4de bijeenkomst met de begeleidingscommissie en de projectleiders Wmo Welzijn Nieuwe Stijl Thema Regievraagstuk voor gemeenten: ‘Burgers helpen burgers’ how to do?’Dovnload 21.44 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte21.44 Kb.
4de bijeenkomst met de begeleidingscommissie en de projectleiders

Wmo Welzijn Nieuwe Stijl

Thema Regievraagstuk voor gemeenten: ‘Burgers helpen burgers’ …. How to do?’
29 september 2011

HAN VDO, Bibliotheek

Berg en Dalseweg 81, 6522 BC Nijmegen, T 024 353 06 15 begin_of_the_skype_highlighting

end_of_the_skype_highlighting


Beste collega’s


In september 2009 startten zes regionale Wmo werkplaatsen1 in Nederland. Drie jaar lang werken we in deze werkplaatsen aan nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en zoeken we naar kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de Wmo. We zijn verheugd te kunnen meedelen dat VWS voor het derde jaar subsidie toekent aan de Wmo werkplaatsen (sept. 2011 tot sept. 2012).
In deze bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan over de versterking van het eigen initiatief van burgers en hun sociale verbanden, de informele sociale kaart en het belang daarvan. Zo bespraken we de hervorming van de publieke dienstverlening en het versterken van de eigen kracht van de lokale netwerken (community empowerment).
De vragen die we voorlegden aan elkaar waren “hoe en waarmee faciliteren gemeenten en organisaties de burgers; wat zijn de consequenties van meer beslissingsbevoegdheid op het lokale niveau; hoe ontstaat er meer transparantie ofwel toegang tot relevante informatie voor burgers en hoe gaan we om met financiering die de start van lokale initiatieven mogelijk maakt?”

Daar kwamen weer vragen uit voort zoals “welke concrete maatregelen horen daarbij; wat wordt de rol van de community organizers, hoe versterken zij de kracht van de gemeenschap; en hoe stimuleren we de lokale economie en de mogelijkheden van burgers om voorzieningen in eigen hand te nemen?”


We onderscheiden meerdere regierollen voor de gemeente. De regierol van de beleidsontwikkeling: ‘Richten op beleidsvisie’. De regierol bij ruimtelijke planning en vormgeving, woongebieden en wijken: ‘Ruimtelijk inrichten’. De regierol van faciliteren van burgerinitiatieven: ‘Richten op faciliteren’ en regisseur van het realisatieproces: ‘Doen verrichten’. Gemeenten hebben te maken met deze regievraagstukken en de vraag ‘hoe de regierol in te vullen?’ In deze bijeenkomst zijn we met name ingegaan op de regierollen ‘richten op faciliteren’ en ‘doen verrichten’.

Cruciaal voor het welslagen van de Wmo is de relatie tussen burgers onderling. Een goed functionerende civil society, waarin inwoners elkaar informele zorg bieden, betekent waarschijnlijk dat het beroep op individuele voorzieningen beperkter zal zijn. Over de bereidheid van burgers om zich voor elkaar in te zetten is zowel veel twijfel, als optimisme. In het hedendaagse Wmo-beleid plaatsen gemeenten de burgers en hun sociale verbanden in het hart van de samenwerkingsrelaties tussen de publieke sector, de private sector en de sociale sector (waaronder vrijwilligers). Uit recent onderzoek is gebleken dat het een valkuil is van overheden en professionele organisaties om de regie te houden in relatie tot de civil society. Het gevolg is dat burgers en hun verbanden afhaken omdat er onvoldoende ruimte is voor hun initiatieven en inbreng (RMO, 2006) 2. Strikt beschouwd vormt iedere vorm van inmenging door niet-civil society organisaties een aantasting van het eigen domein van de civil society en daarmee een ondermijning van de kern van de civil society. De vraag dient zich aan hoe we nieuwe en aanvullende sociale mobiliteit van burgers op gang krijgen, met specifieke aandacht voor ondersteuning aan kwetsbare mensen, zo ook met aandacht voor (verborgen) armoede.


Het betrekken van burgers die niet direct belanghebbende zijn bij de Wmo als cliënt, mantelzorger of vrijwilliger is hierbij een aandachtspunt. Wij realiseren ons vaak niet dat de Wmo ons allen aangaat. Dit is een vraagstuk waar het gehele (lokale) openbare bestuur mee worstelt.
Genoeg gesprekstof, dat was wel duidelijk! Onderstaande gasten - die allen werken in en met initiatieven waarin burgers een leidende rol hebben - hebben ons Mini Pitches aangeboden, die korte indrukken gaven van diverse projecten. Na de pitches zijn we in dialoog gegaan over de centrale vraag:

Burgers helpen burgers’ …. How to do?

De gasten die op deze bijeenkomst spraken, waren:

1) Jan Joore van Wmo project Welzijn Versterkt, gemeente Peel en Maas. Onderwerp: de mogelijke inzet van vrijwilligers bij de dagvoorzieningen in het kader van de overheveling AWBZ functie begeleiding naar WMO3.

2) Jan de Koning, een van de initiatiefnemers van Ambachtsplein4, waar ondernemers zich als leermeester verbinden aan jongeren. Onderwerp: hoe creëren we een empowerende omgeving?

3) Eveline Rondhuis van STMG Arnhem over de vraag: hoe de wijkverpleegkundige van Zichtbare Schakel5 haar werk doet ten behoeve van geïndiceerde en niet geïndiceerde zorg en ondersteuning op het gebied van gezondheid, welzijn, veiligheid en wonen. Een kijkje in de keuken hoe de wijkverpleegkundigen aansluiten bij de wijkontwikkeling in Arnhem (Malburgen, Presikhaaf, Het Broek en Klarendal).

4) Marianne Lenkhoff van project Wmo allochtone ouderen, dat zij uitvoert in samenwerking met Conny van Aalsvoort van SWON het seniorennetwerk6. Onderwerp: de noden, wensen en bijdragen van allochtone ouderen ten behoeve van het vergroten van de samenredzaamheid van deze ouderen.

5) Peer van Hoof van Tandem7 en Joos Meesters van de HAN gaven een indruk van het Wmo project ‘Ouders helpen Ouders’. Zij droegen een structuur aan waarmee ouders onderling vorm geven aan opvoedingsondersteuning in de wijk Hatert.

6) Karin van der Plas 8, projectleider NaoberzorgPunt te Roggel nam ons mee naar een burgerinitiatief waar tal van bewoners van Roggel aan deelnemen. Een voorbeeld waarin de inwoners van Roggel elkaar op een natuurlijke manier versterken en ontmoeten, helpen en ondersteunen. Bewoners worden in de vervolgfase van het project uitgenodigd hun verborgen wensen en verlangens via ‘flessenpost’ te verzamelen. Op deze manier wordt de betrokkenheid van mensen gestimuleerd!
Wilt u meer informatie over deze constructieve en inspirerende bijeenkomst? Neem dan contact met ons op!
Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Dr. Martha van Biene, eerste lector

Dr. Erik Jansen, associate lector

6 september 2011Programma
14.15 uur Ontvangst

14.30 uur Welkom en stand van zaken Wmo Werkplaatsen VWS (Martha van Biene)

14.45 uur Mini Pitches en onderlinge kennismaking

15.45 uur Pauze

16.00 uur Plenaire dialoogsessie over regierol van de gemeente bij ‘Burgers helpen burgers’ …. ‘How to do?’


  • Beleidsmatig richten, formeel en informeel inrichten en praktisch verrichten

  • Wat is nodig/vereist?

  • Hoe bereiken we dat?

16.45 uur Conclusies en suggesties voor aanpak17.00 uur Sluiting

1 www.wmowerkplaatsen.nl

2 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2006). Verschil maken: eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat. Den Haag: Sdu.

3 www.peelenmaas.nl; zie ook www.invoeringwmo.nl , implementatiestrategie Peel en Maas

4 www.ambachtspleinnijmegen.nl

5 www.stmg.nl zie Zichtbare Schakel http://www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/alle-programma-s/zichtbare-schakel/


6 www.swon.nl

7 www.tandemwelzijn.nl

8 www.de-spiegelaar.nl


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina