Van de 15 herenleden hebben maar 2 leden de enquête ingevuld.

Deze beide zaken in aanmerkingen genomen is dat wat wij hieronder adviseren met name gericht op de huidige damesteams trim D1 t/m D5. Van de 50 uitgedeelde enquêtes aan deze teams zijn er 39 weer ingeleverd (respons van 78%).
Toelichting

Opmerking: bij de vragen was het mogelijk meerdere antwoorden te geven. Daarom ligt bij sommige vragen het aantal antwoorden hoger dan het aantal ontvangen enquêtes.


Uitgangspunt

De werkgroep heeft als uitgangspunt voor het beleid/advies gekozen vraag 17 uit de enquête: “Huidige stand van zaken”.

Uit de antwoorden blijkt dat een ruime meerderheid van de leden vindt dat er aan het eind van het seizoen 2010-2011 wijzigingen moeten plaatsvinden in de teams omdat er teveel niveauverschil binnen verschillende teams bestaat. Daarvan vindt het merendeel dat er geen individuele wijzigingen moeten plaatsvinden, maar alleen wijzigingen in groepjes, om de gezelligheid te waarborgen (tenzij iemand aangeeft hier geen probleem mee te hebben). Een kleiner deel van de leden vindt dat er aan het eind van dit seizoen geen grote wijzigingen plaats hoeven te vinden in de teams.
Keuze voor de trim

Dat niveau èn gezelligheid voor de trimleden belangrijk is blijkt ook uit de vragen 7 en 8, die gaan over “spelvreugde versus spelniveau”.


Een overgrote meerderheid beantwoordt de vraag “Welke van de onderstaande mogelijkheden geeft jouw opvatting het beste weer?” met “Een gezellig team is belangrijk maar het niveau waarop ik speel is ook belangrijk” (34 van de 47 antwoorden).
Dit blijkt ook uit de vraag “Denk je dat je plezier in het volleybal verandert wanneer je naar een ander team zou gaan?”. Bij 32 van de 47 antwoorden is dit het geval. 17 mensen krijgen minder plezier in het volleybal wanneer ze naar een team gaan dat beter bij hun niveau past, maar waar ze het minder gezellig vinden en 15 leden maakt het niet uit in welk team ze volleyballen, als ze maar met enkele anderen uit hun team naar een ander team gaan (maar daarbij hangt het wel af van met wie ze naar een ander team gaan).

Gezelligheid is ook een belangrijke reden om voor de trim te kiezen. Bij vraag 1, “Wat is de belangrijkste reden geweest om bij de trimafdeling van Tornado te gaan volleyballen?” werden zeer diverse antwoorden gegeven; zeer vaak werden meerdere redenen aangegeven. Maar het meest aangegeven werd “gezelligheid, sociale aspect”.
Ook uit vraag 13 (“wanneer er door aan- en afmeldingen aan het eind van een seizoen geschoven moet worden in de teams”) blijkt dat niveau en gezelligheid belangrijk zijn:

 • 15 personen willen wel als enige naar een ander team, als het team maar bij hun niveau past

 • 11 personen willen niet als enige naar een ander team, maar ze willen wel naar een team dat bij hun niveau past

 • 19 personen willen niet als enige naar een ander team en ze willen naar een team waarbij ze het vooral gezellig vinden.


Aan- en afmeldingen, langdurige afwezigheid, kampioensteams

Zoals hiervoor al aangegeven zijn de leden best bereid naar een ander team te gaan indien dit noodzakelijk is door bijv. aan- en of afmeldingen.


In de enquête is ook gevraagd naar de indeling van nieuwe leden.

Het overgrote deel van de leden staat achter het principe dat op dit moment gehanteerd wordt, nl. dat een nieuw lid in het laagste team moet instromen maar dat zij, mocht er in een ander team dat beter bij haar niveau past plek zijn, daar instroomt.

Wanneer er gevraagd wordt of er voor een nieuw lid met duidelijke volleybalkwaliteiten een plek in een geschikt team gecreëerd moet worden aan het eind van een seizoen zijn de meningen verdeeld. 15 personen antwoorden “ja”, 7 personen “nee”, 8 personen weten het niet/hebben geen mening en nog eens 10 komen met andere opties (in goed overleg, mogelijkheden altijd bekijken, per situatie bekijken etc.).
Er is ook expliciet gevraagd of een kampioensteam het recht heeft om het seizoen erop bij elkaar te blijven. De overgrote meerderheid vindt dat zij dit recht niet hebben, een minderheid vind dat dit wel moet kunnen.
Naast aanmeldingen komt het ook voor dat mensen na een langdurige blessure of zwangerschap terugkomen. Gevraagd is of iemand na langdurige afwezigheid terug kan komen in het team waar zij voorheen ook speelde, ook als is de plek gedurende het seizoen door een ander speler ingevuld. De meerderheid vindt dat iemand het recht heeft om in het oude team terug te keren. Een minderheid vindt dat zij naar een team moet waar op dat moment plek is. Wellicht kunnen aan het eind van het seizoen dan weer verschuivingen plaatsvinden.

Ook is gevraagd hoe om te gaan met de aanmelding van meerdere mensen die bij elkaar in een team willen of de aanmelding van een compleet team. De leden zijn van mening dat beide gevallen zouden moeten kunnen, mits dit niet botst met de wensen van de overige leden. Indien meerdere mensen zich aanmelden moet er bovendien voldoende plek zijn in een team dat geschikt is voor de nieuwelingen.

Er moet altijd worden gekeken naar de mogelijkheden, maar ook al zou het in een bepaald seizoen kunnen, dan is er nooit de garantie dat de situatie aan het eind van een seizoen niet alsnog wijzigt (bijv. door aan- of afmeldingen).
Advies m.b.t. wie de teamindelingen gaat doen
In de enquête is gevraagd wie zich elk seizoen moet buigen over de teamindelingen: de aanvoerders, de TC-leden voor de trim, evt. de trainer of een combinatie van de hiervoor genoemde personen. De meerderheid (28 personen) spreekt zich uit voor een combinatie.
Daarnaast werd door enkele mensen in de enquête geopperd dat de afgevaardigden in deze werkgroep ook geschikt zouden zijn om zich over de teamindeling te buigen.

De werkgroep is van mening dat zij zich in eerste instantie moeten richten op het advies dat zij gaan geven aan de TC/Algemeen Bestuur.

Indien gewenst zijn zij echter wel bereid om zich over het eventuele probleem van de teamindeling aan het eind van dit seizoen te buigen, mits aangevuld met iemand uit TD5 (dit team is niet in de werkgroep vertegenwoordigd).
Dit jaar is voor het eerst, via een formulier, individueel aan de leden gevraagd of zij ook volgend jaar bij de trim blijven volleyballen, met daarbij ook ruimte voor eventuele opmerkingen. De verwachting was dat dit misschien andere reacties op zou leveren dan de voorgaande jaren, toen dit formulier per team ingevuld werd. In de praktijk is gebleken dat dit tot nu toe geen andere reacties oplevert. Niemand geeft op het formulier aan zij bijv. in een ander team zou willen spelen i.v.m. het niveau of om met andere personen te kunnen samenspelen.

Uit de enquête blijkt echter een ruime meerderheid van mening is dat er aan het eind van dit seizoen wijzigingen moeten plaatsvinden i.v.m. niveauverschillen binnen de teams.

Wellicht dat het formulier volgend jaar een iets andere opzet moet hebben zodat de individuele wensen van de leden ook daadwerkelijk ingevuld worden, zodat degenen die zich dan over de teamindeling buigen hier ook rekening mee kunnen houden.


Advies
Het advies van de werkgroep luidt als volgt.
De leden spreken zich over het algemeen uit voor een indeling op niveau, gecombineerd met het sociale aspect/gezelligheid. Dit betekent dat er geen individuele wijzigingen plaats moeten vinden, tenzij de betreffende persoon er zelf mee instemt.

Het overgrote deel van de leden geeft in de enquête aan dat er aan het eind van dit seizoen al wijzigingen moeten plaatsvinden.


Ons inziens moet geprobeerd worden geen wijzigingen in een kampioensteam aan te brengen, tenzij dit niet anders kan door bijv. aan- of afmeldingen.
Wanneer meerdere personen zich tegelijk aanmelden met de wens bij elkaar in een team te spelen, dan moet geprobeerd worden dit te honoreren. Dit geldt ook wanneer een compleet team zich aanmeldt (de trimorganisatie bepaalt echter in welke klasse zo’n team eventueel ingedeeld wordt!). Echter er zijn geen garanties dat in de daaropvolgende seizoenen er geen wijzigingen in deze teams of groepen personen plaatsvinden.
Wanneer een nieuw lid zich gedurende het seizoen aanmeldt, zal het in principe in het laagste trimteam moeten beginnen. Mochten de volleybalkwaliteiten echter dermate duidelijk zijn dat zij beter in een ander team past of mochten er sociale aspecten zijn om iemand in een ander team in te delen en daar is plek, dan kan zij bij dat team ingedeeld worden. Anders kan de betreffende speler op papier bij het laagste team ingedeeld worden, maar meetrainen met het team dat beter bij haar past (indien er plek is). Zij kan dan wel door andere teams gevraagd worden om een keer in te vallen mocht dit nodig zijn.
De afgevaardigden voor de trim van de TC wordt geadviseerd gedurende een seizoen bij de teams te polsen of alles loopt zoals het zou moeten (bijv. via contacten met de aanvoerders een x aantal keer per seizoen).
Bij de trimafdeling is het belangrijk dat de leden met plezier kunnen volleyballen, ieder op hun eigen niveau. Wij adviseren daarom dus altijd te kijken naar de wensen van de leden, maar nooit garanties geven dat aan de wensen tegemoet kan worden gekomen. Elk seizoen kan anders verlopen door aan- en afmeldingen, blessures, kampioenschappen etc. Telkens moet aan het eind van een seizoen gekeken worden hoe de situatie op dat moment is. Indien er toch wijzigingen in de teams plaats moeten vinden, dan dienen er geen individuele wijzigingen te zijn, tenzij de betreffende persoon zelf aangeeft hiervoor open te staan.
Advies m.b.t. trainingen
In de enquête is, op verzoek van de TC van Tornado ook gevraagd naar de “trainingsfaciliteiten”. Daaruit blijkt het volgende.
Trainers

Is het een gemis dat er geen trainers voor de trimteams zijn? • 21 mensen vinden het een gemis, van wie er 14 bereid zijn om meer contributie te betalen voor een trainer (Opm.: deze kosten dan niet alleen op de trim-leden afwentelen! Nevobo-leden betalen ook niet extra voor een trainer).

 • 21 mensen vinden het geen gemis omdat er iemand binnen de trainingsgroep is die de training voldoende verzorgt.


Geschikte trainingstijd

Alle opmerkingen zijn globaal in drie tijdstippen verwerkt, waarbij de meesten een voorkeur hebben om 1,5 uur te trainen • 19.00 - 21.00: 6

 • 20.00 - 21.30: 15

 • V.a. 20.30: 21


Geschikte trainingsavond (meerdere antwoorden per persoon mogelijk)

 • Maandag: 41

 • Dinsdag: 38

 • Woensdag: 31

 • Donderdag: competitieavond

 • Vrijdag: 4


Geschikte trainingslocatie (meerdere antwoorden per persoon mogelijk)

 • Sporthal Geesteren: 42

 • Gymzaal Geesteren: 30

 • Canisius Almelo: 5


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina