1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: thinnerDovnload 39.62 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte39.62 Kb.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Blad : van

Datum : 25-10-18

Herziening van : 28-04-94

Naam : THINNER

1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming

Handelsnaam: THINNER (bevat xyleen)

Product classificatie: Oplosmiddelmengsel.

Toepassing: Reinigings- en verdunningsmiddel.


Bernhard Verbraeken bv

Baakwoning 30

2671 LE Naaldwijk

Tel.: 0031-(0)174-622455

Fax: 0031-(0)174-626473

Telefoonnummer voor noodgevallen: 0031-(0)30-748888 (dag en nacht, Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum, alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts) 1. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens de Gevaarlijke Stoffenrichtlijn 67/548/EEG.Samenstelling CAS-NR Gehalte Gevarensymbool R-zinnen1)

Xyleen (isomerenmengsel) 1330-20-7 >90,0 % Xn 10, 20/21, 381) Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen.


 1. Mogelijke gevaren


Gevarenomschrijving: Ontvlambaar. Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Irriterend voor de huid.

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: niet innemen, huidcontact vermijden. Product niet in het milieu terecht laten komen, kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 1. Eerste hulp maatregelen


Algemene maatregelen:

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk. De betrokkenen uit de gevarenzone verwijderen en neerleggen. Narcotisch bij inademing van hoge concentraties dampen. Herhaaldelijk en langdurige blootstelling aan hoge dampconcentraties kan leiden tot beschadiging van het zenuwstelsel en uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze weer te dragen.

Opname door de mond:

Mond spoelen met veel water. Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken. Bij inname van grote hoeveelheden snel naar het ziekenhuis.Inademing:

De patiënt in frisse lucht begeven en warm houden. Inspanningen vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Geen eten of drinken geven. Bij bewusteloosheid de patiënt in de stabiele zijligging leggen en arts raadplegen.Contact met de huid:

De huid direct wassen met water en zeep. Zonodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepassen. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.Contact met de ogen:

Gedurende tenminste 15 minuten lang grondig spoelen met stromend water, terwijl de ogen opgehouden moeten worden. Een oogarts raadplegen. Geen neutralisatiemiddel gebruiken.

 1. Brandbestrijdingsmaatregelen


Geschikte blusmiddelen:

Polyvalent schuim, verneveld water, BC-poeder, koolzuur en halonen. Volle straal water niet effectief als blusmiddel.Verboden blusmiddelen:

Waterstraal.Bijzondere aanbevelingen:

Koel de verpakkingen, die aan het vuur blootgesteld staan af met water. Zorg ervoor dat blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater komt. Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. Blootstelling aan afbraakproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Kan ontplofbaar gas-luchtmengsel vormen

 1. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het preparaat

Persoonlijke bescherming:


Ontstekingsbronnen verwijderd houden. Dampen niet inademen. Ruimtes goed ventileren. Vermijd aanraking met de huid, ogen, kleding. Vermijd het inademen van damp. Ventileer verontreinigde ruimte grondig. Volg de beschermende maatregelen op zoals die ook beschreven staan onder de rubrieken 7 en 8.
Milieu maatregelen:

Gevarenzone afbakenen, product mag niet in riolering of oppervlakte terechtkomen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt, dient men de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen.


Reinigingsmethoden:

Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptie-materialen zoals: zand, aarde, vermiculiet, diatomeaarde en plaats die daarna in een container, zodat het volgens de lokale regels verwerkt kan worden (zie rubriek 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

 1. Hantering en opslag


Hantering:

Contact met huid, ogen en kleding voorkomen (zie punt 4).

Damp en spuitnevel niet inademen. Gebruik plaatselijke afzuiging.

Weghouden van open vuur, warmtebronnen en vonken. Neem voorzorgmaatregelen tegen statische ontladingen. Alle apparatuur aarden.

Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties dampen in de lucht en vermijd hogere blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan.

Niet roken, eten en drinken in de ruimtes waar het product gebruikt wordt.


Aanwijzingen ter voorkoming van brand- en explosiegevaar:

Houd de verpakkingseenheid goed gesloten. Bescherm het product tegen vorst, hitte en open vuur.


Opslag:

Houdt U aan de aanbevelingen op het etiket.

In dichtgesloten originele verpakkingen, koel (bij een temperatuur tussen de 5 en 30 °C) en in een droge, goed geventileerde ruimte opslaan.

Product uit de buurt houden van warmtebronnen en direct zonlicht en vermijdt contact met ontstekingsbronnen.

Gescheiden houden van levensmiddelen.

Speciale verpakking zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om leeglopen te voorkomen.

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van dampdeeltjes van oplosmiddelen onder de blootstellinggrens (MAC-waarde) te houden, dient geschikte adembescherming gedragen te worden.
Blootstellingslimieten:

De volgende MAC-waarden zijn van toepassing:
Naam CAS-nr. MAC-TGG1) H2)

ppm mg/m3

Xyleen (isomerenmengsel) 1330-20-7 50 210 Ja


1) Maximale aanvaarde concentratie als tijdgewogen gemiddelde.

2) Stoffen die relatief makkelijk door de huid kunnen worden opgenomen.

Bron: De Nationale MAC-lijst 2000.


Persoonlijke bescherming:

Bescherming van de ademhalingswegen:

Indien personeel wordt blootgesteld aan een niveau boven de MAC-waarde dan moet men gebruik maken van adembescherming (gasmasker met filtertype A).Bescherming van de handen:

Bij herhaald en/of langdurig contact, PVC of rubberen handschoenen gebruiken. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huiddelen te beschermen. Deze mag echter niet toegepast worden indien contact reeds plaatsgevonden heeft.Bescherming van de ogen:

Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.Bescherming van de huid:

Draag geschikte beschermende werkkleding.
 1. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm: Vloeibaar

Kleur: Kleurloos

Reuk: Aromatisch

Smeltpunt/smeltbereik: <-35 °C

Kookpunt/kooktraject: 139-142 °C

Vlampunt: 25 °C

Ontstekingstemperatuur: 500 °C (Zelfontbrandingstemperatuur)

Ond. expl. grens: 1,1 vol %

Bov. expl. grens: 6,6 vol %

Dampspanning: 10 hPa bij 20 °C

Viscositeit (kinematisch): < 0,9 mm2/s bij 20 °C

Dichtheid: 0,86 g/cm3 bij 20 °C

Oplosbaarheid in water: 0,175 g/l bij 20 °C

 1. Stabiliteit en reactiviteitTe vermijden omstandigheden:

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.Te vermijden materialen:

Vermijd ieder contact met sterke oxidantenGevaarlijke ontledingsproducten:

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen bij onvolledige verbranding gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals koolstofmonoxide, koolstofdioxide, rook, stikstofoxide en gekraakte producten.Gevaarlijke reacties: Zeer licht ontvlambaar. 1. Toxicologische informatie


Acute toxiciteit:

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

1330-20-7 Xyleen (isomerenmengsel).

Oraal: LD50: > 2000 mg/kg (rat)

Dermaal: LD50: > 2000 mg/kg (rbt)Primaire aandoening:

Op de huid:

Irriterend effect op de huid en de slijmvliezen.

Herhaald of langdurig contact kan de huid uitdrogen en ontvetten en kan huidontsteking veroorzaken.

Aan het oog:

Irriterend

Kan hinder voor de ogen veroorzaken

Prikkeling aan oculaire slijmvliezen en hoornvliesontsteking.Overgevoeligheid:

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid bij langdurige blootstelling.Aanvullende toxicologische informatie:

Inademen:

Dampconcentraties boven de blootstellingslimieten zijn irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen, kunnen hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken, zijn bedwelmend en kunnen mogelijk andere effecten vertonen op het centraal zenuwstelsel.Inslikken:

Kleine hoeveelheden vloeistof in de luchtwegen ingeademd tijdens inslikken, of bij braken kunnen bronchopneumonie of longoedeem veroorzaken

 1. Ecologische informatie

Vergiftig voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

 1. Instructies voor verwijdering


Aanbeveling:

Laat het product niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomen.

Afval en lege verpakkingen afvoeren volgens de plaatselijk geldende voorschriften.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Het product transporteren overeenkomstig de beschikkingen van het ADR voor het wegvervoer, RID voor spoorwegen, IMDG voor zeevervoer, ADNR voor binnenvaartvervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer.
Transport over land ADR/RID

ADR/RID klasse : 3 Classificatiecode : F1

Product benaming : Thinner/xyleen CEFIC-gevarenkaart : 30

ADR-UNO-nr. : 1307 Verpakkingsgroep : III

GEVI-code : 30

Zeetransport IMDG

IMDG klasse : 3.3 IMDG-UNO-nr. : 1307

EMS-nr. : 3-07 MFAG-nr. : 310

Zeevervuilend : Ja Verpakkingsgroep : III

Productbenaming : Thinner/xyleen

Binnenvaart ADNR

ADNR klasse : 3 Classificatiecode : F1Luchttransport ICAO

ICAO klasse : 3 UN-Nr. : 1307

Productbenaming : Thinner/xyleen Verpakkingsgroep : III


 1. Wettelijk verplichte informatie

Etiketteringsvoorschrift volgens EG richtlijn 1999/45/EEG.


Gevarensymbolen: Xn Bevat: Xyleen (isomerenmengsel)
R-zinnen: 10, 20/21, 38
S-zinnen: 2, 23, 24, 43, 46, 51
Tekst R-zinnen:
R-10: Ontvlambaar.

R-20/21: Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

R-38: Irriterend voor de huid.
Tekst S-zinnen:
S-2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S-23: Damp/spuitnevel niet inademen.

S-24: Aanraking met de huid vermijden.

S-43: In geval van brand: zand, poeder of schuim gebruiken. Nooit water gebruiken.

S-46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S-51: Gebruik uitsluitend op goed geventileerde plaatsen.

 1. Overige informatie

Volledige tekst van de in rubriek 2 genoemde R-zinnen:

R-10: Ontvlambaar;

R-20/21: Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid;

R-38: Irriterend voor de huid;
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige kennis en in overeenstemming met nationale wetten en de EG-wetten. De condities waaronder het product wordt toegepast is niet aan ons bekend en ligt buiten onze invloedssfeer zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1.

Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de lokale wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden. Het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina